TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dreamaker – crystaline eyes

Interpret: dreamaker - Název: crystaline eyes 

Písňové texty a překlad: dreamaker - crystaline eyes Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. crystaline eyes.

Původní

Entangle wires
Electric flex paint my thorny life
Million of waves flowing in the sky
Shake the earth, this eternal land
I'm like a chain
A boring metal in the air
The wire fence that spin me again
Now is making me insane
I have in a hand my sweet hope
Waiting for you in our blue sea
In the other hand all the love
And I feel you with me...
Save me from you
Save me from my life
From my empty times
Cover me with you
With the passion and hope
All your real love
Come to me! Your voice like an angel
Whisper me. Between blows of anger
All my sentiments around you
Come to me! The darkness is near
In my dreams
I can feel the fear but together
We'll can find the light in this land
Under my feet
This sand so white is caressing me
Starry nights walking on the sea
I'm believing in destiny
You're everything
I feel your fingers over me
Like a rose dancing in the wind
Anywhere my heart beat
...like a gale you can breath my air
the death is like a game beside you
near of your eyes
from the darkness of all my nights you'll be mine
your voice whisper me, you're my angel
there's no second chances through the dark

překlad

Zapletené dráty
Elektrický flex malovat můj trnitý život
Milion vln proudících na obloze
Zatřeste zemí, touto věčnou zemí
Jsem jako řetěz
Nudný kov ve vzduchu
Drátěný plot, který mě znovu roztočil
Teď mě šílí
Mám v ruce svoji sladkou naději
Čekám na vás v našem modrém moři
Na druhou stranu veškerá láska
A cítím tě se mnou ...
Zachraň mě před tebou
Zachraňte mě před mým životem
Z mých prázdných časů
Přikryj mě sebou
S vášní a nadějí
Celá tvá skutečná láska
Přijď ke mně! Tvůj hlas jako anděl
Zašeptej mi. Mezi údery hněvu
Všechny mé city kolem vás
Přijď ke mně! Temnota je blízko
V mých snech
Cítím strach, ale společně
V této zemi najdeme světlo
Pod nohama
Tento bílý písek mě hladí
Hvězdné noci kráčející po moři
Věřím v osud
Jsi všechno
Cítím tvé prsty nad sebou
Jako růže tančící ve větru
Kdekoli mi bušilo srdce
... jako vichřice můžete dýchat můj vzduch
smrt je jako hra vedle tebe
blízko tvých očí
z temnoty všech mých nocí budeš moje
tvůj hlas mi šeptá, jsi můj anděl
ve tmě není žádná druhá šance

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com