TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – breathe deep the dark

Interpret: destiny s end - Název: breathe deep the dark 

Písňové texty a překlad: destiny s end - breathe deep the dark Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. breathe deep the dark.

Původní

I'm Obscure, the shadow black
Alone I walk on the shunned path
Centuries mine, reveal the past
The unknown yawning black
Treading the lone path others fear to explore
Open gates to realm of eternal night
Material world, nothing to me now
I am one with the darkness
Seek not the light
Alien core, light is not for me
Free in the dark with the coffin worm
Survived alone in the world's dusk
Your gods are dead, earth buried them
Riding the night wind
Soar above the tombs
Of sorcerers departed and towers burned
Doom has taken shape and sealed Earth's fate
Still I live strange years
Stand beneath the stars
Free to ride the solar winds
Above the dying land
Taking my solace in dimensions far
This pale, blank aeon
Recall years when the worlds sailed
Darkling tides in crimson skies
In galleries ever I search
For haunted crypts where no lamp burns
Lurking in the cavern deep within the mind
Crowning the throne of dreams with the blackened gems
Dwelling in the towers both ruined and vast
I am he who returns when the scythe shall fall
Free to ride the solar winds
Above the dying land
Taking my solace in dimensions far
This pale, blank aeon
Once I sough the shape of the world around me
Once I dreamed I'd walk the common path
Once I let the weakened minds disguise me
Once I thought I lost my outer shell
Dark world is rising
The sky is black
The light of day's not coming back
I'm the night, my visions dark
Alone I tread the ancient track
Centuries mine, learned from the past
The unknown yawning black
Treading the lone path others fear to explore
Open gates to realm of eternal night
Finding the release in the cosmic scheme
Welcome the exile from those they called men
Free to ride the solar winds
Above the dying land
Taking my solace in dimensions far
Breathe deep the dark!

překlad

Jsem temný, stín černý
Sám kráčím po vyhýbané cestě
Moje staletí, odhalte minulost
Neznámý zející černý
Šlapání po osamělé stezce se ostatní bojí prozkoumat
Otevřete brány do říše věčné noci
Hmotný svět, pro mě teď nic
Jsem jednota s temnotou
Nehledejte světlo
Cizí jádro, světlo není pro mě
Volno ve tmě s rakevním červem
Přežil sám za soumraku světa
Vaši bohové jsou mrtví, země je pohřbila
Jízda v nočním větru
Stoupat nad hrobky
Čarodějové odešli a věže hořely
Doom se formoval a zpečetil osud Země
Stále žiju podivná léta
Postavte se pod hvězdy
Zdarma jezdit na slunečních větrech
Nad umírající zemí
Vezmu mou útěchu v rozměrech daleko
Tento bledý, prázdný věk
Vzpomeňte si na roky, kdy se plavily světy
Darkling slapy v karmínové obloze
V galeriích, které kdy hledám
Pro strašidelné krypty, kde žádná lampa nehoří
Číhající v jeskyni hluboko v mysli
Korunování trůnu snů zčernalými drahokamy
Bydlení ve věžích zničené i obrovské
Jsem ten, kdo se vrátí, až padne kosa
Zdarma jezdit na slunečních větrech
Nad umírající zemí
Vezmu mou útěchu v rozměrech daleko
Tento bledý, prázdný věk
Jednou jsem sough tvar světa kolem mě
Jakmile jsem snil, šel bych společnou cestou
Jednou jsem nechal oslabené mysli zamaskovat mě
Jednou jsem si myslel, že jsem ztratil svůj vnější plášť
Temný svět stoupá
Obloha je černá
Denní světlo se nevrací
Jsem noc, mé vize temné
Sám šlapu po starodávné cestě
Stáří dolu, poučené z minulosti
Neznámý zející černý
Šlapání po osamělé stezce se ostatní bojí prozkoumat
Otevřete brány do říše věčné noci
Nalezení uvolnění v kosmickém schématu
Přivítejte vyhnanství těch, kterým říkali muži
Zdarma jezdit na slunečních větrech
Nad umírající zemí
Vezmu mou útěchu v rozměrech daleko
Dýchejte hluboko do tmy!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com