TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – thirteen autumns and a widow

Interpret: cradle of filth - Název: thirteen autumns and a widow 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - thirteen autumns and a widow Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. thirteen autumns and a widow.

Původní

Spawned wanton like blight on an auspicious night
Her eyes betrayed spells of the moon's eerie light
A disquieting gaze forever ghosting far seas
Bled white and dead, Her true mother was fed
To the ravenous wolves that the elements led
From crag-jagged mountains that seemingly grew in unease
Through the maw of the woods, a black carriage was drawn
Flanked by barbed lightning that hissed of the storm
(Gilded in crests of Carpathian breed)
Bringing slaves to the sodomite for the new-born
On that eve when the Countess' own came deformed
A tragedy crept to the name Bathory
Elizabeth christened, no paler a rose
Grew so dark as this sylph
None more cold in repose
Yet Her beauty spun webs
Round hearts a glance would betroth
She feared the light
So when She fell like a sinner to vice
Under austere, puritanical rule
She sacrificed
Mandragora like virgins to rats in the wall
But after whipangels licked prisoners, thralled
Never were Her dreams so maniacally cruel
(And possessed of such delights)
For ravens winged Her nightly flights
Of erotica
Half spurned from the pulpit
Torments to occur
Half learnt from the cabal of demons
In Her
Her walk went to voodoo
To see Her own shadow adored
At mass without flaw
Though inwards She abhored
Not Her coven of suitors
But the stare of their Lord
"I must avert mine eyes to hymns
For His gaze brings dogmas to my skin
He knows that I dreamt of carnal rites
With Him undead for three long nights"
Elizabeth listened
No sermons intoned
Dragged such guilt to Her door
Tombed Her soul with such stone
For She swore the Priest sighed
When She knelt down to atone
She feared the light
So when She fell
Like a sinner to vice
Under austere, puritanical rule
She sacrificed
Her decorum as chaste
To this wolf of the cloth
Pouncing to haunt
Her confessional box
Forgiveness would come
When Her sins were washed off
By rebaptism in white
The looking glass cast Belladonna wreaths
'Pon the grave of Her innocence
Her hidden face spat murder
From a whisper to a scream
All sleep seemed cursed
In Faustian verse
But there in orgiastic Hell
No horrors were worse
Than the mirrored revelation
The She kissed the Devil's phallus
By Her own decree
So with windows flung wide to the menstrual sky
Solstice Eve She fled the castle in secret
A daughter of the storm, astride Her favourite nightmare
On winds without prayer
Stigmata still wept between Her legs
A cold bloodedness which impressed new hatreds
She sought the Sorceress
Through the snow and dank woods to the sodomite's lair
Nine twisted fates threw hewn bone die
For the throat of Elizabeth
Damnation won and urged the moon
In soliloquy to gleam
Twixt the trees in shafts
To ghost a path
Past the howl of buggered nymphs
In the sodomite's grasp
To the forest's vulva
Where the witch scholared Her
In even darker themes
"Amongst philtres and melissas
Midst the grease of strangled men
And eldritch truths, elder ill-omen
Elizabeth came to life again"
And under lacerations of dawn She returned
Like a flame unto a deathshead
With a promise to burn
Secrets brooded as She rode
Through mist and marsh to where they showed
Her castle walls wherein the restless
Counted carrion crows
She awoke from a fable to mourning
Church bells wringing Her madly from sleep
Tolled by a priest, self castrated and hung
Like a crimson bat 'neath the belfry
The biblical prattled their mantras
Hexes six-tripled their fees
But Elizabeth laughed, thirteen Autumns had passed
And She was a widow from god and His wrath, finally

