TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: no complex 

Písňové texty a překlad: chino xl - no complex Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. no complex.

Původní

Your molecules are now in motion
Hypnotic effect
So check the way you move
On your complexes
Inferiority complex
I got you carrying glocks and tecs
And got you feeling hesitant
To step on stage and represent
It's your complex that rips and wrecks your confidence
Creates paranoias inside of your mind when you rhyme
The term chino's latin
But I got black soul
Flows I creates "unforgettable" like nat king cole
Bulletholes through the shields of your landcruiser (your click)
My click is stoned like they eyes gazed upon medusa
Makin this picture clearer
It gets weirder than incest
Knowledge my name, I'm on a different plane like herve villachez
Getting the people hyped like monday night at the improv
Dive in ricki's lake plus I rush like limbaugh (hey)
I will detach your limbs, there ain't no wins if you test mine
You won't be coming back again like sinbad's sitcom
I think they wanna battle
You blew up like roseanne's belly
Your style's too old to do me like aaliyah and r. kelly
Fear and superstition could get iller than circumcision
And things could get more ugly than coolio when his hair frizzin
My mind's a warfield like marsha or justin
Psychosis be exploding by spontaneous combustion (kill all my)
Kill all my complexes make any crowd scream and yell
Oppose and catch a bullet in your back like philip pannell
It's your complex that makes you buy a fake rolex
To impress the next big butt big breast like it's a contest
Materialistic complex, I make you worship an ac' or lex'
Now that you're feel inadequate you're cashin checks for sex
But see, I'm from a small town called (bitch please)
So don't seize the thought
Now see she's caught, go see your daddy for child support
Your complex it got your mind inside a group home
I got you puttin that suit on
Fuck them crabs you spend your loot on
Euphorically, categorically, chino rips shit historically
*inhale*
Puff you like sensi, rob your shit like jodeci
Better hope your girl don't notice me
You was a platinum artist 'til the complex got into ya
But I spread new rap styles like prostitutes spread chlamydia
Grammy nominee, wit yaself you ain't in harmony
Now I'm hearing you wanna bring it on to me
Fresh off your tour you don't want no verbal war
Better stay in your lexus
I was creating metaphors this morning while you were selecting
Which credit card to pay for that bitch's breakfast with
Your car is painted like the sistine chapel
But you still couldn't get a piece of that bitch's ass
If you had a scalpel
I'm rough as hell, crush your crew, turn you into beetles
Eat a porcupine, puh, spit out the needles
Bzzz bzzz, my shit is fly you can ask anyone
I'm not mtv so I can leave you dead at 21
People stand amazed (how could you go on a killing craze)
Cause my heart is blacker than the cotton fields in the slavery days
Fuck friends long as a bitch bends (benz) like mercedes
Invade your mental like u.s. troops invaded haiti's
Ladies, that are latin be lovin me more than desi arnez but
My voice be aggravatin bitches like rosie perez so
I breaks a virgin's hymen open like the seventh seal
"i'm givin them, somethin, they, can feel"
I explore a woman's vaginal region like lewis and clark (please douche)
I might decide to eat the bush like sandra bernhardt
Now even the japanese girls wanna blow me like I'm sony
But like mike and that presley bitch, the relationship is phony (phony)
So baby we can do it, take your time, do it right
The whole game's like richie valens it should never take flight (uh-huh)
I don't need gold singles to purchase phallic symbols
I keep my queen, you keep chasin materialistic bitches, yo
Wreckin this it's your complex
They got you feelin mad depressed
You can't rest, from the stress
Wondering what they gonna do next
Your complex is the wall they got your back up against
Intense pressure got you feelin like without em you just worthless
The term chino
Goes synonymous with corpses flipped
But never celebrated like hanukkah in auschwitz
My complex flips
Where'd he get that vain kind of mindframe?
Cause I've been rippin this way since mc's was just a labor pain
Underground for far too long but now I will be surfacin
Spray from my brain on the train -- like colin ferguson
They say I go too far but pop radio playin me
Like fcc stands for -- fuckin chino's crazy
But I make tlc stand for they love chino when I terrify
You'll never eat chili 'cause I'm an arsonist like left-eye
But I can't forget i, heard you say you'll leave me deceased, please
That's famous last words like the I have a dream speech
Beats fat like melodie sweet like bellamy
You're gellin me more than niggaz at pmd shows be yellin for e
They try to diss 'cause I don't have that, I have this (chances are)
They tryin to make me soft like johnny mathis
Fuck strike a nerve, I massacre strike a main vein
One line from my brain could turn bar mitzvah's into soul train
"but I'm still standin", keepin straight
And marijuana helped me to escape like it was al cowlings
Still rippin shit, no videos and no source ad
I live the type of life that could make hammer say it's all bad (hahahaha)
Put it on, one class of car that I can afford has not been built
I can't afford cookies, that's even though I'm labelmates with milk
It's like wayne's world 'cause they say that "i'm not worthy!"
My company is fuckin me like arsenio does eddie murphy
Industry kills, I go for the throat
I treat you all like bobby brown and whitney houston's marriage-
One big joke
It's your complex that got your carryin glocks and tecs
It's your complex that got you cashin checks for sex
It's your complex why you scared of what I'm gonna say next
Chino x, ninety-five ninety-six no complex

