TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • don henley – the garden of allah

Interpret: don henley - Název: the garden of allah 

Písňové texty a překlad: don henley - the garden of allah Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od don henley! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od don henley a podívejte, jaké další písničky od don henley máme v našem archívu, např. the garden of allah.

Původní

It was a pretty big year for fashion
A lousy year for rock and roll
The people gave their blessings to crimes of passion
It was a dark, dark night of the collective soul
Now was somewhere out on riverside
By the El Royale Hotel
When a stranger appeared in a cloud of smoke
I thought I knew him all too well
He said now that I have your attention
I got somethin' I want to say
You may not want to hear it
I'm gonna tell it to you anyway
You know, I've always liked you, boy
Cause you were not afraid of me
But things are gonna get mighty rough
Here in Gomorrah-By-The-Sea
He said it's just like home
It's so damned hot, I can't stand it
My fine seersucker suit is all soakin' wet
And the hills are burning
The wind is raging
And the clock strikes midnight
In the Garden of Allah
(In the Garden of Allah)
Nice car
I love those Bavarians, so meticulous
You know, I remember a time when things were a lot more
Fun around here
When good was good, and evil was evil
Before things got so, fuzzy
Yeah, I was once a golden boy like you
And I was summoned to the halls of power in the heavenly court
And I dined with the deities who looked upon me with favor
For my talents my creativity
And we sat beneath the palms in the warm afternoons
And drank the wine with Fitzgerald and Huxley
And they pawned a biting phrase
From tongues hot with blood
And drained their pens of bitter ink
Vainly reaching for the bottle full of empty Edens
Branded special for the ones
Who had come with great expectations
To the perfumed halls of Allah
For their time in the sun
We were stokin' the fires
And oilin' up the machinery
Until the gods found out we had ideas of our own
And the war was coming
The earth was shaking
And there was no more room
In the Garden of Allah
(In the Garden of Allah)
Today I made an appearance downtown
I am an expert witness, because I say I am
And I said, gentleman, and I use that word loosely
I will testify for you
I'm a gun for hire, I'm a saint, I'm a liar
Because there are no facts, there is no truth
Just a data to be manipulated
I can get any result you like
What's it worth to ya?
Because there is no wrong, there is no right
And I sleep very well at night
No shame, no solution
No remorse, no retribution
Just people selling T-shirts
Just opportunity to participate in the pathetic little circus
And winning, winning, winning
It was a pretty big year for predators
The marketplace was on a roll
And the land of opportunity
Spawned a whole new breed of men without souls
This year, notoriety got all confused with fame
And the devil is downhearted, baby
'Cause there's nothing left for him to claim
He said it's just like home
It's so low-down, I can't stand it
I guess my work around here has all been done
And the fruit is rotten
The serpent's eyes shine
As he wraps around the vine
In the Garden of Allah
(In the Garden of Allah)
(In the Garden of Allah)

překlad

Byl to docela velký rok pro módu
Mizerný rok pro rokenrol
Lidé dali svá požehnání zločinům vášně
Byla to temná, temná noc kolektivní duše
Nyní byl někde na břehu řeky
U hotelu El Royale
Když se v oblaku kouře objevil cizinec
Myslel jsem, že ho znám až moc dobře
Teď řekl, že mám vaši pozornost
Chtěl jsem něco říct
Možná to nebudete chtít slyšet
Každopádně ti to řeknu
Vždycky jsi mě měl rád, chlapče
Protože jsi se mě nebál
Ale věci budou moc drsné
Tady v Gomorrah-By-The-Sea
Řekl, že je to jako doma
Je tak zatraceně horko, že to nevydržím
Můj jemný oblek seersucker je celý namočený
A kopce hoří
Vítr zuří
A hodiny udeří půlnoc
V Alláhově zahradě
(V Alláhově zahradě)
Hezké auto
Miluji ty Bavoráky, tak pečlivé
Víš, pamatuji si dobu, kdy toho bylo mnohem víc
Zábava tady
Když dobro bylo dobro a zlo bylo zlo
Než se to stalo, nejasné
Jo, jednou jsem byl zlatý chlapec jako ty
A byl jsem povolán do síní moci na nebeském dvoře
A večeřel jsem s božstvy, která na mě hleděla s laskavostí
Pro můj talent moje kreativita
A seděli jsme pod palmami v teplých odpoledních hodinách
A pili víno s Fitzgeraldem a Huxleyem
A zastavili kousavou frázi
Z jazyků horkých krví
A vyprázdnili pera hořkého inkoustu
Marně sáhl po láhvi plné prázdných Edens
Značkové speciální pro ty
Kdo přišel s velkým očekáváním
Do parfémovaných síní Alláha
Pro jejich čas na slunci
Stokovali jsme ohně
A naolejovat strojní zařízení
Dokud to bohové nezjistili, měli jsme vlastní nápady
A válka se blíží
Země se třásla
A už tam nebylo místo
V Alláhově zahradě
(V Alláhově zahradě)
Dnes jsem se objevil v centru města
Jsem znalcem, protože říkám, že jsem
A řekl jsem, pánové, a používám toto slovo volně
Svědčím za vás
Jsem zbraň k pronájmu, jsem svatý, jsem lhář
Protože neexistují žádná fakta, neexistuje žádná pravda
Jen data, s nimiž je třeba manipulovat
Mohu získat jakýkoli výsledek, který se vám líbí
Co ti stojí za to?
Protože není nic špatného, ​​neexistuje žádné právo
A v noci velmi dobře spím
Žádná hanba, žádné řešení
Žádné výčitky, žádná odplata
Jen lidé, kteří prodávají trička
Prostě příležitost zúčastnit se patetického malého cirkusu
A vyhrávat, vyhrávat, vyhrávat
Byl to docela velký rok pro predátory
Trh byl v roli
A země příležitostí
Vzniklo zcela nové plemeno mužů bez duší
Letos se proslulost zaměnila se slávou
A ďábel je sklíčený, zlato
Protože mu nezbylo nic, co by si mohl nárokovat
Řekl, že je to jako doma
Je to tak dole, že to nevydržím
Myslím, že moje práce tady už byla hotová
A ovoce je shnilé
Hadovy oči září
Když se omotal kolem révy
V Alláhově zahradě
(V Alláhově zahradě)
(V Alláhově zahradě)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com