TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • chino xl – partner to swing

Interpret: chino xl - Název: partner to swing 

Písňové texty a překlad: chino xl - partner to swing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. partner to swing.

Původní

Verse 1:
Check it, I catch more heat than a histitic jew
You catch two thumbs down like a matty rich movie review
Your individuality is missing like adam walsh
Your image faker than the hair on diana ross
Too far gone inside my art form
Worshipping the ground that I walk on, that's cool
But while you're being me who's being you?
I'm hot like patra, doggystyle on all fours
End your career like christopher williams did al b. sures
Mass hysteria, malaria come to ya area
You couldn't touch my style with hands across america
I slaughter, spit in your water like kidd homes
Leave you need orthoscopic surgury like quincey jones
Cause I can give beverly, demi and even melvin moore (more)
Van halen, eddie, get ellen ready make pauly shore (sure)
Your new single sounds like the double dutch bust remix
Watch you collapse and die like you was river phoenix
Me and rap go way back like ll's hairline
Nigga fuck a punch line, I write fucking punch rhymes
I'm gorgous so when I'm performing just leave your girls at home
I'm the best thing to happen to bitches since the straightening comb
When I'm up in 'em spittin' venoms I never go soft (never)
I make that pussy snap back back back and forth
Some more outtakes over b.rich roughbreaks
I write more rhymes han rick james makes license plates
So life every voice and sing
Cause I don't need no partner to swing
Hook:
They don't know
They don't need a partner to swing (x6)
"more cash in my hand" - grand puba
Verse 2:
Surrounded by more mysteries than the stone henge
Warning your friends, chino x could make the corrinor cringe
Urinating in the audience when I perform
Biting the heads of chickens and bats like ozzy osborne
I got multiple personalities so be afraid
The cypher is ? I'm jim jones now here's the kool-aid
You better recognize and know the time like barisa or dance like kid'n'play
Cause you ain't gonna hurt nobody
You better fear will I knife or stick in you
Look up at the sky and ask why has God forsaken you
Chin-wa! bringin' new styles that mc's couldn't start
While the walls be closin' in on them like fat around dr. j's heart
To keep in shape I scrap knives and I take lives
Subliminally I encourage teenage suicide
When my video is on the box you gets to orderin'
People want to know the 4-1-1 on art of origin
I was bitter got richer, the nigga child molester
Throwin' out my shit like red fox did ann nester
Can't be productive when your partner is just a lazy bitch
Leaves you feeling frusterated like you signed to wild pitch
Now like sammy davis ran from the irs
You better run from that nigga chino x
And if you score well then perform, mc's with hesitence
Remember you can be replaced like ann did on crushed grapes
You're man is holding you up don't front like everything is dandy
Peace to 5 foot 6 now I'm out like john candy
Hook (x4)
Verse 3:
So now you gotta put in time if you wanna get near me
But you can't hear me, cause you're an asshole like dennis leary
Leave you crispy like the children of kadaffi
You couldn't get no justice if you dug up thurgo marshall's body
My career is right out of the Bible in the show bizness
I drop my staff it turn to snakes just like moses
If I found a new crew with same circumstances
Catch the l and they'll be assed out like prince's pants
I'm back on track without another nigga urfin' me
Peace to ragman, now I'm out like freddy mercury
So lift every voice and sing
Cause I don't need no partner to swing
Hook (x3)