překlad

Vaše molekuly jsou nyní v pohybu
Hypnotický účinek
Zkontrolujte tedy, jak se pohybujete
Na vaše komplexy
Komplex méněcennosti
Přinutil jsem tě nosit glocky a tecs
Cítil jsi váhání
Vykročit na jeviště a reprezentovat
Je to váš komplex, který trhá a ničí vaši důvěru
Vytvoří paranoie uvnitř vaší mysli, když se rýmujete
Termín chino je latina
Ale mám černou duši
Toky I vytváří „nezapomenutelné“ jako nat king cole
Kuličky skrz štíty vašeho landcruiseru (vaše kliknutí)
Moje cvaknutí je ukamenováno, jako by oči hleděly na medúzu
Tento obrázek bude jasnější
Je to divnější než incest
Znám své jméno, jsem v jiné rovině jako Herve Villachez
Přivádění lidí k humbuku jako v pondělí večer při improvizaci
Ponořte se do Rickiho jezera a spěchám jako Limbaugh (hej)
Odpojím tvé končetiny, pokud otestuješ ty moje, nevyhraješ
Už se nevrátíš jako sitbadův sitcom
Myslím, že chtějí bojovat
Odfoukl jsi jako Roseannino břicho
Tvůj styl je příliš starý na to, aby mi dělal jako aaliyah a r. Kelly
Strach a pověra by se mohly zhoršit než obřízka
A věci se mohly stát ošklivější než coolio, když mu vlasy frizzin
Moje mysl je válečné pole jako marsha nebo justin
Psychóza exploduje spontánním spalováním (zabij všechny mé)
Zabij všechny mé komplexy, aby každý dav křičel a křičel
Postavte se proti a chyťte kulku do zad jako philip pannell
Je to váš komplex, díky kterému si koupíte falešný rolex
Zapůsobit na další velký zadek, velká prsa, jako by to byla soutěž
Materialistický komplex, nutím tě uctívat AC 'nebo Lex'
Nyní, když se cítíte nedostateční, jste hotovostní šeky na sex
Ale podívej, jsem z malého města zvaného (děvko prosím)
Nenechte se tedy chytit myšlenky
Teď vidíš, že je chycena, jdi se podívat na tátu o podporu dítěte
Váš komplex dostal vaši mysl uvnitř skupinového domova
Oblékl jsem tě
Seru na ně kraby, na kterých utratíte kořist
Euforicky, kategoricky, chino ripy historicky
*inhalovat*
Nafoukněte se vám líbí sensi, vyloupte si hovno jako jodeci
Lepší doufám, že si mě vaše dívka nevšimne
Byl jsi platinovým umělcem, dokud se do tebe komplex nedostal
Ale šířil jsem nové rapové styly, jako prostitutky šíří chlamydie
Kandidát na Grammy, protože nejste v harmonii
Teď slyším, že mi to chceš přivést
Čerstvě z turné nechcete žádnou slovní válku
Lepší pobyt ve vašem lexusu
Vytvářel jsem metafory dnes ráno, když jsi vybíral
S jakou kreditní kartou zaplatit snídani té děvce
Vaše auto je vymalováno jako Sixtinská kaple
Ale pořád jsi nemohl dostat kousek té děvky
Pokud jste měli skalpel
Jsem sakra drsný, rozdrtím vaši posádku a udělá z vás brouky
Jezte dikobraza, puh, vyplivněte jehly
Bzzz bzzz, moje hovno je létat, můžete se zeptat kohokoli
Nejsem mtv, takže vás můžu nechat mrtvého ve 21
Lidé jsou ohromeni (jak bys mohl jít zabíjet šílenství)
Protože moje srdce je černější než bavlněná pole v otrockých dnech
Seru na přátele, dokud se fena ohýbá (benzín) jako mercedes
