TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • chino xl – silent art child

Interpret: chino xl - Název: silent art child 

Písňové texty a překlad: chino xl - silent art child Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. silent art child.

Původní

Intro (Jaharia): I don't know whether it was the riddling, or he was just spaced out but, he just sat there writing words and, didn't make any sense, maybe I got too rough with him but, times are different and look how he turned out, he turned out ok, and yeah it was ok
Chino XL
Yeah, my slow Mind races on auto-pilot, reach in my arms, limitation, born a baby giant, wishin my mom used birth control so I scream in silence, this bitter sweet enough time to be wickedly good as a dull diamond, my voodoo science is terribly please living death tragic comedies, uncrown kings of worthless books and forgotten memories, it's a victimless crime, I want a virgin birthed and then commonly known on unwelcoming greeting I recieved for this earth, it's a religious war, My Music's a complete success, it's the audience that's a failure when my waste of my breath, for wise fool possess drowning in a dry pool of bliss, you thank God your an atheist, My writing shits on Macbeth's, school interferes with education, only thing, I don't procrastinate witters procrastination, oxymoron, You got Van Gogh's ear from yous a true fiction, I'm thinking out loud using dumb wisdom, Silent Art Child
Hook
I've been overlooked, and I've been shitted on, stepfather broke my jaw, my momma kicked me out, lived in a graveyard whens someone standin out, had women break my heart, was cursed before I start, but still I had My Art, I cried in the dark, my control of words, was all that I got, so I am satisfied, since it's a gift from God, I'm gonna share with ya'll The Silent Art Child
Interlude (Jaharia)
It's easy to just sit there in judgement, but you weren't ther I'm his mother, I was in the projects taking care of his so-called "creative ass" to just say that I just sat there and did nothing is really heavy

překlad

Intro (Jaharia): Nevím, jestli to byla hádanka, nebo byl jen rozmístěn, ale jen tam seděl a psal slova a nedal smysl, možná jsem s ním byl příliš hrubý, ale časy jsou jiný a podívejte se, jak dopadl, dopadl dobře, a jo, bylo to v pořádku
Chino XL
Jo, moje pomalá Mind závody na autopilotu, natáhni se do náručí, omezení, zrozený dětský obr, přeji si, aby moje máma používala antikoncepci, takže v tichosti křičím, tento hořce sladký čas, abych byl zlověstně dobrý jako matný diamant, můj věda vúdú je strašně potěšující, že žijeme smrtícími tragickými komediemi, nekorunovanými králi bezcenných knih a zapomenutými vzpomínkami, je to zločin bez obětí, chci se narodit panna a poté běžně známá na nevítaném pozdravu, který jsem obdržel pro tuto Zemi, je to náboženská válka, moje hudba je úplný úspěch, to je publikum, které je neúspěchem, když moje plýtvání dechem, pro moudrého blázna, který se topí v suché blaženosti, děkujete Bohu, že jste ateista, moje psaní se vysmívá Macbethovi, škola zasahuje do vzdělávání, jediná věc, já neodkládejte čarodějky prokrastinace, oxymorone, dostal jsi Van Goghovo ucho od tvé skutečné fikce, přemýšlím nahlas pomocí hloupé moudrosti, Silent Art Child
Háček
Byl jsem přehlédnut a byl jsem na hovno, nevlastní otec mi zlomil čelist, moje máma mě vyhodila, žila na hřbitově, kde někdo vyčníval, ženy mi zlomily srdce, byly prokleté, než jsem začal, ale přesto jsem měl Moje umění, plakala jsem ve tmě, moje ovládání slov, bylo vše, co jsem dostala, takže jsem spokojená, protože je to dar od Boha, budu se s vámi podělit o Tiché umělecké dítě
Interlude (Jaharia)
Je snadné jen tak sedět v úsudku, ale nebyli jste, že jsem jeho matka, byl jsem v projektech starajících se o jeho takzvaný „kreativní zadek“, abych řekl, že jsem tam jen seděl a nic ne těžký

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com