TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – bathory aria benighted like usher a murder of ravens in fugue eyes tha

Interpret: cradle of filth - Název: bathory aria benighted like usher a murder of ravens in fugue eyes tha 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - bathory aria benighted like usher a murder of ravens in fugue eyes tha Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. bathory aria benighted like usher a murder of ravens in fugue eyes tha.

Původní

[I. Benighted Like Usher]
Snuffed tapers sighed
As Death left impressing
His crest of cold tears on the Countess
Benighted like ill-fated Usher
The House of Bathory shrouded
'Neath grief's dark facade
If only I could have wept
In mourning by Her side
I would have clasped Her so tight
Like storm-beached Aphrodite
Drowned on Kytherean tides
And Kissed Her
For from Her alone
My lips would have known
Enigmas of shadowy vistas
Where pleasures took flesh
And pain, remorseless
Came freezing the breath
Of raucous life hushed unto whispers
Benighted.
Inhaling the pale waning moonlight that crept
Through the crypt of Her Lord who so lucidly slept
Benighted.
Exhaling the wail of black widowhood's toll
Waxing eternal night entered Her soul
[II. A Murder of Ravens in Fugue]
Now haranguing grey skies
With revenge upon life
Gnathic and Sapphic
Needs begged gendercide
Delusions of Grandier denounced the revolt
Of descrying cursed glass, disenchanted in vaults
Encircled by glyphs midst Her sin-sistered cult
With hangman's abandon She plied spiritworlds
To Archangels in bondage
From light to night hurled
Cast down to the earth where torment would unfurl.......
But soon,
Her tarot proved
Hybrid rumours spread like tumours
Would accrue
And blight Her stars
However scarred
To better bitter truths
Of cold bloodbaths
As bodies rose
In rigid droves
To haunt Her from their
Shallow burials imposed
When wolves exhumed
Their carthen wombs
Where heavy frosts had laboured long
To bare their wounds
To the depths of Her soul they pursued
Wielding their poison they flew
Like a murder of ravens in fugue
And knowing their raptures
Would shatter Her dreams
She clawed blackened books for damnation's reprieve
Baneful cawed canons on amassed enemies
So Hallow's Eve
As She received
Like Bellona to the ball
Those enemies
Fell-sisters heaved
Her torturies
Cross stained flagstones
To Her carriage reined to flee
But She knew She must brave the night through
Though fear crept a deathshead o'er the moon
Like a murder of ravens in Fugue
For each masked, jewelled gaze held dread purpose
Horror froze painted eyes to cold stares
And even Her dance
In the vast mirrors cast
Looked the ill of Her future
If fate feasted there....
[III. Eyes That Witnessed Madness]
In an age crucified by the nails of faith
When rank scarecrows of christ blighted lands
An aloof Countess born an obsidian wraith
Dared the abyss knowing well She was damned
Her life whispered grief like a funeral march
Twisted and yearning, obsessed an entranced
With those succumbing to cruelty
Crushed 'neath the gait of Her dance
A whirlwind of fire that swept through the briers
Of sweet rose Her thickets of black thorn had grasped...
She demanded the Heavens and forever to glean
The elixir of Youth from the pure
Whilst Her lesbian fantasies
Reamed to extremes
O'er decades unleashed
Came for blood's silken cure
But Her reign ended swiftly
For Dark Gods dreamt too deep
To heed Her pleas
When Her gaolers were assailed
With condemnations from a priest
Who'd stammered rites
In the dead of night
For maidens staining winding sheets
And She postured proud
When Her crimes were trowelled
And jezebelled to peasant lips
Though She smelt the fires
That licked limbs higher
To the tortured cunts of accomplices
So ends this twisted fable's worth
And though spared the pyre's bite
By dint of nobled bloodlined birth
Her sins (crimes) garnered Her no respite
Forever severed from the thrill of coming night
Where slow Death alone could grant Her flight
"The Spirits have all but fled judgement
I rot, alone, insane,
Where the forest whispers puce laments for me
From amidst the pine and wreathed wolfsbane
Beyond these walls, wherein condemned
To the gloom of an austere tomb
I pace with feral madness sent
Through the pale beams of a guiltless moon
Who, bereft of necrologies, thus
Commands creation over the earth
Whilst I resign my lips to death
A slow cold kiss that chides rebirth
Though one last wish is bequathed by fate
My beauty shalt wilt, unseen
Save for twin black eyes that shalt come to take
My soul to peace or Hell for company"
(To peace or hell for company)
My soul to Hell for company

