TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – the promise of fever

Interpret: cradle of filth - Název: the promise of fever 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - the promise of fever Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. the promise of fever.

Původní

In the beginning
Rimmed with wind and storm
A great black wrath of infinite math
Spat snarling into form
And there was heaven
Lit up with precious stones
Each one could fall but for the rule
Of faith and love and stronger thrones
And therein rose vast wonders
Affections to be seen
Fathered from the plundered
Reflections of a dream
Fogging into nightmare
For him whose place was set
With wayward stars that absent, marred
All creation with their
In the beginning
Bewinged and ringed with dawn
This favoured Avatar, enthralled
Swansongs from those that thronged this shore
With Gabriel and Michael
He shone with fierce intent
For loyalty, their joy to see
Him spur the hymns to heaven
From the sculptured lips of seraphim
Whom fate then cruelly rent
Wtih sleight-fingered strains of harmony
Each note to grim portent
As grinnning nimbus gathered
Over spires arabesque
For Him that blazed with holy praise
That for a jealous God was meant
Shining Feriluce
Lustrous scourge of fallen spirits
Basked in glory, flew
To lakes in sacred altitudes
Sweet haunting music swathed the breeze
With curling tongues that lapped His lead
As through thick mountain mist
He wandered cursed with thoughts adrift
He paused to draught forbidden streams
That whispered siren promises
To drown His thirst
For sports amiss
These waters held secrets
Liked raped Russian dolls
Wherein evil and good
Tore His soul for control
And drunk with the verse of desire's first words
The weight of the universe
Slunk in rehearsed
Horror in numbers too great to discern
The rotting of worlds to the conqueror worm
And love a rare orchid so fragile in bloom
Espied gasping breath under dark-sheeted moons
Shining Feriluce
Reflected in a jaded mirror
Climbing from the noose
Of time in divine servitude
And thus a strange new melody
Of will and wanton fantasies
Whetted by the veiled, seen
Danced from His ashen lips
In red dawn scores, the silver scream
Of truth and Her deleted scenes
Was taken up as far it seemed
As God His words eclipsed
Those waters hid visions
Like butchers in war
Perverting the course
Of life's blood evermore
In the beginning
Skinned well with gibbous tones
Of countenance and ignorance
In equal measures sewn
A marbled arc of Angels
Sworn to the morning star
Shared His pride and deep inside
Felt chill shadows sweep their cards

překlad

Na začátku
Obklopen větrem a bouří
Velký černý hněv nekonečné matematiky
Spat vrčí do formy
A bylo nebe
Osvětlený drahými kameny
Každý z nich mohl spadnout, ale pro pravidlo
Víry a lásky a silnějších trůnů
A v tom se zvedly obrovské zázraky
Náklonnosti je třeba vidět
Otcem z drancovaných
Odrazy snu
Zamlžování v noční můru
Pro toho, jehož místo bylo stanoveno
Se vzpurnými hvězdami, které chyběly, byly poškozeny
Všechno stvoření s jejich
Na začátku
Ošlehaný a zazvoněný úsvitem
Tento oblíbený Avatar byl uchvácen
Labutě od těch, kteří se tlačili na tento břeh
S Gabrielem a Michaelem
Zářil divokým úmyslem
Pro věrnost, jejich radost vidět
Podnítil hymny k nebi
Z vytvarovaných rtů serafínů
Koho pak osud krutě pronajal
Kmeny harmonie s klečícími prsty
Každá nota je pochmurná
Jak se shromáždil šklebící se nimbus
Přes věže arabesky
Pro Něho to zářilo svatou chválou
To pro žárlivého Boha bylo míněno
Zářící Feriluce
Lesklá metla padlých duchů
Vyhnán slávou, letěl
K jezerům v posvátných výškách
Sladká strašidelná hudba zahalila vánek
S curlingovými jazyky, které lapovaly Jeho vedení
Jako hustou horskou mlhou
Putoval prokletý zmítanými myšlenkami
Zastavil se, aby vypustil zakázané streamy
To zašeptalo sirénové sliby
Utopit Jeho žízeň
Pro sportovní zábavu
Tyto vody tajily
Líbily se jim znásilněné ruské panenky
V tom zlo a dobro
Roztrhl jeho duši o kontrolu
A opilý veršem prvních slov touhy
Váha vesmíru
Nasunutý nacvičený
Hrůza v počtech příliš velká na to, aby se dala rozeznat
Hnijící světy na dobyvatelského červa
A milujte vzácnou orchidej tak křehkou v květu
Pod temnými měsíci se zhluboka nadechl dech
Zářící Feriluce
Odráží se v unaveném zrcadle
Lezení ze smyčky
Času v božském otroctví
A tak podivná nová melodie
Vůle a svévolné fantazie
Viděn zahalený zahaleným
Tančil z Jeho popelavých rtů
Ve skóre rudého úsvitu stříbrný výkřik
Pravdy a Její vymazané scény
Byl vzat tak daleko, jak se zdálo
Jako Bůh zatměla jeho slova
Tyto vody skrývaly vize
Jako řezníci ve válce
Převrácení kurzu
Věčné krve života
Na začátku
Stažené dobře s tibetskými tóny
Tváře a nevědomosti
Ve stejných opatřeních šitých
Mramorový oblouk andělů
Přísahal jitřence
Sdílel Jeho pýchu a hluboko uvnitř
Cítil chladné stíny zametat jejich karty

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com