TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: nunca 

Písňové texty a překlad: chino xl - nunca Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. nunca.

Původní

(Angel Speaks)
Chino my love, although many will come before you,
trying to be just like you, there will never be another you.
You've traveled so far to get here.
Don't allow the world to make you forget why.
Our ancestors are with you, and will lead you.
Never let your mental conquer me
(Chorus)
Never love my enemy
You could never take my history
You could never block my destiny
Never did love follow me
And I'll never return to poverty
Never fooled by Satan's jealousy
Until my heaven inherits me...
(verse 1)
I won't lie, some nights I feel like I've been forsaken by God
victimized, plagarized like Speilberg did Amistad
unzip like Isaac Mizrahi
He who laughs last laughs best but never again is the mantra that I cry...
I spit like Ming the merciless, blissless bliss high risk piss
clench fist, the massicistic sadistic from every verse on this
Behold my serpents hair like purseus ill impossibly,
larceny, broken velocity through lightning speed viscosity
My philosophy, speak animosity keep shit in a bag like a colostomy
I'm pro you're junior varsity
If "Twelve Angry Viewers" on MTV
diss my shit I'll hunt down and kill 'em all individually
I make headlines considerably
Sorcery with no plea bargain, or jargon, or glossary
Fuck the Insane Clown Posse, of rap their making a mockery
You'll retire like Seinfeld waiting on titles that I've held
rockin' gold like Dennis Leary blasting assasins sent to kill me
feel me, you take notes like court stenography, you better watch me,
I take beef personally to your villa steps like Versace
More Colt 45's than Billy Dee, collecting disability
I'll shoot out with Bill & Hillary, still won't run out of artillery
While you trying to make all net like Iver-son or Jor-don
I'm extor-tin trying to make all net like Forbes to make a for-tune
Stick that ass in phone booth's, drinking 151 proof
laughing at that bitch with a gold tooth
flicking my ashes out of a sunroof
Uncooth industry snotty and shady can't no Bible save me,
From throwing you off my tour bus like Bobby did Whitney & baby
Get with me? Maybe, but then be hunted
You ain't no killer or gangster smiling
or dancing interviewed by Teen Summit
My multi-topical written flows containing subjects that vary,
but still all relative like West Virginian's before they marry
I blind you in stereo or mono i'm deluxe while you ride econo
out of there, broke like the first host of the Vibe show
Your wives know I fuck like
Marky Mark on Boogie Nights with Guinness Stout
while famous bitches give me head with Pop Rocks in their mouths
Me dissapear? Never again, go to war with Vatican men
it'll take a whole cast of E.R. to have your ass walking again
You're an over-rated player that white fans love like DiMaggio
You off-air like Wendy Williams, out of the air like John Denver
till forever you remeber, i'm falling off? Never...
(Girl Singing)
Nunca... 4X
(Chorus)
Never can you stop my hostility
Never love my enemy
Never get me out your memory
I am never beaten lyrically
Never fear, go head & murder me
So my God will be right next to me...
(Verse 2)
I'm descending from the sky like Gabriel the arch angel
with weight of world on shoulders like Aretha Franklin's ankles
You liars, i'm tired of all your fake drug dealing tales
the only time yall see grams is when yall drink them gingerales
I hold the hammer to, your head piece flush you! like genitals
I'll battle & bring evil that'll make your priest abandon you
Through translucent fuschia zones poems, my vocal tones are dark
Catacombs that'll scatter domes with the phermones of old bones
in Germany eternally my victim hemorages internally
until the stench of decaying flesh, accompany Manson's death
If you ask, bet, i'll take your breath a diffrent aspect
enter the lung get shredded by person to person contact
But beyond that, any rappers death I'm behind that
I'll get that ass touched in any jail you do time at
In every verse ditto
My defeat, you better have more blindfolded Faith
than a kidnapped version of Biggie's widow
Kiddo, you ain't worth hospitals till im hospitable enough
to put you inside of a hospital after I smoke critical amounts of dust
Thus my mind spoke on Jedi pedestals and roasting demos
semi seminals who try to test testicles of this mc's quotables
I'll make the proudest of all Dominicans swing flags for Puerto Rico
And kill any blanco gringo reffering to Chino as chico
By summoning the smoldering murdering minister thats mastering mayhem
slaying day out & day in out'spoke'n like a dayton
Rim that be keeping 'em staggering through lyrical pattern and
traveling through my abdomen unraveling
at the speed of a javelin still reppin' Vatican
And invade like Mexican notify next to kin cats i'm invested in
Don't worship Christ, they worship the theives crucified next to him
Boys and men cringes, through poison pen syringes
these niggas couldn't be stars if they were thrown by Chinese ninjas
Chino you bring phantasm plus you G like the dwellas
and been touched by an angel like Della, me fear y'all niggas?
Never...

