TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: goodbye 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - goodbye Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. goodbye.

Původní

And so I've said too much and not enough
And so the play is finally at an end
You never had the care to call my bluff
And so I must be pleased to be your friend
But what, then, was the purpose of this game?
I never really had a chance to win
It's true, I rather like who I became
But what am I to do with who I've been?
For I may wish to meet myself someday
Among the ashes of a fire long dead
To see my shadow there and hear it say
That it was happy with the life it led
What emptiness awaits me? This I fear
Far more than any peril I might face
My purpose in this world became less clear
When you were taken from your cherished place
Within my wishing heart and went your way
So willingly it almost makes me ill
To think it never crossed your mind to stay
Pushes the dagger deep, completes the kill
And yet how much of this was done by me?
Had I the courage, would you still have flown?
How sad to think this was not destiny
But my mistake, yet how could I have known?
Now here is my dilemma, as it seems:
Do I accept the score that fate has set
And calmly watch the passing of my dreams,
Or do I dare to place another bet:
That where the curtain falls another rises?
If I am wrong, then strike me for my sins
But I believe our acts and thin disguises
Were but a prologue to what now begins

překlad

A tak jsem řekl příliš mnoho a málo
A tak je hra konečně u konce
Nikdy ses nestaral o to, abys zavolal můj blaf
A tak musím být rád, že jsem tvůj přítel
Ale jaký byl tedy účel této hry?
Nikdy jsem neměl šanci vyhrát
Je to pravda, spíše se mi líbí, kým jsem se stal
Ale co mám dělat s tím, kým jsem byl?
Možná bych si někdy přál setkat se sám se sebou
Mezi popelem ohně dlouho mrtvého
Vidět tam můj stín a slyšet ho říkat
Že to bylo šťastné ze života, který vedlo
Jaká prázdnota mě čeká? Toho se bojím
Mnohem víc než jakékoli nebezpečí, kterému bych mohl čelit
Můj účel v tomto světě se stal méně jasným
Když jste byli vzati ze svého drahocenného místa
V mém srdci přání a šel si svou cestou
Takže ochotně mě to skoro dělá nemocným
Mysleli jste si, že vám nikdy nenapadlo zůstat
Zatlačí dýku hluboko, dokončí zabití
A přesto, kolik z toho jsem udělal já?
Kdybych měl odvahu, letěl bys ještě?
Jak smutné je myslet si, že to nebyl osud
Ale moje chyba, ale jak jsem to mohl vědět?
Nyní je moje dilema, jak se zdá:
Přijímám skóre, které určil osud
A klidně sleduj mizení mých snů
Nebo se odvážím umístit další sázku:
Že tam, kde padá opona, stoupá další?
Pokud se mýlím, pak mě udeř za mé hříchy
Ale věřím našim činům a řídkým převlekům
Byl to jen prolog toho, co nyní začíná

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com