TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • bal sagoth – blood slakes the sand at the circus maximus

Interpret: bal sagoth - Název: blood slakes the sand at the circus maximus 

Písňové texty a překlad: bal sagoth - blood slakes the sand at the circus maximus Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bal sagoth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od bal sagoth a podívejte, jaké další písničky od bal sagoth máme v našem archívu, např. blood slakes the sand at the circus maximus.

Původní

THOUGHTS OF AN ICENI GLADIATOR,
AWAITING THE OPENING OF THE ARENA PORTCULLIS:
MEMORIES OF REBELLION (CARNAGE AT CAMULODUNUM):
ICENI MESSENGER:
Hearken! The Ninth Legion has been put to the sword!
The war-Chief of Queen Boudicca: Onwards to Camulodunum...
wet your swords! Redden the earth with Roman blood!
I remember the carnage at Camulodunum...
The glorious clash of Celtic sword against Roman gladius,
The pride in the eyes of our war-queen
As we hacked down the Imperial Eagle,
And the severed heads of centurions gaping atop our spears.
BLOODSHED AND BATTLE: 61 AD (C.E.)
???
We certainly taught the arrogant invading dogs a lesson, at any rate.
The omens and portents spoke of vast bloodshed and great carnage,
and after our slaughterous victories at Camulodunum (the Temple
of Claudius burned wonderfully!), Londinium and Verulanium,
the cursed Romans finally dared to meet us honourably upon the field
of war at Mandeussedum. They sent fifteen thousand legionaires,
their armour gleaming like gold in the sun... but it would still yield to our
swords and spears, no matter how it sparkled.
The Roman scoundrel, Governor Suetonius Paullinus,
battle-scarred from his campaigns against the Druids,
was able to choose the ground upon which to make his stand,
and so it was that he selected as the battlefield a narrow valley,
fronted by a flat plain, with dense woodland at its rear. Aye...
Mandeussedum, "the place of the chariots"... I remember it vividly.
???
We were swelled by our victories,
empowered by our noble cause,
enraged with the battle frenzy;
thirsting to take as many Roman heads
as our bright blades could sever!
And yet we were perhaps somewhat overconfident that day...
ABDUCTED FROM THE ICENI:
In the aftermath of our defeat at Mandeussedum,
I was captured by Romans with a veiled intent...
(though three of them died at my hands in the attempt!)
Nero was growing bored with the gladiators,
slaves and lion-fodder at his great Circus,
and so had requested Suetonius Paullinus
to provide the citizens of Rome with new entertainment...
The Emperor had heard much of the wildness and fighting spirit
of these barbaric Britons who had brought such woe to his far-famed legions;
these painted, pagan tribesmen who had resisted the Empire's iron fist
where the glorious phalanxes of the East had not.
"Agents of the Imperium... hearken to my words", Nero had demanded.
"Bring to Rome some of these tribesman for the Games. Let us pit them
against our most ravenous beasts and our greatest gladitorial champions."
And so I was taken in fetters aboard a Roman trireme,
the blood of slain legionaires still crusted upon my thews,
I was taken far from the fens of my beloved homeland,
to tread the sun baked sand of the Circus Maximus...
to fight for my life in the Imperial Arena.
ARRIVAL AT THE CIRCUS MAXIMUS:
The Circus Maximus was certainly a splendid sight, I'll admit.
A vast colosseum with great stone columns and tiers,
huge ornate arches and mighty statues of grey marble.
Countless people filled the seats surrounding the sandy floor of the Arena...
and in his opulent royal enclosure, flanked by gleaming guards
and grovelling lackeys, sat the great Emperor himself...
EMPEROR NERO:
Fight, barbarian outlander!
Please us, and mayhap Mars will smile on thee this day!
ICENI WARRIOR:
Bah! I do not hail to your Roman gods, and you are not my emperor!
By Cernunnos, the blood of my enemies shall stain the sand
of this cursed arena red this day!
THE COMBAT COMMENCES:
They unleashed the lions first. Hunger maddened beasts,
goaded into a frenzy by the cruel point of many a pilum...
And yet my own hunger, the hunger for revenge, was greater,
and my honed steel was sharper than bestial fang and claw.
And so they ranged their finest warriors against me.
Three more iron gates around the arena yawned open,
and they strode from the colosseum tunnels amidst
a cacophony of cheering from the assembled Roman spectators,
urged on and showered with mar tial adulation from the massed
arena crowd, who howled their bloodlust without cessation.
???
Far above, upon his great dias,
the Emperor gave the signal for the combat to begin,
and with the battle-lust engulfing me,
with the red mist swirling before my eyes,
I vowed to my northern gods that I would show these leering
Romans the fighting spirit and battle prowess of my people...
I would leave the arena littered with the bloody corpses of my opponents...
I would cast off the imperial fetters and return to the fens!
Aye, I would escape, and make all Romans fear my name,
and compel Nero to rue the day Julius Caesar had first ordered
his legions across the grim grey sea to my ancient island...
Blood For Boudicca... Carnage For Cernunnos!!
To be continued...