překlad

(Anděl mluví)
Chino má lásko, i když mnozí přijdou před tebou,
ve snaze být jako ty nikdy nebudeš další.
Cestovali jste tak daleko, abyste se sem dostali.
Nedovolte světu, abyste zapomněli proč.
Naši předkové jsou s vámi a povedou vás.
Nikdy mě nenech své duševní přemoci
(Refrén)
Nikdy nemiluj mého nepřítele
Nikdy bys nemohl vzít mou historii
Nikdy bys nemohl zablokovat můj osud
Láska mě nikdy nesledovala
A nikdy se nevrátím k chudobě
Nikdy se nenechal zmást satanovou žárlivostí
Dokud mě moje nebe nezdědí ...
(verš 1)
Nebudu lhát, některé noci mám pocit, jako by mě Bůh opustil
pronásledován, plagarizován jako Speilberg Amistad
rozbalte jako Isaac Mizrahi
Ten, kdo se směje naposledy, se směje nejlépe, ale už nikdy není mantrou, kterou brečím ...
Plivám jako Ming na nemilosrdnou, blaženou blaženost s vysokým rizikem
zaťatou pěst, masový sadista z každého verše o tom
Hle, moji hadi jsou vlasy jako nemožný nemocný purseus,
krádež, zlomená rychlost viskozitou rychlosti blesku
Moje filozofie, mluvte nepřátelství, držte hovno v tašce jako kolostomie
Jsem profesionál, jsi juniorská univerzita
Je-li „dvanáct rozzlobených diváků“ na MTV
promiň je, budu je honit a všechny je jednotlivě zabiju
Dělám titulky značně
Čarodějnictví bez vyjednávání prosby, žargonu nebo glosáře
Fuck the Insane Clown Posse, z rapu si dělají výsměch
Odejdeš do důchodu jako Seinfeld a čekáš na tituly, které jsem držel
houpající zlato jako Dennis Leary, kteří stříleli zabijáky, aby mě zabili
cítit mě, dělat si poznámky jako dvorní stenografie, raději mě sledovat,
Beru hovězí maso osobně na vaše vilské schody jako Versace
Více kolt 45 než Billy Dee, shromažďování zdravotního postižení
Vystřelím s Billem a Hillary, stále mi nedojde dělostřelectvo
Zatímco se snažíte vytvořit celou síť jako Iver-son nebo Jor-don
Snažím se přeměnit všechny sítě jako Forbes, abych se naladil
Strč ten zadek do telefonní budky a vypij 151 důkazů
směje se té děvce se zlatým zubem
mávl popelem ze střešního okna
Uncooth industry snotty and shady can't no Bible save me,
Z toho, že jsem tě vyhodil z mého autobusu, jako to udělal Bobby, Whitney a zlato
Jít se mnou? Možná, ale pak být loven
Nejsi žádný vrah ani gangster s úsměvem
nebo tanec rozhovor s Teen Summit
Moje multi-aktuální písemné toky obsahující předměty, které se liší,
ale stále jsou všichni příbuzní jako West Virginian, než se vezmou
Zaslepuji tě stereo nebo mono, jsem deluxe, zatímco jezdíš na eko
odtamtud se zlomil jako první hostitel Vibe show
Vaše manželky vědí, že mám ráda kurva
Marky Mark na Boogie Nights s Guinness Stout
zatímco slavné mrchy mi dávají hlavu s Pop Rocks v ústech
Já zmizím? Nikdy více, jděte do války s vatikánskými muži
bude trvat celé obsazení E.R., aby se váš zadek znovu prošel
Jste nadhodnoceným hráčem, kterého bílí fanoušci milují jako DiMaggio
Jste ve vzduchu jako Wendy Williams, ve vzduchu jako John Denver
dokud si navždy nezapomeneš, padám? Nikdy...
(Dívka zpívá)
Nunca ... 4X
(Refrén)
Nikdy nemůžeš zastavit mé nepřátelství
Nikdy nemiluj mého nepřítele
Nikdy mě nedostaň z paměti
Nikdy mě nebijí lyricky
Nikdy se neboj, jdi a vražd mě
Takže můj Bůh bude hned vedle mě ...
(Verš 2)
Sestupuji z nebe jako oblouk anděla Gabriela
s váhou světa na ramenou jako kotníky Arethy Franklinové
Jste lháři, už mě unavují všechny vaše falešné příběhy o drogách
Jediný čas, kdy uvidíte gramy, je, když jim vypijete gingerales
Držím kladivo, tvoje hlavice tě propláchne! jako genitálie
Budu bojovat a přinášet zlo, díky kterému tě tvůj kněz opustí
Prostřednictvím průsvitných básní zón fuschia jsou moje hlasové tóny temné
Katakomby, které rozptýlí kopule feromony starých kostí
v Německu věčně moje oběť vnitřně krvácí
až do zápachu rozpadajícího se masa, doprovázejte Mansonovu smrt
Pokud se zeptáte, vsadím se, že vám vyrazím dech z jiného hlediska
vstoupit do plic a rozdrtit kontakt mezi lidmi
Ale kromě toho za tím stojí jakákoli smrt rapperů
Dotknu se toho zadku v jakémkoli vězení, ve kterém uděláš čas
V každém verši
Moje porážka, měl bys mít víru více se zavázanýma očima
než unesená verze vdovy po Biggie
Kiddo, za nemocnice nestojíš, dokud nebudu dostatečně pohostinný
dát tě do nemocnice poté, co kouřím kritické množství prachu
Takže moje mysl mluvila o podstavcích Jedi a pražících ukázkách
semifinále, kteří se pokoušejí testovat varlata z mc's quables
Udělám nejpyšnější ze všech dominikánských houpacích vlajek pro Portoriko
A zabijte jakéhokoli blanco gringa, které Chino označuje jako chico
Přivoláním doutnajícího vraždícího ministra, který ovládá chaos
zabíjet den ven a den ven mimo svět jako dayton
Ráfek, který je udržuje ohromující lyrickým vzorem a
cestování po mém břiše se rozpadá
rychlostí oštěpu, který stále odrazuje Vatikán
A vtrhněte jako Mexičan do kontaktu s příbuznými kočkami, do kterých jsem investován
Neuctívejte Krista, oni uctívají ty ukřižované bytosti vedle něj
Chlapci a muži se krčí skrz injekční stříkačky s jedem
tito niggové by nemohli být hvězdami, kdyby byli hozeni čínskými ninjy
Chino přinášíš fantasmus a navíc G jako dwelly
a dotkla se mě anděl jako Della, bojím se, že všichni blázni?
Nikdy...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com