překlad

[I. Benighted Like Usher]
Zhasnuté svíčky si povzdechly
Jak smrt zanechala dojem
Jeho hřeben studených slz na hraběnku
Osvícen jako nešťastný Usher
Dům Bathory byl zahalen
„Tmavá fasáda smutku Neath
Kdybych jen mohl plakat
Ve smutku po jejím boku
Tak pevně bych ji sevřel
Jako Afrodita na břehu bouře
Utopen na Kythereanských přílivech
A políbil ji
Protože jen od ní
Moje rty by to věděly
Záhady temných výhledů
Kde potěšení vzalo maso
A bolest, nemilosrdná
Přišel zmrazení dechu
Drsný život utichal k šeptání
Osvícený.
Vdechování bledého ubývajícího měsíčního světla, které se plazilo
Skrz kryptu jejího Pána, který tak lucidně spal
Osvícený.
Vydechl nářek mýtného černého vdovství
Voskování věčné noci vstoupilo do její duše
[II. Vražda havranů ve fugě]
Nyní obtěžující šedé nebe
S pomstou na životě
Gnathic a Sapphic
Potřebuje prosit o gendercid
Bludy o Grandierovi odsoudily vzpouru
Z dešifrování prokletého skla, rozčarovaný v trezorech
Obklopen piktogramy uprostřed jejího kultu s hříchem
S katovým opuštěním pracovala na duchovních světech
Archandělům v otroctví
Vrhlo se ze světla do noci
Svržen na zem, kde by se mučení rozvinulo .......
Ale brzy,
Ukázal její tarot
Hybridní fámy se šířily jako nádory
Nabylo by se
A zničit její hvězdy
Jakkoli zjizvené
Lepší hořké pravdy
Chladných krveprolití
Jak těla povstala
V tuhých stádech
Pronásledovat ji z jejich
Uloženy mělké pohřby
Když vlci exhumovali
Jejich carthen dělohy
Tam, kde silné mrazy dlouho pracovaly
Abys jim zranil rány
Pronásledovali ji do hlubin její duše
Se svým jedem odletěli
Jako vražda havranů ve fugě
A znát jejich vytržení
Rozbil by její sny
Drápala zčernalé knihy kvůli zatracení
Zhoubné cawon kánony na nashromážděných nepřátel
Takže Hallow's Eve
Jak přijala
Jako Bellona na plese
Ti nepřátelé
Sestry se zvedly
Její mučení
Křížové obarvené dlaždice
Na Její kočár se zastavil, aby uprchl
Ale věděla, že musí vydržet celou noc
Přestože se na Měsíc vkradl strach smrti
Jako vražda havranů ve fugě
Pro každý maskovaný, drahokamovaný pohled měl hrůzostrašný účel
Horor zmrazil namalované oči na studené pohledy
A dokonce i Její tanec
V obsazení obrovských zrcadel
Vypadalo to špatně z její budoucnosti
Pokud by tam slavil osud ....
[III. Oči, které byly svědky šílenství]
Ve věku ukřižovaném hřebíky víry
Když hodní strašáci Krista zkazili země
Odloučená hraběnka se narodila jako obsidiánový přízrak
Odvážila se propast dobře vědět Byla zatraceně
Její život šeptal žal jako pohřební pochod
Kroucená a dychtivá, posedlá entrancé
S těmi, kteří podlehli krutosti
Rozdrcený pod chůzí jejího tance
Vichr ohně, který se přehnal skrz bariéry
Sladké růže Její houštiny černého trnu uchopily ...
Vyžadovala nebesa a navždy sbírat
Elixír mládí z čistého
Zatímco její lesbické fantazie
Reagoval na extrémy
O'erova desetiletí se rozpoutala
Přišel pro hedvábnou léčbu krve
Její vláda však rychle skončila
Temní bohové totiž snili příliš hluboko
Dbát na její prosby
Když byli napadeni její žaláři
S odsouzením od kněze
Kdo koktal obřady
V hloubi noci
Pro dívky barvení navíjecích listů
A pyšně se postavila
Když byly její zločiny vyhlazeny
A jezebellovaný na rolnické rty
Ačkoli ucítila ohně
Olízané končetiny výše
K mučeným kundám spolupachatelů
Takže hodnota této pokroucené bajky končí
A ačkoli ušetřil hraniční skus
Podle ušlechtilého pokrevního porodu
Její hříchy (zločiny) jí nezasloužily oddech
Navždy se oddělil od vzrušení nadcházející noci
Tam, kde jí samotná Pomalá smrt mohla umožnit útěk
„Duchové mají téměř uprchlý úsudek
Hniju sám, šílený
Kde les šeptá, puce pro mě běduje
Uprostřed borovice a věnce vlčí
Za těmito zdmi, kde odsouzen
Do temnoty strohé hrobky
Tempo s divokým šílenstvím jsem poslal
Bledými paprsky měsíce bez viny
Kdo, tedy zbavený nekrologií, tedy
Vytváří příkazy nad zemí
Zatímco rezignuji na rty
Pomalý chladný polibek, který podněcuje znovuzrození
Přestože poslední přání je předáno osudem
Moje krása bude vadnout, neviditelná
Kromě dvojitých černých očí, které si přijdou vzít
Moje duše k míru nebo peklo pro společnost “
(Do míru nebo do pekla pro společnost)
Moje duše do pekla pro společnost

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com