překlad

Myšlenky ICENI GLADIATOR,
OČEKÁVÁ OTEVŘENÍ ARÉNY PORTCULLIS:
VZPOMÍNKY NA REBELLION (KARAGERIE NA CAMULODUNU):
ICENI MESSENGER:
Poslouchej! Devátá legie byla podrobena meči!
Válečný šéf královny Boudiccy: dále do Camuloduna ...
namoč si meče! Zčervenejte zemi římskou krví!
Vzpomínám si na masakr v Camulodunu ...
Slavný střet keltského meče s římským gladiem,
Hrdost v očích naší válečné královny
Když jsme hackli dolů Imperial Eagle,
A useknuté hlavy setníků rozevírající se na našich kopích.
KRVAVÁ A BATTLE: 61 AD (n. L.)
???
Určitě jsme arogantním invazivním psům dali lekci, každopádně.
Znamení a předzvěsti hovořily o obrovském krveprolití a velkém krveprolití,
a po našich vražedných vítězstvích v Camulodunu (chrámu
Claudius nádherně upálen!), Londinium a Verulanium,
prokletí Římané se nakonec odvážili setkat se s námi čestně na poli
války v Mandeussedum. Poslali patnáct tisíc legionářů,
jejich brnění zářilo jako zlato na slunci ... ale stále by se poddalo našemu
meče a kopí, bez ohledu na to, jak jiskřilo.
Římský darebák, guvernér Suetonius Paullinus,
zasažený bitvou z jeho kampaní proti Druidům,
byl schopen vybrat si půdu, na které se postaví,
a tak se stalo, že jako bojiště vybral úzké údolí,
v čele s plochou plání, s hustými lesy v zadní části. Ano...
Mandeussedum, „místo vozů“ ... živě si to pamatuji.
???
Byli jsme ohromeni našimi vítězstvími,
zmocněn naší vznešenou věcí,
rozzuřený bitevním šílenstvím;
žízní vzít tolik římských hlav
protože by se naše jasné čepele mohly oddělit!
A přesto jsme toho dne byli možná trochu sebevědomí ...
SNÍŽENO Z ICENI:
V důsledku naší porážky v Mandeussedum
Byl jsem zajat Římany se skrytým záměrem ...
(ačkoli tři z nich při pokusu zemřeli mými rukama!)
Nero se s gladiátory začal nudit,
otroci a lvi v jeho velkém cirkusu,
a tak požádal Suetonius Paullinus
poskytnout občanům Říma novou zábavu ...
Císař slyšel hodně divočiny a bojového ducha
z těchto barbarských Britů, kteří přivedli takové bědování na své slavné legie;
tito namalovaní, pohanští domorodci, kteří odolávali železné pěstě říše
kde slavné falangy Východu nebyly.
„Agenti Impéria ... poslouchejte moje slova,“ dožadoval se Nero.
„Přiveďte do Říma některé z těchto domorodců na hry. Pojďme je postavit
proti našim nejžravějším zvířatům a našim největším gladiátorským šampionům. “
A tak jsem byl vzat v okovech na palubě římské tririe,
krev zabitých legionářů stále krustila na mých stájích,
Byl jsem odvezen daleko od močálů mé milované vlasti,
šlapat sluncem zapečený písek Circus Maximus ...
bojovat o život v Imperial Areně.
PŘÍJEZD NA CIRKUS MAXIMUS:
Cirkus Maximus byl určitě skvělý pohled, připouštím.
Rozsáhlé koloseum s velkými kamennými sloupy a řadami,
obrovské zdobené oblouky a mocné sochy ze šedého mramoru.
Nespočet lidí zaplnilo místa obklopující písečné dno Arény ...
a ve své honosné královské ohradě, lemované zářícími strážci
a plazící se lokaje, seděl sám velký císař ...
Císař Nero:
Bojujte, barbarský outlander!
Potešte nás a možná se na vás Mars dnes usmívá!
ICENI WARRIOR:
Bah! Nezdravím tvým římským bohům a ty nejsi můj císař!
Cernunnos, krev mých nepřátel pošpiní písek
této prokleté arény červené dnes!
BOJOVÉ KOMENCE:
Nejprve vypustili lvy. Hladová šílená zvířata,
vyprovokován k šílenství krutým bodem mnoha pilumů ...
A přesto byl můj vlastní hlad, hlad po pomstě, větší,
a moje vybroušená ocel byla ostřejší než bestiální tesák a dráp.
A tak proti mně postavili své nejlepší válečníky.
Tři další železné brány kolem arény zívly otevřené,
a vykročili z tunelů kolosea uprostřed
kakofonie povzbuzování shromážděných římských diváků,
naléhal dál a osprchoval se s marcipánovou úctou od shromážděných
dav arény, který bez přestání vytí jejich krvežíznivost.
???
Daleko nahoře, na jeho velkých diasech,
císař dal signál k zahájení boje,
as touhou po bitvě, která mě pohltila,
s červenou mlhou vířící před mými očima,
Slíbil jsem svým severním bohům, že ukážu tyto posměšky
Římané bojový duch a bojová zdatnost mého lidu ...
Opustil bych arénu posetou krvavými mrtvolami mých protivníků ...
Odhodil bych imperiální pouta a vrátil se k močálům!
Ano, unikl bych a přiměl všechny Římany, aby se báli mého jména,
a přinutit Nera, aby litoval dne, kdy Julius Caesar poprvé nařídil
jeho legie přes ponuré šedé moře na můj starověký ostrov ...
Blood For Boudicca ... Carnage For Cernunnos !!
Pokračování příště...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com