TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – beauty slept in sodom explicit

Interpret: cradle of filth - Název: beauty slept in sodom explicit 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - beauty slept in sodom explicit Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. beauty slept in sodom explicit.

Původní

Death, spirit me away
My anguished soul doth strain
On taut and twisted reins
Yet, insatiate I still remain
Like a proud, unfalled star
That dares thee from afar
To calm my thund'rous heart
Else, rend it's knots apart
So I may never sing
Of jewelled skies o'er my strings
And love, a wanton thing
Can plunge on burnt, black wings
To hang amid the thorns
In scarlet, like velvet worn
About the clouded moon
Who wanes in solitude
I am alone
Thirsting for the dark
That lurks beneath marbled stone
What black witchcraft
Shalt prise thee from thy dreams
And what perverse world-strategy
Will wend it's way with thee from sleep?
"Rouse my disease
And with cadent naked dance I shalt teach
Thee wisdom of darkness
From earth and red sea
Light bearing Samael
Coalesce with me"
Twilight
Through pagan city gates
Bred shadows play like twining snake
By candlelight
Thanateros rites
Death seduced and chaos wakes
Obsession grips, blindragon fever
In throes of scythed orgasm, Eros dies
And Saturn rapes faith's lovelorn Diva
Upon a cyprean altar, stripped bare for sacrifice
Virtue births a demon
Pandora's box, unhinged, sets loose the night
Winged lilith born for want of Eden
Fanning plumes of harlotry
Like pearls before the desert swine
The skies, they darken
And the oceans part
Storm forth indignant Kraken
Reborn Venus as thou art
Feasting at my banquet
Of Saturnalia
I call thee having wrestled
The tides from lonely Diana
"For thee Endymion
I forsake the cerements of this star-flung tomb"
Be-with-us come
Unveil the ancient flame
Throw the cats our enemies
Desire's menstrual strain
Eastern Devil eyes
A cruel erotic plague
The Shekhina is in exile
And the Israelites enslaved to shame
Midnight
Jerusalem
A tenebrous phantasy
Revelates to men
Their celestial walls crumble
When walks the Xul
Born to the scarlet whore in Babylon
The centuries of wait have all but gone
Behold dark beauty stirs to conquer on and on
Now worship everything

překlad

Smrt, odveďte mě pryč
Moje úzkostná duše se namáhá
Na napjatých a zkroucených otěžích
Přesto, nenasytný, stále zůstávám
Jako pyšná, nesporná hvězda
To se tě z dálky opovažuje
Uklidnit mé hromové srdce
Jinak to vykresluje uzly od sebe
Takže možná nikdy nebudu zpívat
Of drahokamy nebe o'er mé struny
A láska, svévolná věc
Může se ponořit na spálené černé křídla
Viset mezi trny
V šarlatu, jako samet
O zataženém měsíci
Kdo slábne v samotě
jsem sám
Žízní po tmě
To se skrývá pod mramorovaným kamenem
Jaké černé čarodějnictví
Dostane tě od svých snů
A jaká zvrácená světová strategie
Půjde to s tebou ze spánku?
„Probuď mou nemoc
A s nahým tancem cadent budu učit
Moudrost temnoty
Ze Země a Rudého moře
Světlo nesoucí Samael
Splývají se mnou “
Soumrak
Přes pohanské městské brány
Vyšlechtěné stíny hrají jako hadí had
Při svíčkách
Thanaterosové obřady
Smrt svedla a probudil se chaos
Posedlost, slepá horečka
Eros umírá v záchvatu kosatého orgasmu
A Saturn znásilňuje víru milovanou Divu
Na cyperském oltáři se svlékl k oběti
Ctnost rodí démona
Pandořina skříňka, uvolněná, uvolňuje noc
Okřídlená lilith zrozená pro nedostatek Edenu
Vějířovité chocholy smilstva
Jako perly před pouštními prasaty
Obloha temněla
A oceány jsou součástí
Zaútoč na rozhořčeného Krakena
Znovuzrozená Venuše jako jsi ty
Hodovat na mé hostině
Saturnalia
Říkám ti, že jsi zápasil
Přílivy od osamělé Diany
„Pro tebe Endymion
Opouštím cementy této hvězdami hozené hrobky “
Pojďte s námi
Odhalte starodávný plamen
Hoď kočky našim nepřátelům
Touha po menstruaci
Oči východního ďábla
Krutý erotický mor
Shekhina je v exilu
A Izraelité zotročeni ostudou
Půlnoc
Jeruzalém
Temná fantazie
Zjevuje se mužům
Jejich nebeské stěny se rozpadají
Když chodí Xul
Narozen šarlatové děvce v Babylonu
Staletí čekání jsou téměř pryč
Hle, temná krása se hýbe dobýváním dál a dál
Nyní uctívejte všechno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com