TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – miss lucy had some leeches

Interpret: emilie autumn - Název: miss lucy had some leeches 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - miss lucy had some leeches Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. miss lucy had some leeches.

Původní

Miss Lucy had some leeches
Her leeches liked to suck
And when they drank up all her blood
She didn't give a
Funny when the doctors
Had locked her in her cell
Miss Lucy screamed all night that they
Should go to bloody
Hello to the surgeon
With scalpel old and blunt
He'll tie you to the table
Then he'll mutilate your
Come it's nearly teatime
The lunatics arrive
The keepers bleed them all until
There's no one left a
Lively little rodents
Are eaten up by cats
We're subject to experiments
Like laboratory
Rats I've dropped a teacup
How easily they break
I'm on my hands and knees until
I pay for my mis-
Take off all your clothing
We've only just begun
We have no anesthesia
It's eighteen forty
One thing we should tell you
Before you try again
The tests are all invented by
A lot of filthy
Mentally hysteric
She's failed the exam
Don't bother telling Lucy for
She doesn't give a
Damn that nitrous oxide
For when you can't escape
They say the surgeons oft commit
A murder or a
Razor blades are rusty
And not a lot of fun
So when they try to amputate
Your legs you'd better
Run and fetch the chemist
A patient's feeling sad
She's been in chains for ages
And she isn't even
Madness is a nuisance
And no one is immune
Your sister, mum or daughter
May become a raving
Lunatics are dangerous
And doctors are obeyed
They also go together just
Like toast and marma-
Ladies are like children
With brains the size of squirrels
Let's give a clitoridectomies
To all the little
Girls are helpless treasures
That daddies must protect
So lie upon the table
For the doctors to in-
Speculums are super
And stirrups all the rage
So spread a lady's legs and put her back into her
Cage of naked crazies
The surgeon's here to bleed
The doctors are all learned men
And some can even
Reading can be risky
For women on the verge
It only did us worlds of good
To poison, leech and
Purging is a penance
Phlebotomys a chore
No need to sterilize the tools
We never did be-
Fore the night is over
Before you go to bed
They'll take a hammer and a nail
And jam it in your
Headstones in the courtyard
And statues in the park
Are not for the insane
Just leave them rotting in the
D-A-R-K
Dark
Dark
Dark
Dark
Dark

překlad

Slečna Lucy měla nějaké pijavice
Její pijavice rády sály
A když vypili všechnu její krev
Nedala
Legrační, když lékaři
Zamkl ji do cely
Slečna Lucy celou noc křičela, že ano
Měl by být krvavý
Ahoj chirurgovi
Skalpelem starým a tupým
Přiváže tě ke stolu
Pak vám zmrzačí
Pojď, je téměř čas na čaj
Šílenci dorazí
Chovatelé je všechny krváceli
Nezůstal nikdo
Živí malí hlodavci
Jsou sežrán kočkami
Jsme předmětem experimentů
Jako laboratoř
Krysy, upustil jsem šálek
Jak snadno se zlomí
Jsem na rukou a na kolenou, dokud
Platím za své chyby
Sundejte si všechno oblečení
Právě jsme začali
Nemáme žádnou anestezii
Je osmnáct čtyřicet
Jedna věc, kterou bychom vám měli říct
Než to zkusíte znovu
Všechny tyto testy vynalezl
Hodně špinavý
Psychicky hysterický
Zkouška neprošla
Neobtěžujte se to říkat Lucy
Nedává
Sakra ten oxid dusný
Když nemůžete uniknout
Říkají, že se chirurgové často dopouštějí
Vražda nebo
Žiletky jsou rezavé
A není to moc zábavné
Takže když se pokoušejí amputovat
Vaše nohy by byly lepší
Běh a přines chemika
Pacient se cítí smutný
Je v řetězech už věky
A ona ani není
Šílenství je na obtíž
A nikdo není imunní
Vaše sestra, matka nebo dcera
Může se stát raving
Šílenci jsou nebezpeční
A lékaři jsou posloucháni
Také spolu chodí
Jako toast a marma
Dámy jsou jako děti
S mozky o velikosti veverek
Dejme klitoridektomii
Všem malým
Dívky jsou bezmocné poklady
To musí otcové chránit
Takže si lehněte na stůl
Aby lékaři
Zrcátka jsou super
A třmeny všechny vztek
Tak roztáhněte dámské nohy a vložte ji zpět do ní
Klec nahých šílenců
Chirurg je tu, aby krvácel
Lékaři jsou všichni učení muži
A někteří dokonce mohou
Čtení může být riskantní
Pro ženy na pokraji
Udělalo to jen nám dobré světy
Otrávit, pijavice a
Čištění je pokání
Phlebotomys fuška
Není třeba nástroje sterilizovat
Nikdy jsme nebyli -
V noci skončila
Než jdete spát
Vezmou kladivo a hřebík
A zasekněte to do svého
Náhrobky na nádvoří
A sochy v parku
Nejsou pro šílené
Nechte je hnít v
TEMNÝ
Temný
Temný
Temný
Temný
Temný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com