TEXTPREKLAD.COM

Interpret: danja mowf - Název: like flies 

Písňové texty a překlad: danja mowf - like flies Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od danja mowf! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od danja mowf a podívejte, jaké další písničky od danja mowf máme v našem archívu, např. like flies.

Původní

[javon]
Open your eyes to individuals who look upon you as prey
Like vultures in disguise, hovering over you like flies upon waste
Realize...
Chorus:
[javon]
Vultures plotting on my demise
Stool pigeons tell lies while the caged bird cries
[danja mowf]
Yo, but as long as the mighty eagle rules the skies
Black men keep dropping like flies
[j] I'm watched like a sparrow in some godly eyes
[d] finding peace like the dove is a compromise
[j] yo, as long as the mighty eagle rules the skies
[d] black men keep dropping like flies
[danja mowf]
Yo, it's only right that I take flight
(where? ) to the sky, floating like a black butterfly
I try to make my migration plesant
But living in the present gets you shot down like a pheasant
The reason seems that every day is hunting season
At least on the block where the black birds flock
Some of these birds choose not to soar the sky
They just stay in some shit, making them more like flies
Day in and day out another one dies
(I got it, another fly nigga got swatted)
The time he was alotted it seems just ran out
Or could it be the fact he didn't let his wings span out?
Acting like a chicken scared to leave the coup
Cause the chicken doesn't fly, he just stays with the group
Chilling with a bunch of turkeys waiting for thanksgiving
If he had of flown south he might have kept on living cause
Chorus
.44's and popo's don't scare these pros
In the nighttime ducking from constat shot bucking
They stuck in fly paper, for making paper is fly
Cause the eagle's on the paper, now you understand why?
When the eagle rules the sky, many black men die
Chasing eagles then get stabbed by the vultures nearby
Reducing us like calories, shot down like ducks in shooting galleries
Please freeze these mentalities
That's holding you back from getting busy like bees
In trees you rest, bulding your nest with cess
Soothing your bird chest from chest, you've just buddha blessed
Yes, every block or two them hoes will find a cock or two
With no penis cap and get you caught in her venus trap
Indeed, don't be dropping your bird seed
Pollinating wild flowers, it's all in your power cause
Chorus
The caged bird sings but his songs get muffled
Feathers get ruffled, it's a struggle in the everyday scuffle
I tried to warn him about these snakes and cats
They hardheaded like woodpeckers and they blind as bats
That's the reason I keep preaching but you
In denial like the owl always talking about "who? "
I should call you a parrot cause you act that way
First arounf a bunch of niggers, repeating what they say
Thinking that you're fly pimping around like a peacock
But your turf, your whole earth consists of only three blocks
Take them keylocks off of your mind
Take a journey out of the ghetto just to see what you can find
And like the raven said to poe and only told him "nevermore"
If from your dome you never go then any more we'll never know
See how some other guys live their lives, not like flies
Realize your limit ain't the skies

překlad

[javon]
Otevřete oči jednotlivcům, kteří na vás pohlíží jako na kořist
Jako maskovaní supi se vznášejí nad vámi jako mouchy nad odpadem
Realizovat...
Refrén:
[javon]
Supi plánují můj zánik
Holubi říkají lži, zatímco pták v kleci pláče
[danja mowf]
Ano, ale dokud nebesa ovládne mocný orel
Černoši stále padají jako mouchy
[j] Jsem sledován jako vrabec v některých zbožných očích
[d] nalezení míru jako holubice je kompromis
[j] jo, pokud mocný orel vládne obloze
[d] černoši neustále padají jako mouchy
[danja mowf]
Ano, je správné, že letím
(kde?) k obloze, vznášející se jako černý motýl
Snažím se, aby moje migrace byla příjemná
Ale život v přítomnosti vás sestřelí jako bažanta
Důvodem se zdá, že každý den je lovecká sezóna
Alespoň na bloku, kde se hrnou černí ptáci
Někteří z těchto ptáků se rozhodnou nebem stoupat
Prostě zůstanou v nějakých sračkách, což z nich dělá spíš mouchy
Den za dnem umírá další
(Mám to, další moucha nigga plácla)
Zdá se, že čas, který mu byl přidělen, právě vypršel
Nebo to může být tím, že nenechal rozpětí křídel?
Chová se jako kuře, které se bojí opustit puč
Protože kuře neletí, prostě zůstane se skupinou
Chlazení s partou krůt čekajících na díkůvzdání
Kdyby letěl na jih, mohl by dál žít
refrén
0,44 a popo tyto profesionály neděsí
V noci se vyhýbal z konstatovaného výstřelu
Uvízli v mouchovém papíru, pro výrobu papíru je moucha
Protože orel je na papíře, teď chápeš proč?
Když orel vládne obloze, mnoho černochů zemře
Pronásledování orlů pak pobodají okolní supi
Snižování nás jako kalorií, sestřelení jako kachny ve střelnicích
Zmrazte prosím tyto mentality
To vás brzdí, abyste se nenamáhali jako včely
Na stromech odpočíváš a buduješ své hnízdo pomocí žumpy
Uklidňující svou ptačí truhlu od hrudníku, právě jste požehnal Buddhovi
Ano, každý nebo dva bloky najdou kohouta nebo dva
Bez čepice na penis a necháte se chytit do její pasti na venus
Opravdu, nenechávejte padat ptačí semeno
Opylování divokých květin, vše je ve vaší moci
refrén
Pták v kleci zpívá, ale jeho písně jsou tlumené
Peří se rozcuchá, je to boj v každodenní potyčce
Snažil jsem se ho na tyto hady a kočky varovat
Tvrdě hlavali jako datli a oslepovali jako netopýři
To je důvod, proč stále kážu, ale ty
Popírá jako sova, která vždy mluví o tom, „kdo?“
Měl bych ti říkat papoušek, protože tak jednáš
Nejprve najděte hromadu negrů a opakujte, co říkají
Myslíte si, že létáte pasákem jako páv
Ale váš trávník, celá vaše země se skládá pouze ze tří bloků
Vyjměte je ze své mysli
Vydejte se z ghetta, abyste zjistili, co najdete
A jak řekl havran papeži a řekl mu jen „už nikdy“
Pokud ze své kopule nikdy nepůjdete, pak už se to nikdy nedozvíme
Podívejte se, jak někteří další lidé žijí svůj život, ne jako mouchy
Uvědomte si, že váš limit není na obloze

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com