TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • danja mowf – jack n da weedstalk

Interpret: danja mowf - Název: jack n da weedstalk 

Písňové texty a překlad: danja mowf - jack n da weedstalk Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od danja mowf! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od danja mowf a podívejte, jaké další písničky od danja mowf máme v našem archívu, např. jack n da weedstalk.

Původní

Uncle Danjaahhhh, could you read us a bedtime story?
Pleeeeeeeease?
Hahahah, alright
Y'all shorties get into bed
And I'll get the story book, knahmsayin?
You all tucked in?
(Yes, yes, yes we are)
Here we go
[Danja Mowf]
Once upon a time, I went to an orgy with Georgie Porgie
He hooked me up with Jill from the 'Ville
I found my thrill, she wasn't on the pill
Now Jack's in my grill frontin, who he gonna kill?
Nigga chill, take these beans and a-walk (uh-huh)
Plant em in New York and they'll grow into a weedstalk
He asked me, "Was the chronic ?"
I said, "Ask them three mice, them rodents STAY nice"
Hush my nigga, don't say a word
This, be the bomb if you ain't heard
If this weed don't get you lit
then we can just forget, the whole damn shhhhhh
Now Jack's goin North like Ollie
Good Golly, Miss Dolly My Baby
Now it gets crazy, Jack got a ride with Bo Peep (uh-huh)
in her Jeep, with Ba Ba, the Black Sheep
Now up North Ba Ba's got pull
He own a sess crop wit 'tree' bags full
But now he's scheamin on the weedstore
That's my word, I overheard, that nigga talk
He said, "We'll be arrivin in New York soon
I'm gonna take them beans like the dish jacked the bowl
for a spoon - meet me on the ave about noon
Right on the corner, and bring Big Jack Horner"
Well Jack Horner got his OWN corner (yeah)
His own avenue, crew, and a brand new crack shoe
What could that old lady do?
They got her kids servin bids
all the rest servin rock on the block {*phone rings*}
"It's a call on the horn Jack!"
"Hey my man Simple Simon, what you wanna get high man?"
"Nah troop, but I got the scoop
on some magical sess beans on the scene
that's bound to intervene with the home team cream
Know what I mean?"
"Yeah, what's gonna happen to my crack fiends
like the Butcher, the Baker, the Crack Pipe Maker
the Pied Piper, and Peter Piper would get hyper
Little Miss Muffett couldn't puff it
And how would the Billy Goats Gruff get blowed? Oh no!
The kid's got to go, the kid's got to get it
So call Ba Ba, tell the Black Sheep I'm widdit"
Yeah, well Black Sheep told Jack you know a spot
where the fiends go a lot and the weed would grow a lot
He also knew the Golden Goose, with the juice
And word to his Mother Hubbard, he could introduce
{*tires peel*} They pulled in the alley by the fence (uh-huh)
Jack bought a five, ??, and some incense
from Big Peter, the bean pie eater
And Jack Sprat, the cat who didn't eat pork fat
At the end of the alley on the corner
they met up with Big Jack Horner
"I wanna see them beans," said Jack
Out came the sack, out came the gat from Horner's back
"Aiyyo this little niggy's got a drug market (right)
This little niggy's got a gun (right)
This little niggy's got the most beef (right)
so you little niggies gettin done! {*automatic*}
Let's run, B. Nimble, B. Quick, Ba Ba get the sack
Let's split,"
"Nah we ain't splittin sh.. {*gun cocks*} BLAOW!"
"Aowww, quit, I'm hit
Who's the culprit?"
Black Sheep then admits
"It's me old man, I shot you
Point blank range with a thirty-two
With a click-clack boom-bap straight to the dome
Black Sheep, Bo Peep rollin home, hah hah!"
Black Sheep laughin in the Jeep
Tellin Bo Peep bout the dough he's gonna reap
The mansions, the yachts, the cars in the garage
The weed would feed, yes indeed, livin large
But all that thinkin never thought of that Bo Peep
keep a deuce-deuce in the garter strap
"Now I'm the quarterback, wanna stay alive? Take a dive
A bullet or the ground, yo I'm doin fifty-five"
{Aoooooooooh!} Now Bo Peep's scattin in Manhattan
Drivin round, Broadway Chinatown
Chambers, Park Road by the World Trade
On the way to Brooklyn thinkin bout gettin paid
And how she'd have it made with the beans in the ground
Too bad she didn't look around, she woulda found
that the Brooklyn Bridge was fallin down
fallin down, her simple ass drowned {*SPLASH*}

