TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: ghost 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - ghost Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. ghost.

Původní

Did you know sometimes it frightens me
When you say my name and I can't see you?
Will you ever learn to materialize before you speak?
Impetuous boy, if that's what you really are
How many centuries since you've climbed a balcony?
Or do you do this every night with someone else?
You tell me that you never leave,
And I am almost afraid to believe it.
Why is it me you've chosen to follow?
Did you like the way I look when I am sleeping?
Was my hair more fun to tangle?
Are my dreams more entertaining?
Do you laugh when I'm complaining that I'm all alone?
Where were you when I searched the sea
For a friend to talk to me?
In a year where will you be?
Is it enough for you to steal into my mind
Filling up my page with music written in my hand?
You know I'll take the credit, for I
Must have made you come to me somehow.
But please, try to close the curtains when you leave at night
Or I'll have to find someone to stay and warm me.
Will you always attend my midnight tea parties
As long as I set your place?
If, one day, your sugar sits untouched
Will you have gone forever?
Would you miss me in a thousand years
When you will dry another's tears?
But you say you'll never leave me
And I wonder if you'll have the decency
To pass through my wall to the next room
While I dress for dinner.
But when I'm stuck in conversation
With stuffed shirts whose adoration
Hurts my ears, where are you then?
Can't you cut in when I dance with other men?
It's too late not to interfere with my life;
You've already made me a most unsuitable wife
For any man who wants to be the first his bride has slept with.
And you can't just fly into people's bedrooms
And then expect them to calmly wave goodbye.
You've changed the course of history
And didn't even try.
Where are you now?
Standing behind me,
Taking my hand?
Come, and remind me
Who you are.
Have you traveled far?
Are you made of stardust, too?
Are the angels after you?
Tell me what I am to do.
But until then, I'll save your side of the bed.
Just come, and sing me to sleep.

překlad

Věděli jste, že mě to někdy děsí
Když řekneš mé jméno a nevidím tě?
Naučíte se někdy zhmotnit, než promluvíte?
Intuitivní chlapče, pokud to je to, čím ve skutečnosti jste
Kolik století od doby, co jste vylezli na balkon?
Nebo to děláte každou noc s někým jiným?
Říkáš mi, že nikdy neodejdeš
A skoro se tomu bojím uvěřit.
Proč jsi mě sledoval?
Líbilo se ti, jak vypadám, když spím?
Bylo mi spletení vlasů zábavnější?
Jsou mé sny zábavnější?
Smějete se, když si stěžuji, že jsem úplně sám?
Kde jsi byl, když jsem prohledával moře
Aby na mě mluvil přítel?
Za rok kde budeš?
Je to dost na to, abys mi ukradl v mysli
Naplňuji svou stránku hudbou napsanou v mé ruce?
Víš, vezmu si zásluhu, protože já
Určitě tě přimělo, abys ke mně nějak přišel.
Ale prosím, zkuste zatáhnout závěsy, když odcházíte v noci
Nebo budu muset najít někoho, kdo by zůstal a zahřál mě.
Navštěvujete vždy moje půlnoční čajové párty?
Dokud jsem nastavil tvé místo?
Pokud jednoho dne zůstane váš cukr nedotčený
Budeš navždy pryč?
Budeš mi chybět za tisíc let?
Kdy někomu uschneš slzy?
Ale říkáš, že mě nikdy neopustíš
A zajímalo by mě, jestli budeš mít tu slušnost
Projít mojí zdí do vedlejší místnosti
Zatímco se oblékám na večeři.
Ale když jsem zaseknutý v rozhovoru
S vycpanými košilemi, jejichž adorace
Bolí mě uši, kde jsi tedy?
Nemůžeš se zastřihnout, když tančím s jinými muži?
Je příliš pozdě nezasahovat do mého života;
Už jsi ze mě udělal nevhodnou manželku
Pro každého muže, který chce být první, se kterým jeho nevěsta spala.
A nemůžete jen letět do pokojů lidí
A pak očekávejte, že klidně zamávají na rozloučenou.
Změnili jste běh historie
A ani to nezkoušel.
Kde teď jsi?
Stojící za mnou
Chytíš mě za ruku?
Pojď a připomeň mi to
Kdo jsi.
Cestoval jsi daleko?
Jste také stardust?
Jdou po vás andělé?
Řekni mi, co mám dělat.
Ale do té doby ti zachráním stranu postele.
Stačí přijít a zpívat mě spát.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com