překlad

Za příznivé noci se objevila bezohlednost jako plíseň
Její oči zradily kouzla děsivého světla měsíce
Zneklidňující pohled navždy duchů vzdálených moří
Bledá a mrtvá, její pravá matka byla nakrmena
K hladovým vlkům, které živly vedly
Ze skalnatých hor, které zdánlivě rostly v neklidu
Maw lesem byl nakreslen černý kočár
Obklopen ostnatým bleskem, který zasyčel bouří
(Pozlaceno na hřebenech karpatského plemene)
Přivedení otroků k sodomitům pro novorozence
V předvečer, kdy se hraběnka znetvořila
K názvu Bathory se vkradla tragédie
Elizabeth pokřtila, bez bledší růže
Vyrostl tak temně jako tato sylfa
Už žádný chlad v klidu
Přesto její krása roztočila weby
Kulaté srdce by pohled zasnoubil
Bála se světla
Takže když padla jako hříšnice k neřesti
Pod strohou, puritánskou vládou
Obětovala se
Mandragora jako panny krysám ve zdi
Ale poté, co whipangels olízl vězně, zavrčel
Nikdy nebyly její sny tak šíleně kruté
(A posedlý takovými potěšeními)
Pro havrany okřídlené její noční lety
Erotiky
Napůl se otočil z kazatelny
Mučení nastat
Polovina se poučila z kabaly démonů
V ní
Její chůze šla do vúdú
Vidět její vlastní stín zbožňovaný
Při hmotnosti bez chyby
I když dovnitř se jí to hnusilo
Ne Její smlouva nápadníků
Ale pohled jejich Pána
„Musím odvrátit oči před hymny
Jeho pohled totiž na mou kůži přináší dogmata
Ví, že jsem snil o tělesných obřadech
S Něm nemrtvým na tři dlouhé noci “
Elizabeth poslouchala
Žádná intonovaná kázání
Vytáhl takovou vinu k jejím dveřím
Ukryl její duši takovým kamenem
Neboť přísahala, že si kněz povzdechl
Když poklekla, aby odčinila
Bála se světla
Takže když padla
Jako hříšník zlozvyku
Pod strohou, puritánskou vládou
Obětovala se
Její slušnost jako cudná
K tomuto vlkovi látky
S poskakováním strašit
Její zpovědnice
Odpuštění přijde
Když byly její hříchy smyty
Znovu křtem v bílém
Z vyhlížejícího skla odlévané věnce Belladonna
„Pon hrob její nevinnosti
Její skrytá tvář vyplivla vraždu
Od šepotu k výkřiku
Celý spánek vypadal prokletý
Ve faustovském verši
Ale tam v orgiastickém pekle
Žádné hrůzy nebyly horší
Než zrcadlené odhalení
Políbila Ďáblův falus
Podle jejího vlastního výnosu
Takže s okny v širokém rozsahu k menstruační obloze
Před slunovratem Utekla z hradu tajně
Dcera bouře, rozkročená nad svou oblíbenou noční můrou
Ve větru bez modlitby
Stigmata stále plakala mezi nohama
Chladnokrevnost, která zapůsobila na novou nenávist
Hledala Čarodějku
Sněhem a vlhkým lesem do doupěte sodomitů
Devět pokroucených osudů vyhodilo vytesanou kostní kostku
Na hrdlo Elizabeth
Zatracení zvítězilo a naléhalo na měsíc
V monologu zářit
Twixt stromy v šachtách
Pro ducha cestu
Kolem vytí buggered nymf
V sevření sodomitu
Do vulvy lesa
Kde ji čarodějnice učila
V ještě temnějších tématech
„Mezi philtry a melissami
Uprostřed tuku uškrcených mužů
A eldritch pravdy, starší špatná znamení
Elizabeth znovu ožila “
A pod tržnými ranami se vrátila
Jako plamen do smrtící hlavy
S příslibem spálit
Jak jela, přemýšlela o tajemstvích
Mlhou a močálem tam, kde se ukázali
Její hradní zdi jsou nepokojné
Počítané vrány
Probudila se z bajky do smutku
Církevní zvony ji šíleně vyždímaly ze spánku
Zavolán knězem, sám kastrovaný a pověšený
Jako rudý netopýr pod zvonicí
Biblické prattling jejich mantry
Hexes šestkrát ztrojnásobil své poplatky
Ale Elizabeth se zasmála, uplynulo třináct podzimů
A nakonec byla vdovou po Bohu a Jeho hněvu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com