TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – the smoke of her burning

Interpret: cradle of filth - Název: the smoke of her burning 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - the smoke of her burning Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. the smoke of her burning.

Původní

Earth and sea cower from my screams
As I climb into the skies
Atop sins towered Heaven high for me
From whence I see no reason why
I should not smite with vengeance
And hurl thieves down from paradise
For storms before were as nothing more
Than a breeze next to this night
I am Methuselah of the tribulation
The moon child come to harm
A riot of stars, shaken from their station
The chokin' smoke of Jerusalem burnin'
Six vices become wrath
And though half-blind with ravenin'
Like Phineus now I see
The end declared from the beginnin'
Love won through my defeat
But now I fear I will never peer
On her radiance again
I shall glimpse instead, the slurried red
Of faces pressed to bloodstained panes
Betrayed and played by God
Who alone but he
Scapegraced and goated me?
Now I wish to piss on his parade
Angels, clawed with burnished wings
Still loyal, kiss the seal
Bent on knees and harrowing
Promise overkill
Know that you shall die like whores
And the cries of your writhings shall rise
To please their Lord, so before the sword
Side with me in slaughter
I am Methuselah of the tribulation
The moon child come to harm
The spoken horns of desolation
Drink the pouring of my fury
Those darkened waters spur
The brink of war as judge and jury
And rapist executioner
Our time is short, the horsemen ride
A foul-breathed chorea howls, besides
Damnation and a day has passed
This divine right to genocide
Weld the gates to Heaven shut
The abyss leers in hissing ruts
Unhilt the black grimoire of death
Inscribe all names that God has left
I lived the drams of nymphs and men
But now the nightmares, come again
Now the nightmares come again

překlad

Země a moře se krčí z mých výkřiků
Jak stoupám do nebe
Na vrcholu hříchů se pro mě tyčilo nebe vysoko
Odkud nevidím důvod, proč
Neměl bych kouřit pomstou
A vrhněte zloděje z ráje
Protože bouře předtím nebyly nic víc
Než vánek vedle této noci
Jsem Metuzalém soužení
Dítě měsíce se poškodilo
Vzpoura hvězd otřesená ze své stanice
Chokinový kouř z Jeruzaléma hoří
Šest neřestí se stane hněvem
A ačkoli napůl slepý s havraní
Stejně jako Phineus teď vidím
Konec deklarovaný od začátku
Láska zvítězila mou porážkou
Ale teď se bojím, že nikdy nebudu koukat
Znovu na její záři
Místo toho zahlédnu rudou rudou
Tváří přitlačených ke skvrnám potřísněným krví
Zrazen a hrán Bohem
Kdo sám, ale on
Scapegraced a goated me?
Teď bych chtěl naštvat jeho průvod
Andělé, drápy s leštěnými křídly
Stále věrný, políbit pečeť
Ohnutý na kolenou a trýznivý
Promise overkill
Vězte, že zemřete jako děvky
A výkřiky tvých svitků povstanou
Aby potěšili svého Pána, tak před mečem
Postavte se ke mně na porážku
Jsem Metuzalém soužení
Dítě měsíce se poškodilo
Mluvené rohy zpustošení
Napij se nalití mé zuřivosti
Ty potemněné vody podnítí
Na pokraji války jako soudce a porota
A násilnický kat
Náš čas je krátký, jezdci jezdí
Kromě toho vytí chorá dechová chorea
Zatracení a den uplynul
Toto božské právo na genocidu
Přivařte brány do nebe zavřené
Propast se šílí v syčících kolejích
Otevřete černý grimoár smrti
Napiš všechna jména, která Bůh zanechal
Žil jsem dramata nymf a mužů
Ale teď noční můry, pojď znovu
Nyní přicházejí noční můry znovu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com