TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • david james fritch – o holy night

Interpret: david james fritch - Název: o holy night 

Písňové texty a překlad: david james fritch - o holy night Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david james fritch! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od david james fritch a podívejte, jaké další písničky od david james fritch máme v našem archívu, např. o holy night.

Původní

Oh holy, night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Savior's birth.
Long lay the world in sin and error pining;
Till He appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yon-der breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! Oh hear the angels voices!
O night divine, O night when Christ was born,
O night divine, O night, O night divine.
Led by the light of faith serenely beaming,
With glowing hearts by his cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from the orient land.
The King of kings lay thus in lowly manger,
In all our trials, born to be our friend.
He knows our need; to our weak-ness is no stranger.
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King! Your King! Be-fore Him bend.
(Choir)
Christ is our Savior, He's our King!
Praise Him ever more!
Truly He taught us to love one another;
His law is love, and His gospel is peace.
Chains shall He break, for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.
Christ is the Lord, O praise His name forever!
His pow'r and glory ever more proclaim
His pow'r and glory ever more proclaim!

překlad

Ó svatá, noc! Hvězdy jasně září,
Je noc, kdy se narodil náš drahý Spasitel.
Long položil svět do hříchu a omylů;
Dokud se neobjevil a duše cítila svou hodnotu.
Vzrušení naděje unavený svět se raduje,
Pro yon-der přestávky nové a slavné ráno.
Padněte na kolena! Slyšte hlasy andělů!
Ó božská noc, ó noc, kdy se narodil Kristus,
Ó noc božská, ó noc, ó noc božská.
Vedeni světlem víry klidně zářícím
Se zářícími srdci u jeho kolébky stojíme.
Takže vedený světlem hvězdy sladce zářící,
Tady přicházejí mudrci z orientální země.
Král králů tak ležel v nízkých jeslích,
Ve všech našich zkouškách se narodil jako náš přítel.
Zná naši potřebu; naší slabosti není cizí.
Hle, tvůj král! Před ním se pokořte!
Hle, tvůj král! Tvůj král! Před ním se ohněte.
(Pěvecký sbor)
Kristus je náš Spasitel, On je náš Král!
Chvála Mu ještě víc!
Opravdu nás naučil milovat jeden druhého;
Jeho zákon je láska a Jeho evangelium je mír.
Přetrhne řetězy, protože otrok je náš bratr;
A v Jeho jménu přestane veškerý útlak.
Sladké hymny radosti ve vděčném sboru nás zvedají,
Ať všichni v nás chválí Jeho svaté jméno.
Kristus je Pán, ó chvála Jeho jména navždy!
Jeho moc a sláva stále více hlásají
Jeho moc a sláva stále více prohlašují!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com