TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: wordsmith 

Písňové texty a překlad: chino xl - wordsmith Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. wordsmith.

Původní

(Chorus)
Yo, perfection, flawless, masterpiece, no mistake
back in the eighteen hundreds, I was burned at the stake (I am the wordsmith)
metaphor mephastopales, degrees i've achieved
the brain fluid it takes to believe would equal the seven seas
I can reveal the true name of god, you go insane upon hearing it
release enough to blow down pyramids
Im the michelangelo of syllables
since our freestyle genesis been biblical thats something you gotta give into
(Verse 1)
Yo, since born in my momma vaginal sauna
its a sanna-gram i been fond of fonics
its ironic, even as an embryonic
fathual and biblical, dont that sound biblical
i been a terror since i terrorth up that uterus
evil plans were made to defeat us as fetus
though now i walk in infamy, as i child they had it in-fa-me
was raised with guns and infantry and diapers at an infancy
the childhood of a hood that wa raised in the hood
cops said put your hands in the high sky put my hands down in a high hoog
I cant whine i drink wine now my plan is planded
till it became aparent , my parents should've been a parent
stately state no ransom, I wasnt worth no ransom
money wont you handsome, a nigga wasnt handsome
raised a mind like charles manson, knew i was a man's son
but which one, that made me strong created my poison tongue
(Chorus)
(Verse 2)
While you cut school cause you ain't feel to good
I cut school cause my cuts ain't heal to good
the wall of physical abuse my mind escapes through the gift of wordplay
I memorize encyclopedias and dictionaries
I wrote anthems from antonyms, harmonies from homonyms
created cinemas from synonyms, limit to eliminate
this illustrious life we living in wrote rhetoricals in rhythms
I could paralyze with a parable, make rhymes out of religion
crucify you with a prefix or suffocate you with a suffix
rolexes so infectious its known to infect the listener
who dissing us yo punctuate, i punctuate
my karma's a comma to put you inside of a coma
hyphen dot dot semi-colon leave you semi swollen
question mark you pregnant Oh you not? I love you period
To sum it up, language is my essence
f**ked up in all my adolescence till my mom was out of lessons
laws of the convenience till I robbed a convenience store
love mom? f**k mom shit I dont love me no more
mentally it didnt register bitch, empty the register bitch
you just a cashier, bitch give the cash here
I'll shoot you in your cabbage hijack a getaway cab bitch
words ain't making me no loot don't change no dow jones average
regardless, re-god-less, they stole my innocence
in a sense the judge sentenced me to three life time sentences
to right my life and times in sentences, art my dark arch nemesis
they want me off the premises thats what the premise is
locked on a tear where you cant shed a tear at
study more shakespeare than any african shakes a spear at
and the whole world fear that and it hurts
I got caught killin' time but then I got away with words
(Chorus)
(Bridge)
People can say whatever they want about me but agree that I am the wordsmith
They can try to seal everything that I achieve but agree that I am a the wordsmith
The other words are deep in my veins that try to silence my pain I am the wordsmith
Even if I never move a million units its a blessing how I do it I'm the wordsmith
(Verse 3)
I'm in a game full of morons but they keep puttin' more on
told to tall to rhyme in the core of the Quran
and the minds what I represent and emcees better represent
I'm takin this rapping bullshit to its fullest extent
I have reservations while Indians are on reservations
told the board of education I was bored of education
as far as dis-co I'll leave you deader than disco
rockin sacks and violins oversex and violence
threw ya minds carolling you in need of an ambulance
I'll knock you to the asphalt its your own ass fault
your last thought I'll never sell myself short to be famous
and taking it up the anus just ain't us
the world can get the penis of this classical trained pianoist
my P.O. is pee-oed hand me cup told me to pee in this
the linguist musician my college tuitions my intuition
told me I wouldn't be a thought in tuition
my educations all on me own
so I might've beeen born yesterday but I rhyme like theres no tomorrow
(Chorus)
you CRAZY!!!

