TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • don henley – they re not here they re not coming

Interpret: don henley - Název: they re not here they re not coming 

Písňové texty a překlad: don henley - they re not here they re not coming Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od don henley! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od don henley a podívejte, jaké další písničky od don henley máme v našem archívu, např. they re not here they re not coming.

Původní

From the Arizona desert
To the Salisbury plain
Lights on the horizon
Patterns on the grain
Anxious eyes turned upward
Clutching souvenirs
Carrying our highest hopes and our darkest fears
They swear there was an accident back in '47
Little man with a great big head
Splattered down from heaven
Government conspiracy; cover-ups and lies
Hidden in the desert under endless skies
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No time for heroes, no place for good guys
No room for rocky the flying squirrel
They're not here, they're not coming
Not in a million years
Turn your weary eyes back homeward
Stop your trembling, dry your tears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming
Would they pile into the saucer
Find Orlando's rat and hug it?
Go screaming through the universe
Just to get Mcnuggets?
Well, I don't think so, I don't think so
It's much too dangerous, it's much too strange
Here in a world that won't give Oprah no home on the range
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No authenticity, no sign of soul
The radio won't play George and Merle
They're not here, they're not coming
Not in a million years
'Til we put away our hatred
'Til we lay aside our fears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my sister
They're not here, they're not coming
To this garden we were given
And always took for granted
It's like my daddy told me, 'you just bloom where you're planted'
Now you long to be delivered
From this world of pain and strife
That's a sorry substitution for a spiritual life
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No place for sentiment, no room for romance
Bring back the duke of earl
They're not here, they're not coming
Not in a million years
Turn your hopes back homeward
Hold your children, dry their tears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming
They're not here, they're not coming
Not in a million years
'Til we put away our hatred
And lay aside our fears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming

překlad

Z arizonské pouště
Na Salisburskou pláň
Světla na obzoru
Vzory na zrnu
Úzkostné oči se otočily vzhůru
Svíral suvenýry
Nesoucí naše nejvyšší naděje a naše nejtemnější obavy
Přísahají, že v roce '47 došlo k nehodě
Malý muž s velkou velkou hlavou
Postříkal z nebe
Vládní spiknutí; utajování a lži
Skrytý v poušti pod nekonečnou oblohou
No, je zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima
Post, postmoderní svět
Není čas na hrdiny, místo pro dobré lidi
Pro létající veverku není místo
Nejsou tady, nepřijdou
Ne za milion let
Otoč své unavené oči zpět domů
Přestaňte se třást, osušte si slzy
Můžete vidět nebesa blikat
Můžete slyšet bzučení kosmu
Ale slibuji ti, můj bratře
Nejsou tady, nepřijdou
Hromadili by se do talíře
Najít Orlandovu krysu a obejmout ji?
Jděte křičet vesmírem
Jen získat Mcnuggets?
No, nemyslím si to, nemyslím si to
Je to příliš nebezpečné, příliš zvláštní
Tady ve světě, který neposkytne Oprah žádný domov v dosahu
No, je zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima
Post, postmoderní svět
Žádná autenticita, žádné známky duše
Rádio nebude hrát na George a Merle
Nejsou tady, nepřijdou
Ne za milion let
„Dokud neodložíme naši nenávist
„Dokud své obavy neodložíme
Můžete vidět nebesa blikat
Můžete slyšet bzučení kosmu
Ale slibuji ti, má sestro
Nejsou tady, nepřijdou
Do této zahrady jsme dostali
A vždy to bylo samozřejmé
Je to jako můj otec mi řekl: ‚Prostě kvete tam, kde jste zasazeni '.
Nyní toužíte po doručení
Z tohoto světa bolesti a svárů
To je smutná náhrada za duchovní život
No, je zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima
Post, postmoderní svět
Žádné místo pro sentiment, žádný prostor pro romantiku
Přiveďte vévodu hraběte
Nejsou tady, nepřijdou
Ne za milion let
Vraťte své naděje zpět domů
Držte své děti, osušte jim slzy
Můžete vidět nebesa blikat
Můžete slyšet bzučení kosmu
Ale slibuji ti, můj bratře
Nejsou tady, nepřijdou
Nejsou tady, nepřijdou
Ne za milion let
„Dokud neodložíme naši nenávist
A odložte naše obavy
Můžete vidět nebesa blikat
Můžete slyšet bzučení kosmu
Ale slibuji ti, můj bratře
Nejsou tady, nepřijdou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com