TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brand nubian – the beat change

Interpret: brand nubian - Název: the beat change 

Písňové texty a překlad: brand nubian - the beat change Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brand nubian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brand nubian a podívejte, jaké další písničky od brand nubian máme v našem archívu, např. the beat change.

Původní

Somebody went gold in the Billboard, it was a X, but it was Mia
Young boys ran to me in the local pizzeria
He said, "You Jamar and Haji man y'all hot to death
Can y'all save what's left, or at least make a claim?"
Shorty remind me of myself when I started in this game
And through years I'm basically the same, as are my brothers
I'm the eight track flashback before the days of crack
Is it real or an act, fuck it, let's save the kids
Yeah you all about war, why you tryin' to die for?
Yeah them niggaz real raw but you sleepin' on the floor
Yeah I walk through the Valley with my man Spark and Allie
Days of money, in Harlem Week '85
With the Captain's hats, and my father's old guns
Before I had a daughter, and before they had sons
I stay the hypnotizer, style's a tranquilizer
Got you feelin' all loose, wettin' up the goose
The great Datty X and I'm hear to say
You can always find me around the way
Uhh, I be that kid with the dreads that remember
When I hid from the Feds, plus I always did what I said
I was gonna do, talk shit, right in front of you
Never forfeit, on top, we do it non stop
Remember when we let the bomb drop
With more jewels than a pawn shop from the school
Of the hard knocks, straight off the Now Rule block
Powerful aftershocks with the strength of Master locks
We got you in a paradox, between a rock and a hard place
We got the hard bass
And everybody's gon' get a taste, get your plate
First we had to let it marinate, now we straight, uhh
Five mics is how we rate, stand with us
And stand amongst the likes of the great scandalous
Cats, try they best to decipher the tape
What we manifest still gets blessed in every state

Hey listen here dog a nigga keep it spicy hot
Rhyme flow stay straighter than six o'clock
Hustle rhymes like a nigga hustle shit on the block
The shit is work and got a 4.6 in the lot
I hustle knowledge, charge tuition like a college
My wisdom hold me down in town like Jackie Brown
I teach Dangerous Minds, like that chick Michelle Pfeffeir
That's why the Gods check got at least 6 cypher
My Justice Cypher Born, I ain't no helpless type nigga
Like a gat without a trigga I got the figure to make figures
For years I've been doin this thing I do
Since Ralph McDaniel's video show was on channel U
Station 31, vice grip channel changer son
The show was the banger, came in clear with a hanger
Top notch status watch the God get it flamin'
Herbal with the verbal, drop top twin turbo
Blazin' for the year, born build to 2 G's
Flow like these, help the God stack cheese
Summer Jet-Ski, trunk with TV's
Sittin' under tropic trees with iced teas
Mind stay positive black, guaranteed
To grab the top dollar, more pull than the Rottweiler

překlad

Někdo získal zlato na vývěsní tabuli, bylo to X, ale byla to Mia
V místní pizzerii za mnou utekli mladí chlapci
Řekl: „Ty Jamar a Haji, jste všichni horkí k smrti
Můžete všichni zachránit, co zbylo, nebo alespoň uplatnit nárok? “
Shorty mi připomněl sám sebe, když jsem začínal v této hře
A v průběhu let jsem v podstatě stejný jako moji bratři
Jsem osmistupňový flashback před dny bezva
Je to skutečné nebo čin, kurva, pojďme zachránit děti
Jo, všichni jste o válce, proč se snažíte zemřít?
Jo, ty niggazové opravdu suroví, ale ty spíš na podlaze
Jo, kráčím údolím se svým mužem Sparkem a Allie
Dny peněz, Harlem Week '85
S kapitánskými klobouky a starými zbraněmi mého otce
Předtím jsem měl dceru a než měli syny
Zůstávám hypnotizér, styl je uklidňující
Cítíš, že se cítíš úplně uvolněný, smáčíš husu
Skvělý Datty X a slyším říkat
Cestou mě vždy najdeš
Uhh, já jsem to dítě s hrůzami, které si pamatují
Když jsem se schoval před Federály, navíc jsem vždy dělal, co jsem řekl
Chtěl jsem udělat, mluvit hovno, přímo před tebou
Nikdy nepropadáme, navíc to děláme nepřetržitě
Pamatujte si, když jsme nechali bombu spadnout
S více klenoty než zastavárnou ze školy
Z tvrdých klepání rovnou z bloku Now Rule
Silné otřesy se silou zámků Master
Dostali jsme vás do paradoxu, mezi skálu a tvrdé místo
Máme tvrdou basu
A všichni ochutnají, vezměte si talíř
Nejprve jsme to museli nechat marinovat, teď jsme rovně, hm
Hodnotíme pět mikrofonů, stojíme s námi
A postavte se mezi ty velké skandální
Kočky, snažte se nejlépe dešifrovat pásku
To, co projevujeme, je v každém státě stále požehnáno

Hej, poslouchej, tady, nigga, udržuj to pikantní
Tok rýmu zůstává rovný než šest hodin
Ruch se rýmuje jako nigga shit shit na bloku
Do prdele je práce a dostal hodně 4,6
Hustím znalosti, účtuji výuku jako na vysoké škole
Moje moudrost mě drží ve městě jako Jackie Brown
Učím Dangerous Minds, jako to kuřátko Michelle Pfeffeir
Proto šek Gods dostal alespoň 6 cypher
Můj soudce Cypher Born, nejsem žádný bezmocný nigga
Jako gat bez trigga jsem dostal postavu, abych vytvořil figurky
Už roky dělám tuto věc, kterou dělám
Vzhledem k tomu, video show Ralpha McDaniela byla na kanálu U
Stanice 31, syn měnič kanálů rukojeti
Přehlídka byla petarda, vyšla jasně s věšákem
Špičkový status sledujte Boha, jak to klame
Bylinkový s verbálním, drop top twin turbo
Blazin 'pro rok, narozený stavět na 2 G
Takové proudí, pomozte Bohu skládat sýr
Letní vodní skútr, kufr s televizí
Sedíme pod tropickými stromy s ledovými čaji
Mysl zůstává pozitivní černá, zaručená
Chcete-li chytit nejvyšší dolar, větší tah než rotvajler

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com