překlad

(Refrén)
Jo, dokonalost, bezchybné, mistrovské dílo, žádná chyba
zpět v osmnácti stovkách, byl jsem upálen na hranici (jsem kovář)
metafora mephastopales, stupně, kterých jsem dosáhl
mozková tekutina, o které se ví, že by se rovnala sedmi mořím
Mohu odhalit pravé jméno boha, když ho uslyšíš, zblázním se
uvolněte natolik, aby sesypaly pyramidy
Jsem Michelangelo slabik
protože naše freestylová geneze byla biblická, to je něco, do čeho se musíte dát
(Verš 1)
Jo, od narození v mojí vaginální sauně
je to sanna-gram, měl jsem rád písma
jeho ironie, dokonce jako embryonální
fathual a biblický, to nezní biblicky
Byl jsem hrůzou od té doby, co jsem na té děloze
byly vytvořeny zlé plány, aby nás porazili jako plod
i když teď chodím v hanebnosti, jako dítě to měli in-fa-me
byl vychován se zbraněmi a pěchotou a plenkami v dětství
dětství kapuce, která se zvedla v kapuci
Policajti řekli, že dejte ruce na oblohu, položte moje ruce na vysoký hoog
Nemůžu kňučet, piji víno, můj plán je plandovaný
dokud se to nestalo nadřazeným, moji rodiče měli být rodiči
majestátní stát bez výkupného, ​​nestál jsem za žádné výkupné
peníze nebudou hezké, nigga nebyl hezký
pozvedl mysl jako Charles Manson, věděl, že jsem mužský syn
ale který z nich, díky kterému jsem silný, vytvořil můj jedovatý jazyk
(Refrén)
(Verš 2)
Když přestřihnete školu, nebudete se cítit dobře
Řezal jsem školu, protože moje řezy se nehojí dobře
zeď fyzického týrání moje mysl uniká skrze dar slovních hraček
Zapamatuji si encyklopedie a slovníky
Psal jsem hymny z antonym, harmonie z homonym
vytvořená kina ze synonym, limit eliminovat
tento slavný život, ve kterém žijeme, psal rétorika v rytmech
Mohl jsem paralyzovat podobenstvím, udělat rýmy z náboženství
ukřižovat vás předponou nebo vás udusit příponou
rolexy tak infekční je známo, že infikují posluchače
kteří nás dissing jo interpunkční, já interpunkční
moje karma je čárka, abych tě dostal do kómatu
pomlčka tečka tečka středník vás nechá oteklé
otazník tě těhotná Ach ne? Miluji tě období
Abych to shrnul, jazyk je moje podstata
f ** ked až v mém dospívání, dokud moje matka byla mimo lekce
zákony výhodnosti, dokud jsem nevyloupil samoobsluhu
láska máma? f ** k mami hovno už mě nemiluji
psychicky to nezaregistrovalo fenu, vyprázdni registrační fenu
ty jen pokladní, děvko sem dej peníze
Zastřelím tě ve tvém zelí a ujmu útěku z taxíku
slova mě nedělají žádnou kořist, nemění se žádný průměr dow jones
bez ohledu na to, bez boha, mi ukradli nevinu
v jistém smyslu mě soudce odsoudil ke třem doživotním trestům
napravit můj život a časy ve větách, umění mého temného arch nemesis
chtějí mě z prostor, to je předpoklad
zamčené na slzu, kde nemůžete slzu vyronit
prostudujte si více shakespeara, než jakýkoli africký zatřese kopím
a celý svět se toho bojí a bolí to
Chytili mě zabíjení času, ale pak jsem utekl se slovy
(Refrén)
(Most)
Lidé o mě mohou říkat, co chtějí, ale souhlasí s tím, že jsem kovář
Mohou se pokusit zpečetit vše, čeho dosáhnu, ale souhlasí s tím, že jsem kovář
Ostatní slova jsou hluboko v mých žilách, které se pokoušejí umlčet moji bolest, jsem kovář
I když se nikdy nepohnu milionem jednotek, je požehnáním, jak to dělám, jsem kovář
(Verš 3)
Jsem ve hře plné pitomců, ale pořád si dávají víc
řekl vysokému, aby se rýmoval v jádru Koránu
a mysli to, co zastupuji a vládne, lépe reprezentují
Beru tyhle rapové kecy v plném rozsahu
Mám výhrady, zatímco Indové mají výhrady
řekl školské radě, že mě nudí vzdělání
pokud jde o dis-co, nechám tě mrtvého než disko
rockové pytle a housle nadměrně sexy a násilí
házel tě mozky, jak tě koledují, když potřebuješ sanitku
Srazím tě na asfalt, je to tvoje vlastní chyba
vaše poslední myšlenka, že se nikdy nebudu prodávat, abych byl slavný
a když to vezmeme do řiti, to nejsme my
svět může získat penis tohoto klasicky vycvičeného klavíristy
můj P.O. je čůraná ruka, šálek mi řekl, abych do toho čůral
lingvistický hudebník na mé škole vyučuje mou intuici
řekl mi, že nebudu myšlenkou ve výuce
moje vzdělání je všechno na mně
takže jsem se možná narodil včera, ale zítra se rýmuji jako ne
(Refrén)
Ty blázne!!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com