TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • george carlin – seven words you can never say on television

Interpret: george carlin - Název: seven words you can never say on television 

Písňové texty a překlad: george carlin - seven words you can never say on television Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od george carlin! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od george carlin a podívejte, jaké další písničky od george carlin máme v našem archívu, např. seven words you can never say on television.

Původní

I love words. I thank you for hearing my words.
I want to tell you something about words that I think is important.
They're my work, they're my play, they're my passion.
Words are all we have, really. We have thoughts but thoughts are fluid.
then we assign a word to a thought and we're stuck with that word for
that thought, so be careful with words. I like to think that the same
words that hurt can heal, it is a matter of how you pick them.
There are some people that are not into all the words.
There are some that would have you not use certain words.
There are 400,000 words in the English language and there are 7
of them you can't say on television. What a ratio that is.
399,993 to 7. They must really be bad. They'd have to be outrageous
to be seperated from a group that large. All of you over here,you 7,
Bad Words. That's what they told us they were, remember?
"That's a bad word!" No bad words, bad thoughts, bad intentions,
and words. You know the 7, don't you, that you can't say on television?
"Shit, Piss, Fuck, Cunt, CockSucker, MotherFucker, and Tits"
Those are the heavy seven. Those are the ones that'll infect your soul,
curve your spine, and keep the country from winning the war.
"Shit, Piss, Fuck, Cunt, CockSucker, MotherFucker, and Tits"
Wow! ...and Tits doesn't even belong on the list. That is such a friendly
sounding word. It sounds like a nickname, right? "Hey, Tits, come here,
man. Hey Tits, meet Toots. Toots, Tits. Tits, Toots." It sounds like a
snack, doesn't it? Yes, I know, it is a snack. I don't mean your sexist
snack. I mean New Nabisco Tits!, and new Cheese Tits, Corn Tits,
Pizza Tits, Sesame Tits, Onion Tits, Tater Tits. "Betcha Can't Eat Just
One." That's true. I usually switch off. But I mean, that word does
not belong on the list. Actually none of the words belong on the list,
but you can understand why some of them are there. I'm not
completely insensetive to people's feelings. I can understand why
some of those words got on the list, like CockSucker and
MotherFucker. Those are heavyweight words. There is a lot going on
there. Besides the literal translation and the emotional feeling.
I mean, they're just busy words. There's a lot of syllables to contend
with. And those Ks, those are agressive sounds. They just jump out at
you like "coCKsuCKer, motherfuCKer. coCKsuCKer, motherfuCKer."
It's like an assualt on you. We mentioned Shit earlier, and 2 of the
other 4-letter Anglo-Saxon words are Piss and Cunt, which go
together of course. A little accedental humor there. The reason that
Piss and Cunt are on the list is because a long time ago, there were
certain ladies that said "Those are the 2 I am not going to say. I
don't mind Fuck and Shit but 'P' and 'C' are out.", which led to such
stupid sentences as "Okay you fuckers, I'm going to tinckle now."
And, of course, the word Fuck. I don't really, well that's more
accedental humor, I don't wanna get into that now because I think
it takes to long. But I do mean that. I think the word Fuck is a very
imprortant word. It is the beginning of life, yet it is a word we use to
hurt one another quite often. People much wiser than I am said,
"I'd rather have my son watch a film with 2 people making love
than 2 people trying to kill one another. I, of course, can agree. It is
a great sentence. I wish I knew who said it first. I agree with that but
I like to take it a step further. I'd like to substitute the word Fuck for
the word Kill in all of those movie cliches we grew up with. "Okay,
Sherrif, we're gonna Fuck you now, but we're gonna Fuck you slow."
So maybe next year I'll have a whole fuckin' ramp on the N word.
I hope so. Those are the 7 you can never say on television, under any
circumstanses. You just cannot say them ever ever ever. Not even
clinically. You cannot weave them in on the panel with Doc, and Ed,
and Johnny. I mean, it is just impossible. Forget tHose 7. They're out.
But there are some 2-way words, those double-meaning words.
Remember the ones you giggled at in sixth grade? "...And the cock
CROWED 3 times" "Hey, tha cock CROWED 3 times. ha ha ha ha. Hey, it's in
the bible. ha ha ha ha. There are some 2-way words, like it is okay for
Kirk Youdi to say "Roberto Clametti has 2 balls on him.", but he can't
say "I think he hurt his balls on that play, Tony. Don't you? He's holding
them. He must've hurt them, by God." and the other 2-way word that
goes with that one is Prik. It's okay if it happens to your finger. You
can prik your finger but don't finger your prik. No,no.

