TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • entombed – the truth beyond

Interpret: entombed - Název: the truth beyond 

Písňové texty a překlad: entombed - the truth beyond Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. the truth beyond.

Původní

Entombed - "The Truth Beyond"
from the "Left Hand Path" album 1989
(These words taken from the "But Life Goes On" demo)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
People put to death in the name of God
And blood run red in an eternal flood
The word has been spread - Through out the centuries
Millions of corpses lying in the cemeteries
Reek of christianity
Down of obscuration
The birth of insanity
And death to liberation
Lord of evolution
Enslavement emperor
Root of all evil
It is the holy terror
God the almighty - The creator of Earth
Devote your life to this holy writ - The key to your rebirth
And if you've been a believer of justice and brave
So what! It shall be written on your grave
The bell summon its slaves to mass
In the darkest hour
To devour the body of Christ
The blood feast shall increase their power
Chalices filled to the edge with blood
Drawn from holy veins
Tearing his stomach open
And revel in the shredded remains
Smell the putrid stench
Of the godblessed crucifixion
And discover the lies
There is no resurrection
Get your eyes open wide
And discover the lies
See the truth beyond
The shadows of a false paradise!

překlad

Entombed - „The Truth Beyond“
z alba „Left Hand Path“ 1989
(Tato slova převzata z dema „But Life Goes On“)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lidé umírali ve jménu Boha
A krev zčervenala ve věčné potopě
Slovo se rozšířilo - po celá staletí
Miliony mrtvol ležících na hřbitovech
Vůně křesťanství
Ze zatemnění
Zrození šílenství
A smrt osvobození
Pán evoluce
Císař zotročení
Kořen všeho zla
Je to svatý teror
Bůh všemohoucí - Stvořitel Země
Věnujte svůj život tomuto svatému příkazu - klíč k vašemu znovuzrození
A pokud jste vyznavačem spravedlnosti a statečným
No a co! Bude to napsáno na tvém hrobě
Zvon svolává své otroky na mši
V nejtemnější hodině
Požírat tělo Kristovo
Krvavá hostina zvýší jejich sílu
Kalichy naplněné krví
Vytažen ze svatých žil
Roztrhl mu žaludek
A libujte si v drcených pozůstatcích
Cítit hnilobný zápach
Z bohabojného ukřižování
A objevte lži
Není vzkříšení
Otevři oči dokořán
A objevte lži
Podívejte se na pravdu dál
Stíny falešného ráje!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com