TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – of dark blood and fucking

Interpret: cradle of filth - Název: of dark blood and fucking 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - of dark blood and fucking Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. of dark blood and fucking.

Původní

Sister midnight comes blaspheming
Screaming in the keys of faith and fear
Unentwining, our spines twists me to kneeling
Spilling like the moonlight on her glistening rear
Defiled at heart in this perfect hell
Under red leaves bleeding over scaled chateau we fell
To demonocracy, where neither Adam or Eve
Conceived of such iniquities from pleasure or pain
Or the razor's edge in between
Thou art my seventh heaven burning
Going down as with the sun
Within like a river fluids moves a torrent
Bound to please on denierred knees
In any wicked way that her whims may warrant
I hang on every verb, every dirty word, interred
In her pornoglossa, Christlike, whipped and weak
Painted nails driven through the meek
Yet in obituary, my dreams still weep
Of dark blood and fucking thee
Thou art my seventh heaven burning
Going down as with the day
Baring lunar curvature like canvas for a lick of pain
Writhing like a viper deep inside her Eden
Forbidden to eat, I kiss leylines to her feet
Then baiting wrath, I steal a path
Back to the fruits of her womb
Back to the crack of her tomb
Her roseate sliver quivers with snuff appeal
The torque of her hips, lip-sync me in for the kill
Tongue-tied, tightrope and spread like disease
I drain the cup of this Miss Sire, her water into wine for me
Thou art my seventh angel squirming
'Neath the forked tongue of the beast
Arching toward the fabled
Like a sculptured nymph seeking base relief
Whilst the world outside
A wood of suicide
Would die for this release
Our slow orgasmic fuses greet
By night and by candle at each other's throat
In a slick drift of red, setting God's teeth on edge
We were as wolves preying inside the fold
Of a slaughtered lamb throw on a four poster bed
Succulent, Succubus
Laid without rest In the dead of the night
Succulent, Succubus
In thy arms and thy wetness
On glossed lips I taste
Conspiracies, secrecies, sorceries laced
With thick unguent rum, black-rayed suns and autumn
Always in season for our nightfall from grace
Gorge upon my seed
Starved Persephone
Succulent, Succubus
That I might keep
Thee with me in Hades
Succulent, Succubus
Succour me
Succulent, Succubus
Succour me
Succulent, Succubus
Succulent, Succubus
[Incomprehensible]

překlad

Sesterská půlnoc se rouhá
Křičel v klíčích víry a strachu
Když jsme se odvíjeli, naše trny mě kroutily na kolena
Rozlévá se jako měsíční světlo na její lesknoucí se záda
Znečištěný srdcem v tomto dokonalém pekle
Pod červenými listy krvácejícími nad šupinatým zámkem jsme spadli
K démonokracii, kde ani Adam, ani Eva
Koncipován z takových nepravostí z potěšení nebo bolesti
Nebo ostří mezi nimi
Hoříš mé sedmé nebe
Jít dolů jako se sluncem
Uvnitř řeky se tekutina pohybuje proudem
Vázán potěšit na odepřených kolenou
Jakýmkoli zlomyslným způsobem, který by mohl vyžadovat její rozmary
Visím na každém slovesu, každém špinavém slově, pohřben
Ve své pornoglosě, jako Kristus, bičovaná a slabá
Malované nehty pronikly krotkým
Přesto v nekrologu moje sny stále pláčou
Temné krve a kurva
Hoříš mé sedmé nebe
Jít dolů jako za dne
Obnažené lunární zakřivení jako plátno pro lízání bolesti
Kroutila se jako zmije hluboko v jejím Edenu
Zakázáno k jídlu jí líbám leyliny na nohy
Potom jsem nahněval hněv a ukradl cestu
Zpět k plodům jejího lůna
Zpět do praskliny její hrobky
Její růžový pramen se chvěje šňupacím tabákem
Kroutící moment jejích boků mě synchronizuje s rty pro zabití
Svázaný jazykem, provazem a šířící se jako nemoc
Vypiji šálek té slečny Sire, její vody, pro mě do vína
Ty jsi můj sedmý anděl kroutící se
„Pod rozeklaným jazykem zvířete
Klonící se k legendárním
Jako vytesaná nymfa hledající úlevu od základny
Zatímco svět venku
Dřevo sebevraždy
Zemře pro toto vydání
Zdraví naše pomalé orgasmické pojistky
V noci a svíčkou navzájem na krku
V úhledném červeném driftu, který nastavuje Boží zuby na hraně
Byli jsme jako vlci, kteří se živili uvnitř stáda
Z poraženého jehněčího na postel s nebesy
Sukulentní, Succubus
Položeno bez odpočinku V noci noci
Sukulentní, Succubus
V tvém náručí a tvé vlhkosti
Na lesklých rtech chutnám
Spiknutí, tajemství, kouzla přichycena
S hustým nevlídným rumem, černoplošnými slunci a podzimem
Vždy v sezóně pro náš soumrak z milosti
Soutěska na mém semeni
Hladovějící Persefona
Sukulentní, Succubus
Že bych si mohl nechat
Thee with me in Hades
Sukulentní, Succubus
Pomozte mi
Sukulentní, Succubus
Pomozte mi
Sukulentní, Succubus
Sukulentní, Succubus
[Nepochopitelný]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com