překlad

Miluji slova. Děkuji vám za vyslechnutí mých slov.
Chci vám říct něco o slovech, která považuji za důležitá.
Jsou mojí prací, mojí hrou, mojí vášní.
Slova jsou vše, co máme, opravdu. Máme myšlenky, ale myšlenky jsou tekuté.
pak přiřadíme slovo k myšlence a my jsme uvízli s tímto slovem pro
ta myšlenka, takže buďte opatrní se slovy. Rád si myslím, že to samé
slova, která bolí, mohou léčit, jde o to, jak je vyberete.
Existují lidé, kteří nejsou ve všech slovech.
Existují některé, které by vás přiměly nepoužívat určitá slova.
V anglickém jazyce je 400 000 slov a je jich 7
z nich nemůžete říci v televizi. Jaký to je poměr.
399 993 až 7. Musí být opravdu špatní. Museli by být pobuřující
být oddělen od takové velké skupiny. Všichni tady, vy 7,
Sprostá slova. To je to, co nám řekli, že jsou, pamatujete?
„To je špatné slovo!“ Žádná špatná slova, špatné myšlenky, špatné úmysly,
a slova. Znáte 7, že ano, že nemůžete říct v televizi?
"Hovno, Piss, Fuck, Cunt, CockSucker, MotherFucker a prsa"
To je sedm těžkých. To jsou ty, které nakazí vaši duši,
zakřivte páteř a zabraňte zemi ve vítězství ve válce.
"Hovno, Piss, Fuck, Cunt, CockSucker, MotherFucker a prsa"
Wow! ... a Kozy na seznam ani nepatří. To je tak přátelské
znějící slovo. Zní to jako přezdívka, že? „Hej, prsa, pojď sem,
muž. Ahoj kozy, setkej se s Tootsem. Toots, Tits. Kozy, zuby. “Zní to jako
svačina, že? Ano, vím, je to svačina. Nemyslím tvoje sexistické
Svačina. Mám na mysli New Nabisco Tits !, and new Cheese Tits, Corn Tits,
Prsa na pizzu, Sezamová prsa, Cibulová prsa, Tater prsa. „Betcha nemůže jíst jen tak
Jeden. "To je pravda. Obvykle vypnu. Ale myslím, že to slovo ano."
nepatří na seznam. Ve skutečnosti žádné ze slov na seznam nepatří,
ale můžete pochopit, proč tam někteří jsou. nejsem
zcela necitlivý na pocity lidí. Chápu proč
některá z těchto slov se dostala na seznam, například CockSucker a
Matka Kurva. To jsou slova těžké váhy. Děje se toho hodně
tam. Kromě doslovného překladu a emocionálního cítění.
Myslím, že jsou to jen rušná slova. Existuje spousta slabik, které je třeba hádat
s. A ty Ks, to jsou agresivní zvuky. Prostě vyskočí na
máte rádi „coCKsuCKer, motherfuCKer. coCKsuCKer, motherfuCKer.“
Je to pro tebe jako assualt. Shit jsme zmínili dříve a 2 z
další 4písmenná anglosaská slova jsou Piss a Cunt, která platí
samozřejmě spolu. Trochu akcentujícího humoru. Důvod, proč
Piss a Cunt jsou na seznamu, protože už dávno tu byli
jisté dámy, které řekly: "To jsou 2, které nebudu říkat
nevadí Fuck a Shit, ale 'P' a 'C' jsou venku. ", což vedlo k takovým
hloupé věty jako „Dobře, ty sráči, teď se budu bavit.“
A samozřejmě slovo Fuck. Opravdu ne, to je víc
akcentální humor, teď se do toho nechci pustit, protože si myslím
trvá to dlouho. Ale myslím to vážně. Myslím, že slovo Fuck je velmi
stoupenec slova. Je to začátek života, přesto je to slovo, které používáme
ublížili si navzájem docela často. Lidé mnohem moudřejší, než jsem řekl,
„Byl bych raději, kdyby můj syn sledoval film, ve kterém se 2 lidé milují
než 2 lidé se snaží zabít jeden druhého. Samozřejmě s tím mohu souhlasit. to je
velká věta. Přál bych si vědět, kdo to řekl jako první. Souhlasím s tím ale
Rád to posunu o krok dále. Chtěl bych nahradit slovo Fuck
slovo Zabít ve všech těch filmových klišé, se kterými jsme vyrůstali. "Dobře,
Šerife, teď tě pošukáme, ale pošukáme tě pomalu. “
Takže možná příští rok budu mít na N slovo celou zasranou rampu.
Doufám. To je sedm, které nikdy nemůžete říci v televizi
okolnosti. Prostě je nikdy nemůžete říct. Ani
klinicky. Nemůžete je vázat na panel pomocí Doc a Eda,
a Johnny. Je to prostě nemožné. Zapomeňte na hadici 7. Jsou venku.
Ale existují nějaká dvousměrná slova, tato slova s ​​dvojím významem.
Pamatujete si ty, na které jste se chichotali v šesté třídě? „... a kohout
"CROWED 3x" Hey, tha cock CROWED 3x. ha ha ha ha Hej, je to uvnitř
Bible. ha ha ha ha Existují dvousměrná slova, jako by to bylo v pořádku
Kirk Youdi řekl: „Roberto Clametti má na sobě 2 míčky.“, Ale nemůže
řekni "Myslím, že si při té hře poranil koule, Tony. Copak? Drží to."
jim. Musel jim ublížit, bože. “A další obousměrné slovo
jde s tím, že je Prik. Je to v pořádku, pokud se to stane vašemu prstu. Vy
může přikrýt váš prst, ale neprst. Ne, ne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com