TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: surrender 

Písňové texty a překlad: angel dust - surrender Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. surrender.

Původní

I still heart the tales
That often have been told
I hardly tried to listen
Discover word of gold
Knowledge ain't wisdom
But led you through your life
And all I ask you for
is let me live mine
I hear a voice
From deep inside - open your eyes
The truth of one is
another book of lies
From birth till death
There's a road for everyone
Easy to survey so easy to run
But all simplicity might be a lie
And your grave was digged
Long before you die
Those words of stone
decay so soon
Your truth ain't mine
Why're you so sure you're divine
My life- just a cesspool of lies
My life- anyone could supply
My life- ignorance with no remorse
Beat me - treat me
Respect I am silent
And deaf of all those
curent instructions
That you - spit on - me
Imagine I am one
Just like you who believes
It's worth to besome one
Of love - of faith - and pride
Do you believe that your god
Is anybetter than mine
Are you sure it's his will
My kind - is the next one - to die
Surrender - why do you think I should
Surrender - do you belive I ever could
Surrender - to make you believe I'm fine
Surrender - this ain't a term of mine
Wars have already been tought
No one is left to die
Have you come to an answer
Who's better you or I
A voice breakes the silence
And tells the only truth
That will last forever
My word for my own life
[Chorus]

překlad

Stále mám srdce příběhů
To bylo často řečeno
Sotva jsem se snažil poslouchat
Objevte slovo zlata
Znalosti nejsou moudrost
Ale vedl tě tvým životem
A vše, o co tě žádám
je nechat mě žít moje
Slyším hlas
Z hloubky - otevřete oči
Pravda jednoho je
další kniha lží
Od narození do smrti
Je tu cesta pro každého
Snadný průzkum, tak snadný provoz
Ale veškerá jednoduchost může být lež
A tvůj hrob byl vykopán
Dlouho předtím, než zemřeš
Ta kamenná slova
rozpadat se tak brzy
Tvoje pravda není moje
Proč jsi si tak jistý, že jsi božský
Můj život - jen žumpa lží
Můj život - každý mohl dodat
Moje životní nevědomost bez výčitek svědomí
Poraz mě - chovej se ke mně
Respekt, jsem tichý
A hluchý ze všech těch
aktuální pokyny
Že jsi na mě - plival
Představte si, že jsem jeden
Stejně jako vy, kdo věříte
Stojí za to někoho vidět
Lásky - víry - a pýchy
Věříš tomu svému bohu?
Je lepší než moje
Jste si jistý, že je to jeho vůle
Můj druh - je další - zemřít
Vzdejte se - proč si myslíte, že bych měl
Vzdejte se - věříte, že jsem kdy mohl?
Vzdejte se - abyste věřili, že jsem v pořádku
Vzdejte se - to není můj výraz
Války již byly hádány
Nikdo nezemřel
Přišel jsi k odpovědi?
Kdo je lepší ty nebo já
Ticho prolomí hlas
A říká jedinou pravdu
To bude trvat věčně
Moje slovo pro můj vlastní život
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com