Napadněte své duševní jako u.s. jednotky napadly haiti
Dámy, to jsou latiny, mě milujte víc než desi arnez, ale
Můj hlas je aggravatinové mrchy jako Rosie Perez
Otevřel jsem panenskou panenskou blánu jako sedmou pečeť
„Něco jim dávám, oni cítí“
Prozkoumávám ženskou vaginální oblast jako Lewis a Clark (prosím, sprchujte)
Možná bych se rozhodl sníst keř jako Sandra Bernhardt
Teď mě i japonské dívky chtějí vyhodit do vzduchu, jako bych byl sony
Ale jako Mike a ta Presleyho děvka, vztah je falešný (falešný)
Takže zlato, můžeme to udělat, vzít si čas, udělat to správně
Celá hra je jako Richie Valens, nikdy by neměla vzlétnout (uh-huh)
Nepotřebuji zlaté singly k nákupu falických symbolů
Chovám svou královnu, ty chasinské materialistické děvky, jo
Vrak, tohle je tvůj komplex
Cítili jste se v šílené depresi
Nemůžete si odpočinout od stresu
Zajímalo by mě, co udělají dál
Váš komplex je zeď, proti které se postavili zády
Intenzivní tlak vám dává pocit, že bez nich jste prostě bezcenní
Termín chino
Je synonymem převrácených mrtvol
Ale nikdy se neoslavovalo jako chanuka v Osvětimi
Moje složité převrácení
Odkud vzal ten marný druh myšlenkového rámce?
Protože jsem to takhle trhal, protože mc byla jen porodní bolest
Příliš dlouho v podzemí, ale teď budu surfacin
Sprej z mého mozku ve vlaku - jako Colin Ferguson
Říkají, že jdu příliš daleko, ale hraje mě popové rádio
Jako fcc znamená - kurva chino je šílené
Ale když jsem vyděšený, nechám tlc stát, že milují chino
Nikdy nebudete jíst chilli, protože jsem žhář jako levý oko
Ale nemohu zapomenout, slyšel jsem, že říkáš, že mě necháš zesnulého, prosím
To jsou slavná poslední slova, jako je například Mám vysněnou řeč
Beats fat like melodie sweet like bellamy
Gellin me more than niggaz at pmd shows be yellin for e
Snaží se to rozejít, protože to nemám, mám tohle (šance jsou)
Snaží se mě udělat měkkým jako Johnny Mathi
Kurva udeř na nerv, masakr udeřím do hlavní žíly
Jedna čára z mého mozku mohla změnit bar micva na vlak duší
„ale já stále stojím“, držím se rovně
A marihuana mi pomohla utéct, jako by to byly al kryty
Stále rippin hovno, žádná videa a žádná zdrojová reklama
Žiji typ života, díky kterému může kladivo říci, že je to všechno špatné (hahahaha)
Nasaďte si, jedna třída automobilů, které si mohu dovolit, nebyla postavena
Nemůžu si dovolit sušenky, i když jsem spolužák s mlékem
Je to jako Wayneův svět, protože říkají, že „nejsem hoden!“
Moje společnost mě kurva jako Arsenio dělá Eddie Murphy
Průmysl zabíjí, jdu po krku
Zacházím s vámi všemi jako s manželstvím Bobbyho Browna a Whitney Houston
Jeden velký vtip
Je to váš komplex, který má vaše carryin glocks a tecs
Je to váš komplex, který vám dal šeky v hotovosti na sex
Je to váš komplex, proč jste se báli toho, co řeknu dál
Chino x, devadesát pět devadesát šest žádný komplex

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com