TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brand nubian – the godz must be crazy

Interpret: brand nubian - Název: the godz must be crazy 

Písňové texty a překlad: brand nubian - the godz must be crazy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brand nubian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brand nubian a podívejte, jaké další písničky od brand nubian máme v našem archívu, např. the godz must be crazy.

Původní

[Lord Jamar]
The Godz must be crazy!
I said The Godz must be crazy
The Godz must be crazy!
They said The Godz must be crazy, cause I let my hair go wild
Lookin like a nappy nigga child
Black folk say, 'Cut that bush'
Quicker than George Bush, drugs get pushed
They want a nigga clean-cut like the Ancient Greeks
but the Ancient Greeks, were fuckin freaks
I'm gonna let it grow like a forest
Ain't choppin shit down, that's why I hear the sound..
[Sadat X]
Some days I wake up mad and I don't feel like hearin shit!
Put all your talkin to the curb Jack, you don't even know me
Keep thinkin wild, crush a kid when live, big on stage
at a show, not even fuckin up my cool flow
But this country luck's breakin, there's a war against the righteous
But I got a gun, and the God got one
and his man got one, and we gon' all be armed
The scope is aimed at the White House, and still they say
The Godz must be crazy..
The Godz must be crazy!
They say The Godz must be crazy
The Godz must be crazy!
(Nobody do I need! Bitch back up!
You think The Godz is trizznippin?
You flexin! You betta watch yo'self!)
[Lord Jamar]
They say The Godz must be crazy, cause I don't bow to the cross
I even had a Priest get tossed
Teacher of lies, kept his sword
And when you do, you're gonna praise the Lord
Of all things I could, but I don't splurge
Won't submerge myself, in material wealth
Just health and well-being through All Eye Seeing
But 85% of why'all is disagreeing
See the Black Man is God and that's an actual fact
But everytime I scream it yo I'm under attack
With the crack on my people like a monkey on the back
Bust it in the brain, fuck it if it leave a stain, no pain no gain
Black Man, change your demeanor
It's gonna be some shit, when they unleash FEMA
We're headin, for Armaggedeon, I'm only spreadin the facts yo
But since I'm black, they say that
The Godz must be crazy
Uh-huh, The Godz must be crazy!
They say The Godz must be crazy
The Godz must be crazy!
[Sadat X]
One day I seen a riff, it was three against one
Became three against two cause the one man was black
Now three against three cause Mark the Spark was with me
Four against three cause Daddy-O from Stet was there
Was the odds fair? Have they ever been?
I proceeded with this plan to cut a hole in the grafted man
But then I chilled, I'll wait for the war..
.. then I can off much more!
Skulls on the pavement, bones to bones
Sawed-off, mix it with, micraphone
Whole blocks, filled with, pools of blood
Stars and Stripes burned up in the mud
see-Cypher-Punks jump up to get beat down
Play around with the X and get your eye split
We're goin two to the head Sadat X broke bread
Who said The Godz must be crazy?

překlad

[Lord Jamar]
Godz musí být šílený!
Řekl jsem, že Godz musí být šílený
Godz musí být šílený!
Řekli, že Godz musí být blázen, protože jsem nechal vlasy divoké
Vypadá jako dítě plenky nigga
Černý lid říká: „Vystřihněte ten keř
Rychleji než George Bush jsou drogy tlačeny
Chtějí nigga čistý řez jako starověcí Řekové
ale staří Řekové byli kurevští zrůdy
Nechám to růst jako les
Není sekání do prdele, proto slyším ten zvuk ..
[Sadat X]
Některé dny se probudím šílený a nemám pocit, že bych to poslouchal!
Dejte veškerý svůj rozhovor chodníku, Jacku, ty mě ani neznáš
Stále přemýšlejte divoce, rozdrťte dítě, když žije, velké na jevišti
na show, ani do prdele můj chladný tok
Ale tato země má štěstí, válka proti spravedlivým
Ale dostal jsem zbraň a Bůh ji dostal
a jeho muž jeden dostal a my budeme všichni ozbrojeni
Rozsah je zaměřen na Bílý dům, a přesto se říká
Godz musí být šílený ..
Godz musí být šílený!
Říká se, že Godz musí být šílený
Godz musí být šílený!
(Nikoho nepotřebuji! Děvko zálohuj!
Myslíš si, že Godz je trizznippin?
Ty flexin! Musíte se na sebe dívat!)
[Lord Jamar]
Říkají, že Godz musí být šílený, protože se nekloním kříži
Dokonce jsem nechal vyhodit kněze
Učitel lží, držel meč
A až to uděláš, budeš chválit Pána
Ze všeho, co jsem mohl, ale nemám marnotratnost
Neponořím se do hmotného bohatství
Prostě zdraví a pohoda díky Vševidoucímu oku
Ale 85% všech důvodů nesouhlasí
Podívejte se, že Černý muž je Bůh, a to je skutečný fakt
Ale pokaždé, když to zakřičím, jsem pod útokem
S prasklinou na mých lidech jako opice na zádech
Bust to v mozku, kurva, pokud to zanechá skvrnu, žádná bolest, žádný zisk
Černoch, změň své chování
Bude to nějaký hovno, když vypustí FEMA
Míříme, pro Armaggedeona, šířím jen fakta
Ale protože jsem černý, říkají to
Godz musí být šílený
Uh-huh, Godz musí být šílený!
Říká se, že Godz musí být šílený
Godz musí být šílený!
[Sadat X]
Jednoho dne jsem viděl riff, byly to tři proti jednomu
Stal se třemi proti dvěma, protože jeden muž byl černý
Nyní tři proti třem, protože Mark Spark byl se mnou
Čtyři proti třem, protože tam byl Daddy-O ze Stetu
Byla šance férová? Už někdy byli?
Pokračoval jsem v tomto plánu vyříznout díru v naroubovaném muži
Ale pak jsem ochladil, počkám si na válku ..
.. pak můžu vypnout mnohem víc!
Lebky na chodníku, kosti po kosti
Rozřezaný, smíchaný s, mikrafonem
Celé bloky naplněné kalužemi krve
Hvězdy a pruhy shořely v bahně
see-Cypher-Punks vyskočí, aby byl poražen
Hrajte si s X a rozdělte si oči
Jdeme dva do hlavy, Sadat X lámal chléb
Kdo řekl, že Godz musí být šílený?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com