TEXTPREKLAD.COM

Interpret: blake shelton - Název: hey romeo 

Písňové texty a překlad: blake shelton - hey romeo Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blake shelton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blake shelton a podívejte, jaké další písničky od blake shelton máme v našem archívu, např. hey romeo.

Původní

This is a song
About best friends
John Roy
Was a boy I knew
Since he was three
And I was two
Grew up two little houses
Down from me
The only two bad apples
On our family tree
Kind of ripened and rotted
In our puberty
Two kindred spirits bound by destiny
Well now I was smart
But I lacked ambition
Johnny was wild
With no inhibition
Was about like mixin
Fire and gasoline
(And he'd say)
Hey Romeo
Let's go down to Mexico
Chase senoritas
Drink ourselves silly
Show them Mexican girls
A couple of real hillbillies
Got a pocket full of cash
And that old Ford truck
A fuzzy cat hangin
From the mirror for luck
Said don't you know
All those little
Brown-eyed girls
Want playboys of the southwestern world
Long around
Our eighteenth year
We found two plane tickets
The hell out of here
Got scholarships
To some small town
School in Texas
Learned to drink Sangria
Til the dawns early light
Eat eggs Ranchero
And throw up all night
And tell those daddy's girls
We were majoring in a rodeo
Ah but my
Favorite memory
At school that fall
Was the night John Roy
Came runnin down the hall
Wearin nothin
But cowboy boots
And a big sombrero
(And he was yellin)
Hey Romeo
Let's go down to Mexico
Chase senoritas
Drink ourselves silly
Show them Mexican girls
A couple of real hillbillies
Got a pocket full of cash
And that old Ford truck
A fuzzy cat hangin
From the mirror for luck
Said don't you know
All those little
Brown-eyed girls
Want playboys of the southwestern world
And I said
We had a little
Change in plans
Like when Paul McCartney
Got busted in Japan
And I said
We got waylaid
When we laid foot
On Mexican soil
See the boarder guard
With the Fu Manchu mustache
Kind of stumbled on John's
Pocket full of American cash
He said
Doin a little funny business
In Mexico Amigo
But all I could think about
Was savin my own tail
When he mentioned ten years
In a Mexican jail
So I pointed to John Roy and said
It's all his now please let me go
Well it was your idea genius
I was just layin there in bed
When you said
Hey Romeo
Let's go down to Mexico
Chase senoritas
Drink ourselves silly
Show them Mexican girls
A couple of real hillbillies
Got a pocket full of cash
And that old Ford truck
A fuzzy cat hangin
From the mirror for luck
Said don't you know
All those little
Brown-eyed girls
Want playboys of the southwestern world
Ah we're still best friends
Temporary cell mates

překlad

Tohle je píseň
O nejlepších přátelích
John Roy
Byl jsem kluk, kterého jsem znal
Od tří let
A byl jsem dva
Vyrostly dva domky
Dole ode mě
Jediné dvě špatná jablka
Na našem rodokmenu
Druh zralý a shnilý
V naší pubertě
Dva spříznění duchové spoutaní osudem
No, teď jsem byl chytrý
Ale chyběly mi ambice
Johnny byl divoký
Bez inhibice
Bylo to jako mixin
Oheň a benzín
(A řekl by)
Ahoj Romeo
Pojďme dolů do Mexika
Chase senoritas
Pijte se hloupě
Ukažte jim mexické dívky
Pár skutečných Hillbillies
Máte kapsu plnou peněz
A to staré nákladní auto Ford
Fuzzy kočka visí
Ze zrcadla pro štěstí
Řekl nevíš
Všichni ti malí
Hnědooké dívky
Chcete playboys jihozápadního světa
Dlouho kolem
Náš osmnáctý rok
Našli jsme dvě letenky
Do pekla odsud
Získal jsem stipendia
Do nějakého malého města
Škola v Texasu
Naučil se pít Sangria
Do úsvitu časné světlo
Jezte vejce Ranchero
A zvracet celou noc
A řekni to tátovým dívkám
Specializovali jsme se na rodeo
Ach ale můj
Oblíbená paměť
Ve škole, která padá
Byla noc John Roy
Přišel běhat po chodbě
Nenosím nic
Ale kovbojské boty
A velké sombrero
(A on křičel)
Ahoj Romeo
Pojďme dolů do Mexika
Chase senoritas
Pijte se hloupě
Ukažte jim mexické dívky
Pár skutečných Hillbillies
Máte kapsu plnou peněz
A to staré nákladní auto Ford
Fuzzy kočka visí
Ze zrcadla pro štěstí
Řekl nevíš
Všichni ti malí
Hnědooké dívky
Chcete playboys jihozápadního světa
A řekl jsem
Měli jsme trochu
Změna plánů
Jako když Paul McCartney
Dostali mě v Japonsku
A řekl jsem
Dostali jsme odvahu
Když jsme položili nohu
Na mexické půdě
Podívejte se na stráže stráže
S knírem Fu Manchu
Nějaký druh narazil na Johna
Kapsa plná amerických peněz
Řekl
Dělat trochu legrační záležitosti
V Mexiku Amigo
Ale na všechno jsem mohl myslet
Zachránil můj vlastní ocas
Když zmínil deset let
V mexickém vězení
Ukázal jsem tedy na Johna Roye a řekl
Teď je to všechno jeho, prosím, nech mě jít
Byl to váš geniální nápad
Jen jsem tam ležel v posteli
Když jsi řekl
Ahoj Romeo
Pojďme dolů do Mexika
Chase senoritas
Pijte se hloupě
Ukažte jim mexické dívky
Pár skutečných Hillbillies
Máte kapsu plnou peněz
A to staré nákladní auto Ford
Fuzzy kočka visí
Ze zrcadla pro štěstí
Řekl nevíš
Všichni ti malí
Hnědooké dívky
Chcete playboys jihozápadního světa
Ah, pořád jsme nejlepší přátelé
Dočasní kamarádi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com