TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – present from the poison hearted

Interpret: cradle of filth - Název: present from the poison hearted 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - present from the poison hearted Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. present from the poison hearted.

Původní

Reigning at the feast of Phantasia
Heightened pleasures were endeavored to bow
Before my coronation and vocal aspirations
To rule this fool creation fallen neath me now
I knew deep eyes of a distant Christ
Were scarred from afar under starry luster
Sighting my recitals on the rites of vice
Perverting virtue, enslaving grace
Behind the glittering mask of pride
Saving face finding thorns to pierce His side
Desire, the fire, spread hell throughout my soul
And higher the wire, the more I sought control
Straining from the leash in exultation
Head to the wind to breathe with ravenous lungs
The global scent of fornication
A writhe of many vipers deciphering tongues
I whispered schemes to dreamers then to pursue an Eden
That screamed of me supreme again
As my world bloomed so too the moon
Through Adam to Seth, Enos, Cainan
Mahalaleel and Jared blew
Perverting virtue, enslaving grace
Behind the slippery guise of lies
Saving face making waves to drown their faith
Messiahs, pariahs, eons reversed the two
Thus, higher their sprites the more cursed grew their roots
And suffering I swept cruel seas
On the galley of the shadow of death
A fist in the cunt of the spread horizon
A kiss for the sun risen red once dined on
The coast of Menses, discharged from celestial wombs
A first degree murder of ravens
Followed in fugue through the crack of doom
The goat of Mendes, I set regime
In the galley of the shadow of death
Angels in raiments as pure as coal
Taking their payments in tortured mortal souls
A bold direction, the abyss edge
But on cold reflection, one they warmed to nonetheless
As they preyed the paths of the righteous
Through the myth of thistled orchard floors
Bearing gifts of plenitude for
The apples of the Lord were rotten to the core
Temptation, my ambassador
Attila, Herod, Pharisees and Nero all begged of me for more
Down dark steps of history, I waged a war with a Heaven
I could not see beyond My wildest fantasies
Throwing sixes over deadly sin, I traded those who played to win
Skin for precious skin and that that wormed within
Staining the reams of revelation
Etching ever-afters in accursed verse
The limpid rags of resurrection
From papal parapets were to dirt dispersed
Desire, the flyers spread Hell throughout their souls
And higher the fire, the more I held control

překlad

Vládl na svátek Fantasie
Zvýšené potěšení se snažilo poklonit
Před mými korunovačními a hlasovými aspiracemi
Abych vládl tomuto bláznivému stvoření, teď spadl pod mě
Znal jsem hluboké oči vzdáleného Krista
Byli jsme z dálky zjizveni pod hvězdným leskem
Pozoruji mé recitály na rituálech neřesti
Zkažení ctnosti, zotročení milosti
Za třpytivou maskou hrdosti
Záchrana obličeje a hledání trnů, které by mu probodly bok
Touha, oheň, rozšířila peklo po celé mé duši
A čím vyšší drát, tím více jsem hledal kontrolu
Vesele se napínal z vodítka
Vydejte se do větru a dýchejte plíživými plícemi
Globální vůně smilstva
Kroužek mnoha zmijí dešifrujících jazyky
Zašeptal jsem schémat snílkům a pak se vydali po ráji
To na mě znovu svrchovaně křičelo
Jak můj svět rozkvetl, tak i měsíc
Přes Adama k Sethovi, Enosovi, Cainanovi
Mahalaleel a Jared odfoukli
Zkažení ctnosti, zotročení milosti
Za kluzkou maskou lží
Zachraňující tvář vytvářející vlny, aby utopila jejich víru
Mesiáše, vyvrhele, věky je zvrátily
Čím vyšší byli jejich skřítci, tím zakletější kořeny rostly
A utrpením jsem zametl krutá moře
Na galéře stínu smrti
Pěst v kundě šířícího se horizontu
Polibek na slunci jednou zčervenal
Pobřeží Mensesu vypouštěné z nebeských děloh
Vražda havranů prvního stupně
Následoval fuga skrz trhlinu zkázy
Koza Mendes, nastavil jsem režim
V kuchyni stínu smrti
Andělé v oděvech čistých jako uhlí
Přijímat jejich platby v mučených smrtelných duších
Odvážný směr, okraj propasti
Ale při studeném odrazu se jeden přesto zahřál
Když lovili cesty spravedlivých
Prostřednictvím mýtu o bodlákových sadových podlahách
Nesoucí dary plnosti pro
Jablka Páně byla shnilá až do špiku kostí
Pokušení, můj vyslanče
Attila, Herodes, farizeové a Nero ode mě všichni prosili o další
Temnými kroky historie jsem vedl válku s nebem
Neviděl jsem za své nejdivočejší fantazie
Házením šestek nad smrtícím hříchem jsem vyměnil ty, kteří hráli, za vítězství
Kůže pro drahocennou pokožku a to, co se červilo uvnitř
Zbarvení hromady zjevení
Leptání věků v prokletém verši
Průhledné hadry vzkříšení
Od papežských parapetů byly rozptýleny nečistoty
Touha, letci šířili peklo po celé své duši
A čím vyšší oheň, tím více jsem ovládal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com