TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – christians murdered indians

Interpret: corporate avenger - Název: christians murdered indians 

Písňové texty a překlad: corporate avenger - christians murdered indians Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od corporate avenger! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od corporate avenger a podívejte, jaké další písničky od corporate avenger máme v našem archívu, např. christians murdered indians.

Původní

Even in the initial stages of contact between European Christians and
Native Indian people the stage was set for ethnocentrism, and the
attitude towards the Indians was that of Christian superiority. The
Indians were read a proclamation in Spanish which they had no hope of
understanding, they had no hope of understanding the death sentence they
were being read, and it went something like this:
"We ask and require you to acknowledge the church as the ruler and
superior of the whole world and the high priest called pope and in his
name the king of Spain as lords of this land. If you submit we shall
receive you in all love and charity and shall leave you, your wives and
children and your lands free without servitude, but if you do not submit
we shall powerfully enter into your country and shall make war against
you, we shall take you and your wives and your children and shall make
slaves of them and we shall take away your goods and shall do you all
the harm and damage we can."
2000 years ago we were all tribal.
Then came the missionaries with their fucking bible.
1492 began the termination
The holocaust of our Indian nations
Yeah, with Christian love and a moral authority
They killed our medicine men and stole our country
I never claimed this shit was poetry
It's just the fucking lies of Christianity
You will pray to the lord and get down on your knees
Here's a cross for your back and the coughing disease
Though you helped us survive we will laugh while you bleed
Then deny what we did, write our own history
We will kidnap your children and cut off their hair
Silence their language and outlaw their prayers
Beat them blind until they believe
In the blood of Jesus Christ our king
Christians murdered Indians
Columbus murdered children and now we have a holiday
Still you want to deny your history
Look to the sky for your god to justify
As you commit cultural genocide
Christians came and the natives they did hang
13 at a time for Jesus and his gang
We are the ones you had to dehumanize
So your murder and greed could be justified
The belly of the church is full
With the blood of all those heathen fools
Who would not receive the gift of Christ?
So we burned them as a sacrifice
To our baby killing god above
To our mother church and all her love
We will steal their gods and subjugate
Those who don't believe we'll ahnilate
"The Spaniards made bets as to who would slit a man in two or cut of
his head with one blow. They tore babies from their mother's breast by
their feet and dashed their head against the rocks. They hanged Indians
by thirteen in honor and reverence for their redeemer and their twelve
apostles. They put wood underneath and with fire burned the Indians
alive."
Christians murdered Indians
We believe in the earth, the sky and dreams
The universe and the creator who gave us these
The sacred gift of life and human beings
That makes you perpetrate the hate to ahnilate
So here I am the savage civilized
Voice of the dead and my ancestor's cries
And like the ghosts of this land you can't erase
I see blood on the hands of the master race.
500 years of manifest destiny
500 years of resistance to the enemy
You have faith in the rivers, the mountains, the trees
We've a murdering god to replace all of these
With the blood of forgiveness you too can be free
Or the wrath of Jehovah you're sure to receive
We will baptize you with the blood of the lamb
With the sword and the gospel we will conquer your land
You will join our church and be glad to be saved
Or we'll slaughter your children and your women we'll rape.
Christians murdered Indians
I see blood on the hands of the master race.

překlad

I v počátečních fázích kontaktu mezi evropskými křesťany a
Domorodí indiáni připravili půdu pro etnocentrismus a
Postoj k Indiánům byl postojem křesťanské nadřazenosti. The
Indům bylo přečteno prohlášení ve španělštině, ve které neměli žádnou naději
porozumění, neměli naději, že pochopí rozsudek smrti, který oni
byly čteny a šlo to asi takto:
„Žádáme vás a požadujeme, abyste uznali církev jako vládce a
představený celého světa a velekněz zvaný papež a ve svém
pojmenujte španělského krále jako pány této země. Pokud zadáte, uděláme to
přijme vás ve vší lásce a lásce a opustí vás, vaše manželky a
děti a vaše země svobodné bez otroctví, ale pokud se nepoddáte
mocně vstoupíme do vaší země a budeme proti ní bojovat
vás, vezmeme vás a vaše manželky a vaše děti a uděláme
jejich otroky a my vám vezmeme vaše zboží a uděláme vám všechno
škody a škody, které můžeme. “
Před 2000 lety jsme byli všichni kmenoví.
Potom přišli misionáři s jejich zasranou biblí.
1492 začalo ukončení
Holocaust našich indických národů
Jo, s křesťanskou láskou a morální autoritou
Zabili naše medicíny a ukradli naši zemi
Nikdy jsem netvrdil, že tohle je poezie
Jsou to jen zasrané lži křesťanství
Budete se modlit k pánovi a padnete na kolena
Tady je křížek pro vaše záda a kašel
I když jste nám pomohli přežít, budeme se smát, zatímco budete krvácet
Pak popřete, co jsme udělali, napište naši vlastní historii
Uneseme vaše děti a usekneme jim vlasy
Ztište jejich jazyk a postavte jejich modlitby mimo zákon
Bijte je slepými, dokud neuvěří
V krvi Ježíše Krista, našeho krále
Křesťané vraždili Indy
Columbus zavraždil děti a teď máme dovolenou
Stále chcete popřít svou historii
Podívej se do nebe, aby tvůj bůh ospravedlnil
Jak pácháte kulturní genocidu
Přišli křesťané a domorodci, které viseli, viseli
13 pro Ježíše a jeho gang
Jsme ti, které jste museli odlidštit
Takže vaše vražda a chamtivost mohla být ospravedlněna
Břicho kostela je plné
S krví všech těch pohanských bláznů
Kdo by nedostal dar Krista?
Takže jsme je spálili jako oběť
K našemu dítěti zabíjejícímu bohu výše
Naší mateřské církvi a veškeré její lásce
Ukradneme jejich bohy a podrobíme si je
Ti, kteří nevěří, že vyhladíme
„Španělé uzavírali sázky na to, kdo rozřízne člověka na dvě části nebo rozřízne
jeho hlavou jednou ranou. Roztrhali děti z prsu své matky
nohama a narazili hlavou o skály. Oběsili indiány
třináct na počest a úctu jejich vykupiteli a jejich dvanácti
apoštolové. Dali pod něj dřevo a Indiány ohněm spálili
naživu."
Křesťané vraždili Indy
Věříme v zemi, nebe a sny
Vesmír a tvůrce, který nám je dal
Posvátný dar života a lidských bytostí
To vás přiměje proniknout nenávistí k vyhlazení
Takže tady jsem divoch civilizovaný
Hlas mrtvých a výkřiky mého předka
A stejně jako duchové této země nemůžete vymazat
Vidím krev na rukou mistrovské rasy.
500 let zjevného osudu
500 let odporu vůči nepříteli
Máte víru v řeky, hory, stromy
Všechno máme nahradit vraždícího boha
S krví odpuštění můžete být svobodní i vy
Nebo Jehovův hněv, kterého se vám jistě dostane
Pokřtíme vás krví beránka
Mečem a evangeliem dobijeme vaši zemi
Připojíte se k našemu sboru a budete rádi, že budete spaseni
Nebo zabijeme vaše děti a vaše ženy a budeme znásilňovat.
Křesťané vraždili Indy
Vidím krev na rukou mistrovské rasy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com