TEXTPREKLAD.COM

Interpret: run d.m.c. - Název: dumb girl 

Písňové texty a překlad: run d.m.c. - dumb girl Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od run d.m.c.! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno r od run d.m.c. a podívejte, jaké další písničky od run d.m.c. máme v našem archívu, např. dumb girl.

Původní

[Run]

I seen you jockin J.C. cause he got a Mercedes

And you know about his ladies, and all his babies

You just wanna ride, and get inside

And run around town, like Bonnie'n'Clyde

But see the moves you're makin, the route you're takin

Will lead to heartbreakin and I'm not mistaken

You like his money, you'll be his honey

Get the truth - no excuse - you're a great big dummy!

DUMB GIRL.. DUMB GIRL!

[D.M.C.]

I wish I knew, why a girl like you

Wants to do all the things that you do

I know you want a man, but you should understand

That J.C. ain't D, you shouldn't be his fan

You're not this fine, you're out of your mind

And I wrote this rhyme just for your kind

Don't be misled, remember what I said

The rhymes of rappers surely knock some sense in your head

DUMB GIRL.. DUMB GIRL!

[Run]

(NOW..) Now you're the flyest girl, in the whole school

But they don't call you fly - they call you fool

Because you don't go to class, you will not pass

You like to go but you should slow because you're goin too fast

And I can tell that you're dumb when you walk in the place

Walkin round with your thumb cold stuck in your face

Always sinnin never winnin cause you're last in the race

You get high and tell a lie and think that makes you the ace

DUMB GIRL.. (stupid!) THE GIRL IS..

[Run]

Now you're a stupid sex fiend, with no will power (POWER)

Hit four guys in the bathroom at your last baby shower

[D.M.C.]

All the guys call you fast (FAST) but I call you slow (SLOW)

Always sniffin or givin (GIVIN) somebody a blow (BLOW)

Givin every guy a try (TRY) at the wink of an eye (EYE)

There's somethin that you're missin, that money can't buy (BUY)

When it comes to love, you're even hated by Cupid (CUPID)

You're (silly) dilly (dumb) and you're JUST PLAIN STUPID!

DUMB GIRL.. (stupid!) DUMB GIRL!

.. the girl is ..

[D.M.C.]

I hope you to listen to the words, that I speak

I'm not playin, what I'm sayin, can never be weak

You should use your brain, but you don't have one

And when it comes to sense you don't have none

YO YO you should know where I'm comin from

But you're just dumb (diddy) dumb (diddy diddy) DUMB DUMB!

[D] DUMB GIRL!

[R] Dumb with a capital D!

[D] DUMB GIRL!

[R] Stupid as can be, BREAKDOWN!

.. the girl is ..

DUMB GIRL! DUMB GIRL!

.. the girl is dumb!

překlad

[Spustit]

Viděl jsem tě, jak jsi dělal J.C., protože má Mercedes.

A víš o jeho ženách a všech jeho dětech.

Chceš se jen projet a dostat se dovnitř

A běhat po městě jako Bonnie'n'Clyde.

Ale podívej se na ty pohyby, které děláš, na tu trasu, kterou jedeš.

povede ke zlomenému srdci a já se nemýlím.

Máš ráda jeho peníze, budeš jeho miláček

Pochop pravdu - žádná omluva - jsi velký hlupák!

HLOUPÁ DÍVKA.. HLOUPÁ DÍVKA!

[D.M.C.]

Kéž bych věděla, proč holka jako ty.

chce dělat všechny ty věci, co děláš ty.

Vím, že chceš muže, ale měla bys to pochopit.

že J.C. není D, neměla bys mu fandit.

Nejsi takhle fajn, jsi úplně mimo.

A tenhle rým jsem napsal jen pro tvůj druh

Nenech se zmást, pamatuj, co jsem řekl

Rýmy rapperů ti určitě vrazí do hlavy trochu rozumu

HLOUPÁ DÍVKA.. HLOUPÁ DÍVKA!

[Run]

(TEĎ..) Teď jsi ta nejvíc létající holka, v celé škole.

Ale neříkají ti moucha - říkají ti blázen

Protože nechodíš do třídy, neprojdeš.

Ráda chodíš, ale měla bys zpomalit, protože jedeš moc rychle.

A já můžu říct, že jsi hloupá, když jdeš na místo.

Chodíš kolem se studeným palcem zapíchnutým do obličeje.

Vždycky hřešíš, nikdy nevyhraješ, protože jsi poslední v závodě.

Zfetuješ se a lžeš a myslíš si, že jsi eso.

HLOUPÁ DÍVKA.. (hloupá!) DÍVKA JE..

[Run]

Teď jsi hloupý sexuální ďábel, bez síly vůle (POWER)

Udeř čtyři chlapy na záchodě na tvé poslední dětské oslavě.

[D.M.C.]

Všichni kluci ti říkají rychlá (RYCHLÁ), ale já ti říkám pomalá (POMALÁ).

Vždycky čicháš nebo někomu dáváš (GIVIN) ránu (BLOW)

Dáváš každému chlapovi šanci (TRY) na mrknutí oka (EYE)

Je tu něco, co ti chybí, co si za peníze nekoupíš (BUY)

Když jde o lásku, nenávidí tě i Amor (CUPID)

Jsi (hloupá) hloupá (hloupá) a jsi JENOM HLOUPÁ!

DUMB GIRL.. (hloupá!) HLOUPÁ DÍVKA!

... ta holka je ..

[D.M.C.]

Doufám, že budete poslouchat slova, která říkám.

Já si na nic nehraju, to, co říkám, nemůže být nikdy slabé.

Měl bys používat mozek, ale ty ho nemáš

A když přijde na rozum, tak ho nemáš.

YO YO měl bys vědět, odkud přicházím

Ale ty jsi jen hloupý (diddy) hloupý (diddy diddy) HLOUPÝ HLOUPÝ!

[D] HLOUPÁ DÍVKA!

HLOUPÝ s velkým D!

[D] DUMB GIRL!

[R] Hloupá, jak to jen jde, BREAKDOWN!

.. ta holka je ..

DUMB GIRL! DUMB GIRL!

... ta holka je blbá!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com