TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – anthropocentric ecocidal conundrum

Interpret: exit 13 - Název: anthropocentric ecocidal conundrum 

Písňové texty a překlad: exit 13 - anthropocentric ecocidal conundrum Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. anthropocentric ecocidal conundrum.

Původní

Animals destroyed by the life of man.
Greed and anthropocentrism have gotten out of hand!
What kind of persuasion will change man's course???
Technology "progress" makes things worse!
We're looking at nature to see what profits can be turned,
Irrefutable proof of man's destruction but we have not learned!
The planet is contaminated by the way humanity lives!
Think...extinction will be the culmination and it won't forgive!=0BIt =
is too late for saving efforts, or should we wallow in our own =
techno - grime?
So many people satisfied with our culture of negation,
The government acts with hate to silence those voicing their =
frustration!
It would be blatantly naive to expect a new society overnight, but =
don't take this as a que to sit back,
Every force is needed in this fight for life!!!
Toxic pollutants, chemical waste, precipitation that's acid based,
Industrial sludge and radiation, man - made environmental =
degeneration,
Cancer clusters, cancres seethe, polluted air not fit to breathe,
Two faced scheming administration, spotted owls killed by =
deforestation!!!

překlad

Zvířata zničená životem člověka.
Chamtivost a antropocentrizmus se vymkly z rukou!
Jaký druh přesvědčování změní směr člověka ???
„Pokrok“ technologie věci zhoršuje!
Díváme se na přírodu, abychom zjistili, jaké zisky lze změnit,
Nevyvratitelný důkaz ničení člověka, ale my jsme se nepoučili!
Planeta je kontaminována způsobem, jakým lidstvo žije!
Mysli ... vyhynutí bude vyvrcholením a neodpustí! = 0BIt =
je příliš pozdě na záchranné úsilí, nebo bychom se měli topit ve svém
techno - špína?
Tolik lidí spokojených s naší kulturou negace,
Vláda jedná s nenávistí, aby umlčela ty, kdo vyjadřují své
frustrace!
Bylo by očividně naivní očekávat přes noc novou společnost, ale
neberte to jako que, abyste si sedli,
V tomto boji o život je zapotřebí veškerá síla !!!
Toxické znečišťující látky, chemický odpad, srážení založené na kyselině,
Průmyslové kaly a záření, umělé životní prostředí
degenerace,
Klastry rakoviny, rakovina kypí, znečištěný vzduch není vhodný k dýchání,
Dvě tváří v tvář intrikám, skvrnité sovy zabité =
odlesňování!!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com