TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: the cheval glass 

Písňové texty a překlad: emery - the cheval glass Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. the cheval glass.

Původní

Turn the cheval glass and find
Corruption under my skin and mind
You're so far from safety
Put your fingers to your eyes
And steal yourself away
Repetition, repetition
It will not be satisfied
It will not be satisfied
You cannot accomplish this
You cannot be satisfied
The worst isn't ever the curse
Of the cleverest lines
Sang the song of never, never believed
That you meant it this time
It's time to back all your big words
So come on now, come on now
But you're all lipstick and cheap skirts
You're the shining light until it hurts
Tonight, I'll make this bleed
Light up the sky with my misdeeds
'Cause I hate, I hate, I hate this, I hate this
I fell for the first time
Fall was upon us with all the leaves turning
You were so sure of yourself
You were asking me questions
Of us getting older
You hardly could catch your breath
(I wanted anything else)
And I've asked for the after remorse
(To stay)
And still these hands
But it never takes, never takes
Old habits are so hard to break
So you fall and circle through your life
That can't be seen
Avoid the brilliant lights that find you
(Because when they do, you know you'll have to)
It's time to back all your big words
So come on now, come on now
But you're all lipstick and cheap skirts
You're the shining light until it hurts
Tonight, I'll make this bleed
Light up the sky with my misdeeds
'Cause I hate, I hate, I hate this, I hate this
I fell from the first time
There's not enough wisdom or perception
Judge this now, take back your life
You are dying and the time you spent was wasted
On all the sick dreams of the lie
(The lie, the lie)
Pull yourself out
Made yourself in your own image
The praise you gave thousands of time
Lifted yourself up to the sky, the sky
Bow before all that you've done
The sky, the sky
Bow before all that you've done

překlad

Otočte hlavní sklo a najděte
Korupce pod mou kůží a myslí
Jsi tak daleko od bezpečí
Přiložte si prsty k očím
A ukradni se
Opakování, opakování
Nebude spokojen
Nebude spokojen
Toho nemůžete dosáhnout
Nemůžete být spokojeni
Nejhorší nikdy není kletba
Z nejchytřejších linií
Zpíval píseň nikdy, nikdy nevěřil
Že jsi to tentokrát myslel vážně
Je čas podpořit všechna vaše velká slova
Tak pojď hned, pojď hned
Ale vy jste všichni rtěnka a levné sukně
Jsi zářící světlo, dokud to nebolí
Dnes večer to krvácím
Rozjasněte oblohu svými přestupky
Protože nenávidím, nenávidím, nenávidím tohle, nenávidím tohle
Padl jsem poprvé
Pád byl na nás a všechny listy se otáčely
Byl jsi si tím tak jistý
Kladl jsi mi otázky
Z nás stárnou
Sotva jste chytili dech
(Chtěl jsem něco jiného)
A požádal jsem o výčitky svědomí
(Zůstat)
A stále tyto ruce
Ale to nikdy nebere, nikdy nebere
Staré zvyky je tak těžké prolomit
Takže padáte a kroužíte ve svém životě
To není vidět
Vyvarujte se zářivých světel, která vás najdou
(Protože když ano, víte, že budete muset)
Je čas podpořit všechna vaše velká slova
Tak pojď hned, pojď hned
Ale vy jste všichni rtěnka a levné sukně
Jsi zářící světlo, dokud to nebolí
Dnes večer to krvácím
Rozjasněte oblohu svými přestupky
Protože nenávidím, nenávidím, nenávidím tohle, nenávidím tohle
Padl jsem poprvé
Není dost moudrosti ani vnímání
Posuďte to teď, vezměte si život
Umíráte a čas, který jste strávili, byl promarněn
Na všechny nemocné sny o lži
(Lež, lež)
Vytáhněte se
Udělejte si svůj vlastní obraz
Chvála, kterou jsi vzdal tisíce času
Pozvedl se k nebi, k nebi
Ukloň se před tím vším, co jsi udělal
Obloha, obloha
Ukloň se před tím vším, co jsi udělal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com