TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – voting doesn t work

Interpret: corporate avenger - Název: voting doesn t work 

Písňové texty a překlad: corporate avenger - voting doesn t work Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od corporate avenger! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od corporate avenger a podívejte, jaké další písničky od corporate avenger máme v našem archívu, např. voting doesn t work.

Původní

Voting doesn't work 1-2-3
It's time you know your enemy
I won't pledge allegiance to hypocrisy
Your democracy, is not for me
So, when we try to change this place
Courtroom pulls an about face
Fantasies of the master race
Our elections they erase
See once upon a time we were all free
When we lived in tribal societies
Peace and harmony
And everything for the good of family
Yeah, cancer people can smoke weed
People voted to be free
But the fascist rule decree
Pigs arresting you and me
Voting doesn't work
Why?
When they don't like what we say then they stop it in the courts.
President this, president that
Represent the ruling class
One says this, one says that
Sounds the same what choice is that
See voting doesn't work 1-2-3
Coming from the NATION OF THE CHEROKEE
How can you choose when you don't have a choice?
How can you choose when you don't have a voice?
Yeah, interest games, their interest rates
Secret power fueled by hate
Fear for cash, cash for fear
Greenspan is the ruler here
Yeah, a pig is a pig
And they took it away
And I don't give a fuck about the things they say
It don't mean shit to me
Voting doesn't work, it's easy to see, that
Voting doesn't work
Why?
When they don't like what we say then they stop it in the courts
Voting doesn't work, I have seen
Along with piles of broken treaties
Your reality produces poverty, spiritually
In a nation of greed.
Well who is working, who is not
Think votes count, well I think not
Doesn't matter what we say
Things will always go their way
Power to the people is just a fantasy
And they sell it to us as an American dream
Well, your vote counts 1-2-3
Living in democracy
Everybody here is free
'cause it's BILLS for you and it's BILLS for me.
Voting doesn't work
Why?
When they don't like what we say then they stop it in the courts

překlad

Hlasování nefunguje 1-2-3
Je na čase, abyste poznali svého nepřítele
Nebudu slibovat věrnost pokrytectví
Vaše demokracie není pro mě
Když se tedy pokusíme toto místo změnit
Soudní síň přitahuje obličej
Fantazie mistrovské rasy
Naše volby vymazávají
Kdysi jsme byli všichni svobodní
Když jsme žili v kmenových společnostech
Mír a harmonie
A všechno pro dobro rodiny
Ano, lidé s rakovinou mohou kouřit trávu
Lidé hlasovali pro svobodu
Ale vyhláška fašistické vlády
Prasata zatýkající vás i mě
Hlasování nefunguje
Proč?
Když se jim nelíbí to, co říkáme, zastaví to u soudu.
Prezident to, prezident to
Představujte vládnoucí třídu
Jeden říká toto, jeden říká to
Zní to stejně, co je to za výběr
Viz hlasování nefunguje 1-2-3
Pocházející z NÁRODU CHEROKEE
Jak si můžete vybrat, když nemáte na výběr?
Jak si můžete vybrat, když nemáte hlas?
Jo, úrokové hry, jejich úrokové sazby
Tajná síla poháněná nenávistí
Strach o peníze, peníze ze strachu
Zde vládne Greenspan
Jo, prase je prase
A vzali to
A na ty věci, co říkají, se nestarám
Neznamená to pro mě hovno
Hlasování nefunguje, to je dobře vidět
Hlasování nefunguje
Proč?
Když se jim nelíbí to, co říkáme, zastaví to u soudu
Hlasování nefunguje, viděl jsem
Spolu s hromadami porušených smluv
Vaše realita duchovně produkuje chudobu
V národě chamtivosti.
Kdo pracuje, kdo ne
Myslíte, že hlasy se počítají, myslím, že ne
Nezáleží na tom, co říkáme
Věci vždy půjdou jejich cestou
Síla k lidem je jen fantazie
A prodávají nám to jako americký sen
Váš hlas se počítá 1–2–3
Život v demokracii
Všichni zde jsou zdarma
protože jsou to BILLS pro vás a jsou to BILLS pro mě.
Hlasování nefunguje
Proč?
Když se jim nelíbí to, co říkáme, zastaví to u soudu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com