TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • jerry reed – barbara allen

Interpret: jerry reed - Název: barbara allen 

Písňové texty a překlad: jerry reed - barbara allen Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jerry reed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jerry reed a podívejte, jaké další písničky od jerry reed máme v našem archívu, např. barbara allen.

Původní

All in the merry month of May

When the green buds they were swelling,

William Green on his death-bed lay

For the love of Barbara Allen.

He sent his servant to the town

To the place where she was dwelling

Saying "Love, there is a call for you

If your name is Barbara Allen."

She was very slowly getting up

And very slowly going,

The only words she said to him

Were "Young man I think you're dying."

"Don't you remember the other day

When you were in town a-drinking,

You drank a health to the ladies all around

And slighted Barbara Allen?"

"O yes, I remember the other day

When I was in town a-drinking,

I drank a health to the ladies all around,

But my love to Barbara Allen."

He turned his pale face to the wall

And death was in him dwelling;

"Adieu, adieu, to my friends all,

Be kind to Barbara Allen."

When she got in two miles of town

She heard the death bells ringing:

They rang so clear, as if to say

"Hard-hearted Barbara Allen!"

So she looked east and she looked west

And saw the cold corpse coming,

She says "Come round you nice young man

And let me look upon you."

The more she looked the more she grieved

Until she burst out crying

"Perhaps I could have saved that young man's life

Who now is here a-lying."

"O Mother, O Mother, come make my bed

O make it both soft and narrow,

For sweet William died to-day

And I will die to-morrow."

"O Father, O Father, come dig my grave

O dig it deep and narrow,

For sweet William died in love

And I will die in sorrow."

Sweet William was buried in the old church tomb,

Barbara Allen was buried in the yard;

Out of William's heart grew a red rose,

Out of Barbara Allen's grew a brier.

They grew and grew to the old church tower

And they could not grow any higher;

And at the end tied a true lover's knot

And the rose wrapped around the brier.

překlad

Vše ve veselém měsíci květnu

Když zelená poupata pučela,

William Green na smrtelné posteli ležel

z lásky k Barbaře Allenové.

Poslal svého sluhu do města

na místo, kde bydlela

"Lásko, volá tě někdo...

pokud se jmenuješ Barbara Allenová."

Velmi pomalu vstávala

a velmi pomalu odcházela,

Jediná slova, která mu řekla.

byla: "Mladý muži, myslím, že umíráš."

"Copak si nepamatuješ, jak jsi onehdy

když jsi byl ve městě a popíjel,

na zdraví jsi pil dámám kolem sebe.

a urazil Barbaru Allenovou?"

"Ó ano, vzpomínám si na ten den.

když jsem ve městě popíjel,

a vypil jsem na zdraví dámám kolem,

ale svou lásku jsem věnoval Barbaře Allenové."

Otočil bledou tvář ke zdi

a smrt v něm přebývala;

"Adieu, adieu, mým přátelům všem,

a buďte laskaví k Barbaře Allenové."

Když se dostala dvě míle od města.

slyšela zvonit zvony smrti:

Zněly tak zřetelně, jako by říkaly.

"Tvrdošíjná Barbara Allenová!"

A tak se podívala na východ a na západ

a uviděla přicházet chladnou mrtvolu,

Řekla: "Pojď sem, ty milý mladý muži.

a nech mě na tebe pohlédnout."

Čím víc se dívala, tím víc se trápila

až se rozplakala

"Snad jsem mohla tomu mladíkovi zachránit život.

který tu teď leží."

"Ó matko, ó matko, pojď mi ustlat.

Udělej ji měkkou a úzkou,

Neboť sladký William dnes zemřel

a já zemřu zítra."

"Otče, otče, pojď mi vykopat hrob.

O vykopej ho hluboký a úzký,

Neboť sladký William zemřel v lásce

a já zemřu v zármutku."

Sladký William byl pohřben ve staré kostelní hrobce,

Barbara Allenová byla pohřbena na dvoře;

Z Williamova srdce vyrostla rudá růže,

z srdce Barbary Allenové vyrostl trn.

Rostly a rostly až ke staré kostelní věži.

a výš už nemohly růst;

A na konci se uvázal pravý milenecký uzel.

A růže se ovinula kolem trsu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com