TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – the forest whispers my name

Interpret: cradle of filth - Název: the forest whispers my name 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - the forest whispers my name Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. the forest whispers my name.

Původní

Black candles dance to an overture
but I am drawn past their flickering lure
to the breathing forest that surrounds the room
where the vigilant trees push out of the womb
I sip the blood-red wine
my thoughts weigh heavy with the burden of time
from knowledge drunk from the fountain of life
from Chaos born out of love and the scythe
the forest beckons with her nocturnal call
to pull me close amid the baying of wolves
where the bindings of christ are down-trodden with scorn
in the dark, odiferous earth
We embrace like two lovers at death
a monument to the trapping of breath
as restriction is bled from the veins of my neck
to drop roses on my marbled breast
I lust for the wind and the flurry of leaves
and the perfume of flesh on the murderous breeze
to learn from the dark and the voices between
This is my will...
The forest whispers my name...again and again
When the moon is full
we shall assemble to adore
the potent spirit of your Queen,
my mother great Diana.
She who fain would learn all sorcery
yet has not won its deepest secrets,
then my mother will
Teach her, in truth
all things as yet unknown
I walk the path
to the land of the Dark Immortals
Where the hungry ones will carry my soul
as the wild hunt careers through the boughs
Come to me, my Pale Enchantress
In the moon of the woods we kiss
Artemis be near me
in the arms of the ancient oak
where daylight hangs by a lunar noose
and the horned, hidden one is re-invoked
The principle of Evil
evolution has been recalled
Beneath the spread of a Magickal Aeon
I stand enthralled
...In the whispering forest
"Pale, beyond porch and portal,
crowned with leaves, she stands,
who gathers all things mortal,
with cold immortal hands,
her languid lips are sweeter,
than love's who fears to greet her,
to men that mix and meet her,
from many times and lands."

překlad

Černé svíčky tančí na předehru
ale jsem přitahován kolem jejich blikající návnady
do dýchajícího lesa, který obklopuje místnost
kde bdělé stromy tlačí z lůna
Usrkávám krvavě červené víno
moje myšlenky těžce břemeno času
ze znalostí opilých z pramene života
z chaosu zrozeného z lásky a kosy
les láká jejím nočním voláním
aby mě přitáhli blíž uprostřed vlků
kde Kristovy svazky jsou pošlapávány s opovržením
v temné, páchnoucí zemi
Objímáme se jako dva milenci po smrti
památník zadržování dechu
protože mi krvácí z žil na krku omezení
padat růže na moje mramorovaná prsa
Toužím po větru a návalu listí
a parfém masa na vražedném vánku
učit se od temnoty a mezi hlasy
To je moje vůle ...
Les šeptá moje jméno ... znovu a znovu
Když je úplněk měsíce
shromáždíme se, abychom zbožňovali
silný duch vaší královny,
moje matka skvělá Diana.
Kdo omdlí, ten se naučí všechny čarodějnictví
dosud nezískala své nejhlubší tajemství,
pak bude moje matka
Naučte ji, po pravdě
všechny dosud neznámé věci
Kráčím po cestě
do země Temných nesmrtelných
Kde hladoví budou nést mou duši
protože divoký lov se rozběhl přes větve
Pojď ke mně, má bledá kouzelnice
Na lesním měsíci se líbáme
Artemis být blízko mě
v náručí starověkého dubu
kde denní světlo visí za měsíční smyčkou
a rohatý, skrytý je znovu vyvolán
Princip zla
evoluce byla připomínána
Pod šířením Magickal Aeon
Stojím nadšený
... v šeptajícím lese
„Bledý, za verandou a portálem,
korunovaná listy, stojí,
kdo shromažďuje všechno smrtelné,
se studenými nesmrtelnými rukama,
její malátné rty jsou sladší,
než láska, která se bojí ji pozdravit,
mužům, kteří se s ní mísí a setkávají se,
mnohokrát a ze zemí. “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com