TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – harlot on a pedestal

Interpret: cradle of filth - Název: harlot on a pedestal 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - harlot on a pedestal Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. harlot on a pedestal.

Původní

Where does the madness end?
How far down do the rungs expire
In smoke and burning heat?
In depravity and sin?
In her shocking retinue
I saw the worst
Desire run amok amongst you
And in her boudoir too
The endless nights embedded
In her beautiful cocoon
Turning black and blue and jaded
Kneelin' at her feet
My heart atrophied at her ravishing form
The ultimate test
Her cult obsessed
With this body of the Goddess reborn
When she first laid me to rest
I saw such sights of wickedness
From this harlot on a pedestal
This scarlet Woman scorned
I glimpsed desertion, the bluster of shame
The tribes of the moon. their luster improved
A morbid aversion to the limpid domain
Of Eden and Adam her dark temper moved
I witnessed reverie then
Perverse resurgence, souls on fire
Blood and seed spilt for centuries
For this imperious bitch
In her shocking retinue
I saw the worst
Desire run amok amongst you
A gnawer of taboo
Dread appetites were threaded
Right throughout the mortal zoo
Her immortality now hungered
I remember, in Thebes
Enthroned with cat-skinned girls
Her long dark hair braided with pearls
A red gown split revealed her thighs
As full lips rose to feline eyes
Egyptian black outlined each lid
It's clear who owned the pyramid
Temptress Lilith
Her beauty stirred me more than words
Could ever paint, her bible hurt
Tempered Lilith
Hissing in the dark
Pissing on my heart
I was missing every part of Victoria
Victoria
I found them hypnotic, the years of display
Of court life and parties, political bite
Narcotic, erotic, her bleary soirees
Left daylight a dream in the scheme of the night
The scheme of the night
But I grew uneasy, she wanted the earth
For now she was spinning her sins
Breeding fell children and hiding her worth
Before the new orders disorder begins
Feeding from the weak
Savaged on their feet by her ravaging lust
Evening-dressed
This young Countess
Led lovers astray under cover of dusk
When she took them to her breast
They passed last rites, deliciousness
Swept into their every pore
This matriarch of darkness bored
Harlot on a pedestal
The night orchestral
Harlot on a pedestal
Never vestal

překlad

Kde končí šílenství?
Jak daleko dole vyprší příčky
V kouři a hořícím horku?
Ve zkaženosti a hříchu?
Ve své šokující družině
Viděl jsem to nejhorší
Touha mezi vámi pobláznit
A také v jejím budoáru
Nekonečné noci vložené
Ve svém krásném kokonu
Zčerná a zčerná a vyčerpaný
Klečí jí u nohou
Moje srdce atrofovalo její úchvatnou podobu
Konečný test
Její kult posedlý
S tímto tělem bohyně znovuzrozeným
Když mě poprvé položila k odpočinku
Viděl jsem takové památky ničemnosti
Z této nevěstky na podstavci
Tato šarlatová žena pohrdala
Zahlédl jsem dezerci, závan hanby
Kmeny měsíce. jejich lesk se zlepšil
Morbidní averze k průzračné doméně
Z Edenu a Adama se její temná nálada pohnula
Byl jsem tehdy svědkem snění
Perverzní oživení, duše v plamenech
Krev a semeno se vylila po staletí
Pro tuto imperativní mrchu
Ve své šokující družině
Viděl jsem to nejhorší
Touha mezi vámi pobláznit
Hlodavec tabu
Děsivé chutě byly navlečené
Přímo v celé smrtelné zoo
Její nesmrtelnost nyní hladověla
Pamatuji si, v Thébách
Na trůnu s dívkami s kočičí pletí
Její dlouhé tmavé vlasy zapletené do perel
Stehna odhalila červená róba
Když se plné rty zvedly na kočičí oči
Egyptské černé obrysy každého víka
Je jasné, kdo pyramidu vlastnil
Svůdnice Lilith
Její krása mě pohnula víc než slova
Mohla někdy malovat, bible ji bolela
Temperovaná Lilith
Syčí ve tmě
Pissing na mé srdce
Chyběla mi každá část Victorie
Victoria
Připadaly mi hypnotické, roky vystavování
Soudního života a stran, politické sousto
Narkotické, erotické, její zakalené soirees
Vlevo denní světlo sen ve schématu noci
Schéma noci
Ale začal jsem být nesvůj, ona chtěla Zemi
Prozatím točila své hříchy
Chov padlých dětí a skrývání její hodnoty
Než začnou poruchy nových objednávek
Krmení od slabých
Zachráněn na nohou její pustošivou touhou
Večerní oblečení
Tato mladá hraběnka
Ledové milenky na scestí pod rouškou soumraku
Když si je vzala na prsa
Minuli poslední obřady, lahodnost
Zametl do každého jejich póru
Tento matriarch temnoty se nudil
Nevěstka na podstavci
Noční orchestr
Nevěstka na podstavci
Nikdy vestal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com