TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – the death of love

Interpret: cradle of filth - Název: the death of love 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - the death of love Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. the death of love.

Původní

Where will you be they tense for warfare?
What will you see with your innocence there?
Where will you be my darling?
Where will you be they tense for warfare?
Where will you be when God is glorifying?
There we will be between the dead and dying
Where will you be my darling?
Where will you be when God is glorifying?
Prophecies and glory forge a massive disdain
For lying passive in the shadows whilst the enemy reigns
Devoted to the votive, holy standard above
"By command of the king of Heaven"
Came the death of love
Where will you be when they're vilifying?
How will they see when the truth is blinding?
Where will you be my darling?
Where will you be when they're vilifying?
Where will you be when the dark is rising?
How will you keep from it's terrorizing?
Where will you be my darling?
Where will you be when the dark is rising?
Burning was the sunset like a portent of doom
On the saintly iron maiden as she fell from her wound
But visions and ambition
Never listened to submission
And she was on a mission from the highest above
To Lord upon the slaughter
Like a sword through hissing water
She arose where archers sought her
For the death of love
The righteous death of love
Gilles adored her drama
Her suit of pure white armor
Blazed against the English in a torrent of light
And as they rallied onto night
A cancer fled his soul
Dissolving
Framed amid the thick of fire
Aflame, a Valkyrie
She made him click without desire
And in his eyes she swam a Goddess
And even when they caught her breath
Her words would leave a scar
"For only in the grip of darkness
Will we shine amidst the brightest stars"
How will you breathe when their wheels are turning?
How will you know if the sky is burning?
Where will you be my darling?
How will you breathe when their wheels are turning?
Where will you be when Babel builds my fire?
Will you not flee and label me pariah?
Where will you be my darling?
Where will you be when they light my pyre?
Aligned with Joan in all
That was enthroned and divine
He swore to score the crimes
Jackdaws poured on this dove
Crimes he knew alone
Derived from minds of the blind
The church unfurled for murder perched
Upon the death of love
Framed amid the thick of fire
Aflame, a Valkyrie
She claimed the skies were lit with spires
And in his eyes she swam a Goddess
And even when she fought for breath
Her words would leave a scar
"For only in the grip of darkness
Will we shine amidst the brightest stars"

překlad

Kde budete napjatí pro válčení?
Co tam uvidíš se svou nevinností?
Kde budeš můj drahý?
Kde budete napjatí pro válčení?
Kde budeš, když bude Bůh oslavovat?
Tam budeme mezi mrtvými a umírajícími
Kde budeš můj miláčku?
Kde budeš, když bude Bůh oslavovat?
Proroctví a sláva vytvářejí obrovské pohrdání
Za pasivní lhaní ve stínu, zatímco vládne nepřítel
Oddaný votivnímu, svatému standardu výše
„Velením nebeského krále“
Přišla smrt lásky
Kde budeš, když budou hanobit?
Jak uvidí, když je pravda oslepující?
Kde budeš můj miláčku?
Kde budeš, když budou hanobit?
Kde budeš, až bude tma?
Jak se vyvarujete terorismu?
Kde budeš můj miláčku?
Kde budeš, až bude tma?
Hořící byl západ slunce jako předzvěst zkázy
Na svatou železnou pannu, když spadla z rány
Ale vize a ambice
Nikdy jsem neposlouchal podání
A byla na misi shora
Pánu při porážce
Jako meč skrz syčící vodu
Vstala tam, kde ji hledali lukostřelci
Za smrt lásky
Spravedlivá smrt lásky
Gilles zbožňoval její drama
Její oblek z čistě bílého brnění
Záblesk proti Angličanům v přívale světla
A když se shromáždili do noci
Rakovina uprchla z jeho duše
Rozpouštění
Zarámovaný uprostřed ohně
Plamen, Valkyrie
Donutila ho kliknout bez touhy
A v jeho očích plavala bohyni
A dokonce i když chytili dech
Její slova by zanechala jizvu
„Protože jen v sevření temnoty
Budeme zářit uprostřed nejjasnějších hvězd? “
Jak budete dýchat, když se jim točí kola?
Jak poznáš, že nebe hoří?
Kde budeš můj miláčku?
Jak budete dýchat, když se jim točí kola?
Kde budeš, až Babel postaví můj oheň?
Neutečeš a neoznačíš mě za vyvrhele?
Kde budeš můj miláčku?
Kde budeš, když rozsvítí mou hranici?
Celkově zarovnáno s Joan
To bylo dosazeno na trůn a božské
Přísahal, že zločiny zaznamená
Na tuto holubici se nalily kavky
Zločiny, které znal sám
Odvozeno z myslí nevidomých
Církev se rozvinula pro vraždu
Po smrti lásky
Zarámovaný uprostřed ohně
Plamen, Valkyrie
Tvrdila, že nebe je osvětlené věžemi
A v jeho očích plavala bohyni
A to i když bojovala o dech
Její slova by zanechala jizvu
„Protože jen v sevření temnoty
Budeme zářit uprostřed nejjasnějších hvězd? “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com