TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – under the huntress moon

Interpret: cradle of filth - Název: under the huntress moon 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - under the huntress moon Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. under the huntress moon.

Původní

With the snow fallen thick
And bonfires alit
And shooting stars portents of rips
I ascended to spur
A mere glimpse or murmur
From her precious celestial lips
Be it sun to your moon
Be it moon to your sun
Together we promised to come
With a turn of the screw
And a slip of the tongue
We eclipsed one another undone
Through the mists, through the woods
With the night-wraiths Iâ??ve stood
Atop murderous peaks calling you
On storm-lashed beachheads
Where the fishermen dread
The things your bewitchments accrue
Those deep creatures bring
Her cut diamond rings
A girl with a pearl necklace her
Advancing in fevers
Tsunamis and myrrh
Will she wreak bloody vengeance or purr?
Or will she burn?
She lights the skies
Dressed in silver scales plucked from the ocean
To spite her thighs
That Lucifer snuck inside
And with his pride
Enclaves were upgraded to Goshen
So paradise
Could shine from out her skirts
â??I adorn myself at dusk
With ornaments to close the noose
A kiss as red as blood and cold as hell
My body glows with lust
Anaemic as the flag of truce
I raised at dawn to catch you in my spellâ??
With every twist I cannot resist her
Fertile female mind control
This wanton witch, white-rapids sister
To whom I pour my wine and soul
And here we go again!
From a corpse of black pews
Where the moon was drawn through
Like a sword through a Gordian knot
She descended to me
Claiming swift victory
Over the heart I had near-soon forgot
With every kiss this huntress whispered:
â??Yield to my sweet embrace
One night of bliss.â?? I could not dismiss her
Once her beauty shot me a darker face
You mesmerise my soul Diana
You mesmerise my soul

překlad

Se sněhem hustým
A ohně alit
A padající hvězdy jsou předzvěstí roztržení
Vystoupil jsem, abych pobídl
Pouhý záblesk nebo šelest
Z jejích drahocenných nebeských rtů
Ať už je to slunce na tvůj měsíc
Ať už je to měsíc tvému ​​slunci
Společně jsme slíbili, že přijdeme
Otočením šroubu
A sklouznutí jazyka
Zatměli jsme jeden druhého zpět
Mlhami, lesem
S nočními přízraky jsem stál
Na vrcholu vražedných vrcholů, které tě volají
Na předmostích s bouřkami
Kde se rybáři děsí
Věci, které narůstají vaše okouzlení
Tato hluboká stvoření přinášejí
Její broušené diamantové prsteny
Dívka s perlovým náhrdelníkem
Pokrok v horečkách
Tsunami a myrha
Způsobí krvavou pomstu nebo předání?
Nebo bude hořet?
Rozsvítí oblohu
Oblečený ve stříbrných šupinách vytrhnutých z oceánu
Přes její stehna
Ten Lucifer se vplížil dovnitř
A s jeho hrdostí
Enklávy byly upgradovány na Goshen
Takže ráj
Mohla zářit z jejích sukní
à ¢ ?? Zdobím se za soumraku
S ornamenty k uzavření smyčky
Polibek červený jako krev a chladný jako peklo
Moje tělo září touhou
Anemický jako vlajka příměří
Zvedl jsem za úsvitu, abych tě chytil v mém kouzlu?
Při každém zvratu jí nemohu odolat
Úrodná kontrola ženské mysli
Tato svévolná čarodějnice, sestra s bílými peřejemi
Komu nalévám víno a duši
A tady jdeme znovu!
Z mrtvoly černých lavic
Kam se protáhl měsíc
Jako meč skrz gordický uzel
Sestoupila ke mně
Získání rychlého vítězství
Přes srdce jsem téměř brzy zapomněl
S každým polibkem tato lovkyně zašeptala:
à ¢ ?? Výtěžek mého sladkého objetí
Jedna noc blaženosti. Nemohl jsem ji propustit
Jednou mi její krása střelila tmavší tvář
Okouzlíš moji duši Diano
Okouzlíš moji duši

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com