TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dreamaker - Název: killing 

Písňové texty a překlad: dreamaker - killing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. killing.

Původní

Two snakes will decide my fate
Always near to my chest
In the middle of this land
In search of a name
I'll not be alone
I can find her dream
If you never lose your hope
Leave a chill, fly to fantasy
And all what you wish will be
Hep me! Now you must help me!
Hear my call...
In the mirror of your dreams
I was born
Hidden in the lines
Is the answer and the child
Read and find the door
This world is real
Under the rain
Flying with you through this tale
Day by day... Cry a new name!
Killing two worlds
Then nothing is evil and touch my soul
Defeat your hope
Tree black gates is feeling my pain
I've to cross it without blame
Help me! Now you must tell me!
Where are you?
Why the night and the twilight
Trust in you?
Then nothing come and touch my soul
Flying with you, killing two worlds
Cry a new name and save the hope

překlad

O mém osudu rozhodnou dva hadi
Vždy blízko mé hrudi
Uprostřed této země
Při hledání jména
Nebudu sám
Můžu najít její sen
Pokud nikdy neztratíte naději
Nechte chlad, leťte do fantazie
A vše, co si přejete, bude
Hep me! Nyní mi musíte pomoci!
Slyšte mé volání ...
V zrcadle svých snů
narodil jsem se
Skryté v řádcích
Je odpověď a dítě
Přečtěte si a najděte dveře
Tento svět je skutečný
Pod deštěm
Letím s vámi skrz tento příběh
Den za dnem ... Plač nové jméno!
Zabíjení dvou světů
Pak nic není zlé a dotkni se mé duše
Porazte svou naději
Černá brána stromu cítí moji bolest
Musím to překonat bez viny
Pomoz mi! Teď mi to musíš říct!
Kde jsi?
Proč noc a soumrak
Věřím ti?
Pak nic nepřijde a nedotkne se mé duše
Létání s tebou, zabíjení dvou světů
Vyplačte nové jméno a zachraňte naději

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com