TEXTPREKLAD.COM

Interpret: champion - Název: the break 

Písňové texty a překlad: champion - the break Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od champion! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od champion a podívejte, jaké další písničky od champion máme v našem archívu, např. the break.

Původní

It's going to break and I can see it in your eyes,
All the choices made
You won't be looking back this time
Tell me what's left to say when it falls apart
Just look at where we're coming from
And how it's going to end
Where do we turn, when there's nothing left but regret and
We seem miles apart?
We tried to make it last, do you remember that? Will you be looking back in time?
Tell me, what can we say to try and bridge the gap?
Just look at where we're coming from
Does it really have to end?
Where do we turn, when there's nothing left but regret and
We seem miles apart?
Can't we change the past, and even after all the efforts made
We still seem to go our separate ways
But how did it ever come to this
And can we try to make a change?
We need to give this all our effort
Let's try to never let each other slip away,
Because this is all we have
Different Directions
Let's keep it clear What I need from you is just a little space
Don't understand the goals I've set
Or the choices that I've made
Days fly by in the blink of an eye
And I find that years have past
Can't spend my life chasing expectations you've set
Let's keep it clear what I need from you is just a little space
Don't understand the goals I've set
Or the choices that I've made
Years fly by in the blink of an eye
And I'll find that I've grown old
So much to do and so little time
And I can't live these days for you
That's not the way I want to live
So I'm always going to push it away,
You need to give me room to breathe
I want to live, live the life that I know is right for me
I want to live, and I know my mistakes
Are just lessons learned
I want to live, live the life that I know is right for me, drug free
I want to live, can't you see what's right?
If it's not my choice, then it's not my life
And I want to live, live my own life

překlad

Rozbije se to a vidím to na tvých očích,
Všechny provedené volby
Tentokrát se nebudete ohlížet zpět
Řekni mi, co zbývá říct, když se rozpadne
Stačí se podívat, odkud přicházíme
A jak to skončí
Kam se máme obrátit, když nezbývá nic jiného než lítost a
Vypadáme na míle daleko?
Snažili jsme se, aby to vydrželo, pamatujete si to? Budete se dívat zpět v čase?
Řekněte mi, co můžeme říct, abychom se pokusili překlenout tuhle propast?
Stačí se podívat, odkud přicházíme
Musí to opravdu skončit?
Kam se máme obrátit, když nezbývá nic jiného než lítost a
Vypadáme na míle daleko?
Nemůžeme změnit minulost, a to i po tom všem vynaloženém úsilí
Stále se zdá, že jdeme každý svou cestou
Ale jak k tomu vůbec došlo
A můžeme se pokusit provést změnu?
Musíme tomu věnovat veškeré úsilí
Zkusme se navzájem nikdy nenechat vyklouznout,
Protože to je vše, co máme
Různé směry
Pojďme si ujasnit, co od vás potřebuji, je jen malý prostor
Nerozumím cílům, které jsem si stanovil
Nebo možnosti, které jsem udělal
Dny ubíhají mrknutím oka
A zjišťuji, že roky už minuly
Nemůžu strávit celý život pronásledováním očekávání, která jsi stanovil
Pojďme si ujasnit, co od vás potřebuji, je jen malý prostor
Nerozumím cílům, které jsem si stanovil
Nebo možnosti, které jsem udělal
Let uběhnou mrknutím oka
A zjistím, že jsem zestárl
Tolik práce a tak málo času
A nemohu pro tebe v dnešní době žít
To není způsob, jakým chci žít
Takže to vždy budu tlačit pryč,
Musíte mi dát prostor k dýchání
Chci žít, žít život, o kterém vím, že je pro mě ten pravý
Chci žít a znám své chyby
Jsou poučení
Chci žít, žít život, o kterém vím, že je pro mě ten pravý, bez drog
Chci žít, nevidíš, co je správné?
Pokud to není moje volba, pak to není můj život
A chci žít, žít svůj vlastní život

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com