TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – the rape and ruin of angels hosannas in extremis

Interpret: cradle of filth - Název: the rape and ruin of angels hosannas in extremis 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - the rape and ruin of angels hosannas in extremis Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. the rape and ruin of angels hosannas in extremis.

Původní

Hosannas in Extremis
Invading temptuous skies
When Inanna rose, bringing angels repose
And Narcissus' fate as their prize
Blinded by Diana's mirror
Where in coffined truth struggles, forlorn
And covetous stars out their eyes to deceive
The horrors performed on Her shores
As jewelled Ishtar, in darker Aeons
Trespassed Ereshkigal's grasp
Her ravening twin, wreathed in whispers and wind
Now inspires Catharsis to dance
Through the weave of white vaults
Where the shadows revolt
At the incest of spiritual love
Castrata choirs, bereft of such lusts
Spatter virginal breasts with their blood
The iron tongue of midnight hath told twelve
(Thirst-ridden) Wolves serenade a moon
Who seems no mistress of Herself
And heavens pour forth vast casualties
Thy host given up for me
Thou which wert once and then ceased to be
Art now ensconced to chapters
Of a lengthening tragedy
Whilst we scream free
Deep forests impale the sinister mist
Their sorcery taught to the clouds
Who muster like mountains, a fountainous wish
To vex the sweet dead from silk odious shrouds
Storm-woken sisters of Judas unfurl
As Psyche to Sapphic lament
Wrapt in thy tresses and taloned caresses
Whisper me secrets beheld beyond Death
"Desires
I was loath to lose
To the virgin-bloodied priests
Whose lord fantasied on Magdalene
And sought to savour Her as beast
Her aching sex
A rose undone
As mine in tears and spams wrung"
Ebon Nemesis, slain Jericho's stone
Has built thee a marbled stair
By candlelight to Eden and a Serpentine throne
Where ravens rape the tenanting angels there
Hurry, else Death may spy us here
And quicken the pulse of dawn
Embering flames writhe to life again
The starry brow threshed with poisonous thorn
Huntress, draw back the silvered bow
Thy dogs set upon the manger
The enemy in throes...
Whilst drifting fogs devour
All Hallows witching hour
On this long, dark seance for the soul
Through male volent Scylla, Charybdis graves
Our conquesting spirits pour forth, unassuaged
Occultnesses watch us and seraph, afraid
Like fireflies plunge to Her maw, midst crashing black waves
"Remember with pride what thou art
Lest we forget in awe of our terrible past"
When Dark royalties drank of despair
Idols hewed down 'neath a desert god's stare
In thrall to revenges sworn there
What dreams could we father, when farther we fell
To nightmare...?
"Well versed in misery
We have lain naked in darkest ravines
Now the sun has set in slumber, We delight
Like serpents in arousal
Coiled to strike at the light"
Now abyssed Lucifers master the earth
Uncloister jaded harlots once served
Enthralled by cruel raptures, rehearsed
Kiss slumbered beauty and weapon our thousand year curse
The laughter of Khaos
Gatekeepers flee the onslaught
A World enslaved to flame
Bondage in Phallustine
Pleasure temples for my bride
Nubian grace swiftly seize
Thieves blood-divine
Empires thrive on sacrifice

překlad

Hosanny v Extremis
Napádání okázalé oblohy
Když Inanna vstala, přinesla anděly odpočinek
A Narcissův osud jako jejich cena
Oslepen Dianiným zrcadlem
Kde v rakvových bojích o pravdu, opuštěný
A chamtivé hvězdy vykoukají očima
Hrůzy na jejích březích
Jako drahokam Ishtar, v temnějších věcích
Překonalo Ereshkigalovo sevření
Její drzá dvojčata zahalená šepotem a větrem
Nyní inspiruje Katarzi k tanci
Prostřednictvím vazby bílých trezorů
Kde se stíny vzbouřily
Z incestu duchovní lásky
Sbory Castrata, zbavené takových chtíčů
Rozstřikujte panenská prsa svou krví
Železný jazyk půlnoci řekl dvanácti
(Žízní) Vlci serenádují měsíc
Která se nezdá být sama sebou
A nebesa sypou obrovské ztráty
Tvůj hostitel se mě vzdal
Ty, který jsi jednou byl a potom přestal být
Umění nyní začleněné do kapitol
Prodlužující se tragédie
Zatímco křičíme zdarma
Hluboké lesy napíchávají zlověstnou mlhu
Jejich čarodějnictví učilo mraky
Kdo se shromažďuje jako hory, je to fontánové přání
K otravování sladkých mrtvých z hedvábných odporných rubášů
Bouřkami probuzené Judášovy sestry
Jako Psyche to Sapphic nářek
Zahalen v tvých kadeřích a pohlazeních s drápy
Zašeptej mi tajemství spatřená za smrtí
„Touhy
Nechtěl jsem ztratit
Pannám zkrvaveným kněžím
Čí pán fantazíroval o Magdaléně
A snažil se ji vychutnat jako zvíře
Její bolavý sex
Růže zrušena
Jako moje slzy a nevyžádané spamy “
Ebon Nemesis, zabil Jerichův kámen
Postavil tě mramorovým schodištěm
Při svíčkách do Edenu a hadího trůnu
Kde tam havrani znásilňují nájemní anděly
Pospěšte si, jinak nás tu může smrt špehovat
A zrychlete puls svítání
Žhnoucí plameny se znovu svíjí k životu
Hvězdné obočí mlátilo jedovatým trnem
Lovkyně, stáhněte postříbřený luk
Tvé psy se pustily do jeslí
Nepřítel v krku ...
Zatímco unášené mlhy pohltí
Všechny Relikvie čarodějnické hodiny
Na tomto dlouhém, temném seanci pro duši
Přes mužskou volnou Scyllu Charybdis hroby
Naši dobývající duchové vylévají, nepostižení
Okultisté nás sledují a bojí se serafínů
Jako světlušky se vrhají na Její chřtán, uprostřed burácejících černých vln
„S hrdostí si pamatuj, co jsi
Abychom nezapomněli v úžasu na naši strašlivou minulost “
Když temné honoráře pily zoufalství
Modly usekané pod pohledem pouštního boha
V přísahě na pomstu tam přísahali
Jaké sny jsme mohli zplodit, když jsme dále padli
Na noční můru ...?
„Zběhlý v bídě
Leželi jsme nahí v nejtemnějších roklích
Nyní slunce spalo, máme radost
Jako hadi ve vzrušení
Stočený, aby udeřil do světla "
Nyní propastní Lucifers ovládají Zemi
Kdysi sloužily uncloisterové vyčerpané nevěstky
Naštvaný krutými vytrženími, nacvičován
Polibek dřímající krásy a zbraní naše tisíciletá kletba
Khaosův smích
Vrátní uprchli před náporem
Svět zotročený plamenem
Otroctví ve falustinu
Potěšení chrámy pro moji nevěstu
Nubianská milost se rychle zmocnila
Zloději jsou božští
Impéria se daří obětovat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com