překlad

Verš 1:
Zkontroluj to, chytám více tepla než histitický žid
Chytíte dva palce dolů jako matná bohatá recenze filmu
Vaše individualita chybí jako Adam Walsh
Váš obrazový podvodník než vlasy na Dianě Rossové
Příliš daleko v mé umělecké formě
Uctívání země, po které kráčím, to je skvělé
Ale zatímco ty jsi já, kdo jsi ty?
Jsem horký jako patra, doggystyle na všech čtyřech
Ukončete svou kariéru jako christopher williams al b. jistí
Masová hysterie, malárie přicházejí do vaší oblasti
Nemohl jsi se dotknout mého stylu rukama po celé Americe
Zabíjím, plivám do tvé vody jako dětské domovy
Nechte potřebovat ortoskopickou operaci jako kdoule jones
Protože mohu dávat Beverly, Demi a dokonce Melvin Moore (více)
Van Halen, Eddie, připravte Ellen, udělejte Pauly Shore (jistě)
Váš nový singl zní jako dvojitý holandský bust remix
Sledujte, jak se zhroutíte a zemřete, jako byste byli říční fénix
Já a rap jdeme zpátky jako vlasová linie
Nigga kurva pointa, píšu kurva úderové rýmy
Jsem strašná, takže když hraji, nech své dívky doma
Jsem ta nejlepší věc, co se děvčatům od narovnávacího hřebenu stala
Když jsem nahoře v plivajících jedech, nikdy nezměknu (nikdy)
Dělám tu kočičku, jak se vrací tam a zpět
Některé další outtakes přes b. Bohaté hrubosti
Píšu více rýmů, han rick james vyrábí poznávací značky
Takže život každý hlas a zpívat
Protože nepotřebuji žádného partnera, aby se houpal
Háček:
Nevědí
Nepotřebují partnera, aby se houpali (x6)
„více peněz v ruce“ - grand puba
Verš 2:
Obklopen více tajemstvími než kamenná henge
Varujte své přátele, chino x by mohlo způsobit, že se corrinor zkroutí
Močení v publiku, když vystupuji
Kousání kuřat a netopýrů jako ozzy osborne
Mám několik osobností, takže se bojte
Šifra je? Jsem Jim Jones, tady je kool-aid
Raději poznáte a znáte čas jako barisa nebo tancujete jako kid'n'play
Protože nikomu neublížíš
Raději se bojím, že do tebe budu nůž nebo strkat
Podívejte se na oblohu a zeptejte se, proč vás Bůh opustil
Chin-wa! přináší nové styly, které mc nemohl spustit
Zatímco stěny se na ně uzavírají jako tuk kolem dr. j srdce
Abych se udržel ve formě, šrotuji nože a beru si životy
Podprahově podporuji sebevraždu dospívajících
Když je moje video na krabici, můžete si ji objednat
Lidé chtějí znát 4-1-1 o umění původu
Byl jsem hořce zbohatl, nigga obtěžující dítě
Vyhodil moje hovno jako červená liška, která se ani nestala
Nemůže být produktivní, když je váš partner jen líná mrcha
Zanechá ve vás pocit frustrace, jako byste se přihlásili k divokému hřišti
Nyní jako Sammy Davis utekl z IRS
Raději utíkej z toho nigga chino x
A pokud skórujete dobře, pak proveďte, mc s váhavostí
Pamatujte, že můžete být nahrazeni jako Ann na rozdrcených hroznech
Jsi muž, který tě drží vzpřímeně, ne jako všechno, co je blázon
Mír do 5 stop 6 teď jsem venku jako John Candy
Hák (x4)
Verš 3:
Takže teď musíš dát čas, pokud se chceš přiblížit ke mně
Ale neslyšíš mě, protože jsi kretén jako Dennis Leary
Nechte vás křupavé jako děti kadaffi
Nemohli byste dosáhnout spravedlnosti, kdybyste vykopali tělo thurga marshalla
Moje kariéra je ve výstavní bizaritě úplně mimo Bibli
Pustím hůl a promění se v hady, stejně jako Mojžíše
Kdybych našel novou posádku se stejnými okolnostmi
Chyťte la a budou vyhozeni jako princovy kalhoty
Jsem zpátky na cestě bez dalšího nigga urfin 'mě
Mír ragmanovi, teď jsem venku jako Freddy Mercury
Takže zvedněte každý hlas a zpívejte
Protože nepotřebuji žádného partnera, aby se houpal
Háček (x3)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com