překlad

Strýčku Danjaahhhh, mohl bys nám přečíst pohádku na dobrou noc?
Pleeeeeeeease?
Hahahah, dobře
Vy všichni vlezete do postele
A dostanu knihu příběhů, knahmsayine?
Jste všichni zastrčení?
(Ano, ano, ano, jsme)
Tady jsme
[Danja Mowf]
Kdysi jsem šel na orgii s Georgie Porgie
Spojil mě s Jill z Ville
Našel jsem své vzrušení, nebyla na pilulce
Jack je teď v mém grilu frontin, koho zabije?
Nigga chill, vezmi tyhle fazole a jdi (uh-huh)
Zasaďte je v New Yorku a vyrostou z nich plevel
Zeptal se mě: „Byl chronický?“
Řekl jsem: „Zeptejte se jich tří myší, ty hlodavce STAJTE pěkně“
Ticho můj nigga, neříkej ani slovo
Toto buďte bombou, pokud jste ji neslyšeli
Pokud vás tento trávník nerozsvítí
pak můžeme jen zapomenout, na tu zatracenou pšššššš
Jack teď jede na sever jako Ollie
Dobrá holka, slečno Dolly My Baby
Teď se to šílí, Jack se svezl s Bo Peepem (uh-huh)
ve svém džípu s Ba Ba, černou ovcí
Teď na severu Ba Ba je tah
Vlastní plnou plodinu se spoustou „stromových“ pytlů
Ale teď je scheamin v obchodě s plevelem
To je moje slovo, zaslechl jsem tu nigga řeč
Řekl: „Brzy dorazíme do New Yorku
Vezmu jim fazole jako mísa zvednutá do mísy
za lžíci - potkáme se v noci kolem poledne
Hned na rohu a přiveďte Big Jacka Hornera “
No, Jack Horner dostal svůj VLASTNÍ koutek (jo)
Jeho vlastní třída, posádka a zbrusu nová bezva bota
Co mohla ta stará dáma dělat?
Dostali nabídky jejích dětí
všechny ostatní skály na bloku {* zazvoní telefon *}
„Je to volání na roh, Jacku!“
„Hej, můj člověče, Simone, co chceš získat vysokého muže?“
„Ne, vojsko, ale dostal jsem kopeček
na nějaké kouzelné fazole na scéně
to bude zasahovat do smetany domácího týmu
Víš co myslím?"
„Jo, co se stane s mými darebáky
jako řezník, pekař, výrobce trhlin
Krysař a Peter Piper by byli hyper
Malá slečna Muffettová to nemohla nafouknout
A jak by Billy Goats Gruff dostal ránu? Ach ne!
Dítě musí jít, dítě to musí dostat
Zavolej tedy Ba Ba, řekni černé ovci, že jsem šílený. “
Ano, Black Sheep řekl Jackovi, že znáš místo
kde ďáblové hodně jdou a plevel by hodně rostl
Znal také Zlatou husu se šťávou
A slovo své matce Hubbardovi, kterou mohl představit
{* odlupování pneumatik *} Zatáhli do uličky u plotu (hm-hm)
Jack koupil pětku a nějaké kadidlo
od Velkého Petra, pojídače fazolových koláčů
A Jack Sprat, kočka, která nejedla vepřový tuk
Na konci uličky v rohu
setkali se s Big Jackem Hornerem
„Chci je vidět fazole,“ řekl Jack
Ven vyšel pytel, ven vyšla bránka z Hornerových zad
„Aiyyo, tenhle malý blázinec má trh s drogami (vpravo)
Tenhle malý blázon má zbraň (vpravo)
Tenhle malý blázon má nejvíce hovězího masa (vpravo)
takže vy malé niggies jsou hotové! {*automatický*}
Pojďme běžet, B. Nimble, B. Quick, Ba Ba, vezmi si pytel
Pojďme se rozdělit, “
„Ne, my se nerozdělíme ... {* střelní kohouti *} BLAOW!“
„Aowww, přestaň, jsem zasažen
Kdo je viníkem? “
Černá ovce pak přizná
„Jsem to starý muž, zastřelil jsem tě
Zaměřte prázdný rozsah na třicet dva
S cvaknutím výložníku přímo do kopule
Černá ovce, Bo Peep rollin domů, hah hah! "
Černá ovce se směje v džípu
Tellin Bo Peep o těstu, které sklidí
Panská sídla, jachty, auta v garáži
Plevel by se živil, ano, opravdu, živě velký
Ale všechno to přemýšlení nikdy nenapadlo toho Bo Peep
udržujte dvojku-dvojku v podvazkovém pásku
„Teď jsem quarterback, chceš zůstat naživu?
Kulka nebo země, dělám padesát pět "
{Aoooooooooh!} Nyní Bo Peepovy scattiny na Manhattanu
Jízda kolem, čínská čtvrť na Broadwayi
Chambers, Park Road podle světového obchodu
Na cestě do Brooklynu přemýšlím o zaplacení
A jak to udělala s fazolemi v zemi
Škoda, že se nerozhlédla, našla by
že padl Brooklynský most
spadl, její jednoduchý zadek se utopil {* SPLASH *}

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com