TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cat stevens – indian ocean

Interpret: cat stevens - Název: indian ocean 

Písňové texty a překlad: cat stevens - indian ocean Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. indian ocean.

Původní

It was a cold day in London
Dark clouds rumbling
Grabbed the yellow pages under the bed
I noticed an ad, it said
'Indian summer', '10 days of wonder'
'Paradise is yours for £50'
I thought to myself that's it
Told the wife to pack the bag
Forget about the plans we had
We're going east instead
She looked at me and shakes her head
I said, "Oh now, baby
I know it sounds crazy
But this may be the only chance we get
We only get one life to live"
So we grabbed the kids
And some body lotion
And we went to the middle of the
Indian Ocean
Our guide was there to meet us
'Welcome' sign to greet us
Ten porters stood up like a wall
Carried our bags to the hall
The custom man smiled to me
Begs so politely
"Tell me, sir, have you any more?"
I looked at him and said, "That's all"
They drove us to the beach house
I said, "Is this all ours?"
They nodded and rolled out the bed
I turned to my wife and said
"Ooh now honey, I guess it's still sunny
Let's all go down for a dip
Before the sun sets"
Suddenly I gazed up
Upon the rising wave
I saw the sea drawn from the sand
I grabbed the wife and kids and ran
"Please God, save us
Please don't blame us
For this is the only life we have
We'll make it up if we were bad"
The wave was a-pounding as we
Scrambled up the mountain
No one even dared to turn their head
Just one slip and you're dead
As the waves were dying
A child was crying
Searching for her mum and dad
A thin dress was all she had
She held us tight
We looked far and wide
But nothing there
There was nothing left
We all broke down and wept
Then came the morning
A new year was born
The girl had been with us all night
My wife looked down at her and sighed
"Oh my darling, it's suddenly dawning
But just take a look at those eyes
She must be paradise"

překlad

V Londýně byl chladný den
Temné mraky duněly
Popadl žluté stránky pod postelí
Všiml jsem si reklamy, stálo tam
„Indiánské léto“, „10 dní zázraků“
„Paradise je váš za £ 50“
Myslel jsem si, že to je ono
Řekl manželce, aby sbalila tašku
Zapomeňte na plány, které jsme měli
Místo toho jdeme na východ
Podívala se na mě a zavrtěla hlavou
Řekl jsem: „Ach, zlato
Vím, že to zní šíleně
Ale to může být jediná šance, kterou dostaneme
Máme jen jeden život k životu “
Popadli jsme tedy děti
A nějaké tělové mléko
A šli jsme do středu
Indický oceán
Náš průvodce tam byl, aby se s námi setkal
„Vítejte“, aby nás pozdravil
Deset nosičů se postavilo jako zeď
Odnesli naše tašky do haly
Ten zvyk se na mě usmál
Prosí tak zdvořile
„Řekněte mi, pane, máte ještě něco?“
Podíval jsem se na něj a řekl: „To je vše“
Odvezli nás k domu na pláži
Řekl jsem: „Je to všechno naše?“
Přikývli a vyvalili postel
Otočil jsem se ke své ženě a řekl
„Och, zlato, myslím, že je stále slunečno
Pojďme se všichni ponořit
Než zapadne slunce "
Najednou jsem vzhlédl
Po stoupající vlně
Viděl jsem moře tažené z písku
Popadl jsem manželku a děti a utekl
„Prosím, Bože, zachraň nás
Neobviňujte nás prosím
Je to jediný život, který máme
Vynahradíme to, kdybychom byli špatní “
Vlna bušila jako my
Vyškrábal se na horu
Nikdo se neodvážil ani otočit hlavu
Stačí jedno uklouznutí a jste mrtví
Jak vlny umíraly
Dítě pláče
Hledá její matku a otce
Jediné, co měla, byly tenké šaty
Držela nás pevně
Dívali jsme se široko daleko
Ale nic tam není
Nezůstalo nic
Všichni jsme se rozbili a plakali
Pak přišlo ráno
Zrodil se nový rok
Ta dívka byla s námi celou noc
Moje žena na ni pohlédla a povzdechla si
„Ach můj drahý, najednou svítá
Ale jen se podívej na ty oči
Musí být rájem “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com