TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • devin townsend project – sumeria deconstruction live

Interpret: devin townsend project - Název: sumeria deconstruction live 

Písňové texty a překlad: devin townsend project - sumeria deconstruction live Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od devin townsend project! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od devin townsend project a podívejte, jaké další písničky od devin townsend project máme v našem archívu, např. sumeria deconstruction live.

Původní

I HAVE NEVER KNOW HER LOVE AND I WILL NEVER HOLD MY CHILD

I WILL NEVER KNOW THE FAMILY AND NOW IT'S OVER FATHER!

FOR ME!

OH! What do we know? About sacrifice and self control?

OH! We do NOT know'cause we are ANIMALS...

ANIMALS!

INSTINCTUAL!

FREE MY HEART, MY INTERGALACTIC PART!

NO!

HEY THROUGH ANGER, WE HUNGER FOR GOD...

HEY NOW, THROUGH ANGER WE HUNGER FOR GOD...

Shower the world where it's trying to be.

How the memories have taken a leave.

Now they're here and they're lying to me!

Accountable man, nothing is free.

FREE!

MY SOUL!

Love, love melove, love meLOVE, LOVE ME! LOVE!

Drink Soma

HONOR!

I know why, I know what we came for

SO MUCH THAT I WANT TO KNOW!

I've come down!

CHANNELLING THE MIND OF A COLLECTIVE UNCONSCIOUS

THEIR PASSIONATE WAYS CULLED TO MARKET THY NAME!

ONE! (God!)

SAY NO MORE! (Down!)

WHY HAVE YOU? (Fall!)

VENTURE IN, BARTER FAITH FOR THE EVERYMAN!

'TILL THE MANNA CALLS FOR OUR LIVES AND OUR FEARS!

ALL WILL RULE ON MIND COMMAND...

AND THIS MIND COMMANDS:

LOVE AND ACCEPTANCE!

I know why, I know what we came for!

SO MUCH WE NEED TO LEARN!

HONOR!

Be free, my heart MY INTERGALACTIC PART!

CALL NOW TO THE WORLDS OF OLD!

ALL SHALL BE FREE!

Shower the world where it's trying to be.

How the memories have taken a leave.

Now they're here and they're lying to me!

Accountable man, nothing is free.

FOREVER!

HEY THROUGH ANGER, WE HUNGER FOR GOD (SUMERIA!)

(Known in my day)

HEY NOW, THROUGH ANGER WE HUNGER FOR GOD

SUMERIA!

Cold, we mirror the I, have all come to rise when souls cry?

The old man is so proud tonight.

In the fields of the earth...

Choral lines, July in the birth throes of light never dienever lie.

Lie.

Sane, pray for where our hearts lead us now...

překlad

NIKDY JSEM NEPOZNALA JEJÍ LÁSKU A NIKDY NEBUDU DRŽET SVÉ DÍTĚ V NÁRUČÍ.

NIKDY NEPOZNÁM RODINU A TEĎ JE KONEC, OTČE!

PRO MĚ!

OH! Co víme? O oběti a sebeovládání?

OH! Nevíme, protože jsme ZVÍŘATA...

ZVÍŘATA!

INSTINKTUÁLNÍ!

OSVOBOĎ MÉ SRDCE, MÁ MEZIGALAKTICKÁ ČÁST!

NE!

HEJ, SKRZE HNĚV HLADOVÍME PO BOHU...

HEJ, TEĎ, SKRZE HNĚV HLADOVÍME PO BOHU...

Ukažte světu, kde se snaží být.

Jak vzpomínky si vzaly dovolenou.

Teď jsou tu a lžou mi!

Zodpovědný člověk, nic není zadarmo.

SVOBODNÝ!

MOJE DUŠE!

Láska, láska melove, láska meLáska, láska me! LÁSKA!

Pijte sómu

ČEST!

Vím proč, vím, pro co jsme přišli

TOLIK TOHO CHCI VĚDĚT!

Přišel jsem dolů!

SMĚŘOVÁNÍ MYSLI KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ

JEJICH VÁŠNIVÉ ZPŮSOBY VYBÍJENÉ K PRODEJI TVÉHO JMÉNA!

JEDEN! (Bože!)

ŘEKNI NEJVÍCE! (Dolů!)

PROČ MÁŠ TY? (Pád!)

ODVAŽTE SE, VYMĚŇTE VÍRU ZA VŠEDNÍ!

'DOKUD MANNA NEVOLÁ PO NAŠICH ŽIVOTECH A NAŠICH OBAVÁCH!

VŠICHNI BUDOU VLÁDNOUT NA ROZKAZ MYSLI...

A TATO MYSL POROUČÍ:

LÁSKA A PŘIJETÍ!

Vím proč, vím, pro co jsme přišli!

TOLIK SE TOHO MUSÍME NAUČIT!

ČEST!

Buď svobodný, mé srdce MOJE INTERGALAKTICKÉ ČÁSTI!

VOLEJTE NYNÍ DO STARÝCH SVĚTŮ!

VŠICHNI BUDOU SVOBODNÍ!

Ukaž světu, kde se snaží být.

Jak vzpomínky si vzaly volno.

Teď jsou tu a lžou mi!

Zodpovědný člověče, nic není zadarmo.

NAVŽDY!

HEJ SKRZE HNĚV, HLADOVÍME PO BOHU (SUMERIA!).

(Známý za mých časů)

HEJ, TEĎ SKRZE HNĚV HLADOVÍME PO BOHU.

SUMERIA!

Chladno, zrcadlíme já, přišli všichni povstat, když duše pláčou?

Stařec je dnes tak pyšný.

Na polích země...

Sborové verše, červenec v rodícím se světle nikdy neleží.

Lež.

Rozumní, modlete se za to, kam nás teď srdce vedou...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com