TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: anything 

Písňové texty a překlad: chino xl - anything Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. anything.

Původní

[Hook]
Long, long, long look away
Long, long, long look away
I don't owe you anything
I don't owe you anything
Long, long, long look away
Long, long, long look away
I don't owe you anything
I don't owe you anything
[Verse 1]
Yo
Locked in a hospital, a dead nurse with big tits and slit wrists
Tried to administer me pills but I resist
I'm dangerous as crocodiles out of tanks
You don't need my DNA strands to recognize my killer traits
I lost my mind, I'm haunted by the words that I've invented
To the point, they're feeding me glasses of Nyquil with my dinner
I associate the infliction of pain with pleasure
Frequently insult my neighbors wearing blood stained leathers
People that never visit insist that I owe them shit
I'm repeatedly taking Rohypnol and praying I don't exist
Damn near wanna throw a party off exhilaration
That I get from squeezing the life out of a human body shaking
I'm a happening waiting to accident, blessed sacriment
Festering blasphemist, transient arrogant acrobat
Riding camelbacks under circus tents, nervous off Percocets
Possessed laughs till I'm at Bernie Mac's funeral services
[Hook]
[Verse 2]
You've got mental problems, I'm sure
It's just that mine is greater
At least you have honor to live in the time I put ink to paper
Over 10, 000 hours of labor, limitless
An undeniable perfectionist that plagues the souls of lyricists
Hand me a scalpel I'll scribble scribes on your face
I make people run, that's why they call it the human race
XL campaign, don't owe you a damn thang
Tear a turtles head off, drink blood out of shells like canteens
I can't scream, I got the metal machines ready
Forever holding my piece like I'm not objecting at a wedding
Was manufactured in Heaven to be a horid tourist
Placed specifically on Earth, quantuum leaps over other artists
Dirty my name, the seeds of discontent were planted
That's grounds for murder, I'm stoned, you took me for granted
Damn it, you think I owe you something, get it in blood
Rick James last words, "Chino's verse is a hell of a drug"
[Hook]
[Verse 3]
(Get me out of here)
I just needed some time to get my mind right
Then it's back to these bitches yelling "Go Daddy" like the website
Run away don't cross me
You won't be able to walk through your house without tripping over some dead offspring
I'm getting stressed by the government
Don't even write my name down unless it has "Paid To The Order" in front of it
Budgeted, trying to feed your family is real
Gas prices looking bigger than the numbers on Adele's bathroom scale
My skills internal and running wild
I could eat a Rubix Cube and shit it out completely solved
I vowed my foundation is built with brick and mortar
Destroying peers like a tsunami tearing through a harbor
Consistantly ill, but still industry overlook me
Officially, something is fisher than mermaid pussy
I hate you with a perfect hate and nothing less
Last seven words:
The best ever from the best yet
[Hook]

překlad

[Háček]
Dlouhý, dlouhý, dlouhý pohled jinam
Dlouhý, dlouhý, dlouhý pohled jinam
Nic ti nedlužím
Nic ti nedlužím
Dlouhý, dlouhý, dlouhý pohled jinam
Dlouhý, dlouhý, dlouhý pohled jinam
Nic ti nedlužím
Nic ti nedlužím
[Verš 1]
Jo
Zavřený v nemocnici, mrtvá zdravotní sestra s velkými prsy a rozříznutými zápěstími
Pokusil se mi podat pilulky, ale já odolávám
Jsem nebezpečný jako krokodýli z tanků
Nepotřebujete moje řetězce DNA, abyste rozeznali mé vražedné vlastnosti
Ztratil jsem rozum, pronásledují mě slova, která jsem vymyslel
K večeři mi krmí sklenice Nyquilu
Spojuji způsobování bolesti s potěšením
Často urážejte mé sousedy, když nosili krví potřísněné kůže
Lidé, kteří nikdy nenavštívili, trvají na tom, že jim dlužím hovno
Opakovaně užívám Rohypnol a modlím se, abych neexistoval
Sakra blízko, chcete uspořádat večírek z radosti
Že jsem se dostal z vymačkání života z lidského těla otřesením
Jsem událost čekající na nehodu, požehnaná svátost
Hnisající rouhač, přechodný arogantní akrobat
Jízda na velbloudech pod cirkusovými stany, nervózní z perokoků
Posedlý smích, dokud nejsem na pohřebních službách Bernieho Mac
[Háček]
[Verš 2]
Jsem si jistý, že máte psychické problémy
Je to jen to, že moje je větší
Přinejmenším máte tu čest žít v době, kdy dávám inkoust na papír
Více než 10 000 hodin práce, neomezené
Nepopiratelný perfekcionista, který trápí duše textařů
Podej mi skalpel, budu ti čmárat písaře do tváře
Nechávám lidi běžet, proto tomu říkají lidská rasa
Kampaň XL, nedlužím ti zatraceně
Odtrhněte želvy hlavu, pijte krev ze skořápek jako jídelny
Nemůžu křičet, připravil jsem kovové stroje
Navždy drží můj kousek, jako bych nic nenamítal na svatbě
Byl vyroben v nebi jako hrozný turista
Kvantum, umístěné konkrétně na Zemi, přeskočí nad ostatními umělci
Špinavé mé jméno, semena nespokojenosti byla zaseta
To je důvod pro vraždu, jsem ukamenován, vzal jsi mě jako samozřejmost
Sakra, myslíš si, že ti něco dlužím, dostaň to do krve
Poslední slova Ricka Jamese, „Chinův verš je sakra droga“
[Háček]
[Verš 3]
(Dostaň mě odsud)
Jen jsem potřeboval nějaký čas, aby se moje mysl dala do pořádku
Pak jsou zpět tyto děvky řvoucí „Go Daddy“, jako je web
Uteč, nepřekračuj mě
Nebudete schopni projít svým domem, aniž byste nezakopali o nějaké mrtvé potomky
Vláda mě stresuje
Ani si nezapisujte mé jméno, pokud před ním není uvedeno „Paid To The Order“
Rozpočet, pokus o nasycení rodiny je skutečný
Ceny plynu vypadají vyšší než čísla na koupelnové stupnici Adele
Moje schopnosti jsou interní a divoké
Mohl jsem sníst kostku Rubix a vysrat ji úplně vyřešenou
Slíbil jsem, že můj základ je postaven z cihel a malty
Ničí vrstevníky jako tsunami, které se trhají v přístavu
Trvale nemocný, ale průmysl mě stále přehlíží
Oficiálně je něco rybářského než mořská panna
Nenávidím vás s dokonalou nenávistí a nic méně
Posledních sedm slov:
Nejlepší od dosud nejlepšího
[Háček]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com