TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: i need you 

Písňové texty a překlad: angel dust - i need you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. i need you.

Původní

I need you
I'll lead you
I'll thrill you
I'll kill you
I'll lead you out of the night
That once has fallen upon us
Revenge for the stab with a dagger
Right into our shieldless back
Do you agree when I say expulsion?
Do you agree to wipe them out?
Do you mind the voice of the world?
Or will you follow each command?
One heart, one soul
One man to lead you into your
Salvation, domination,
We can rule the world forever
I need you - like the air I'm breathing day by day
I'll lead you - my lambkins, my dear children
I'll thrill you - I'm the twilight of the gods
I kill you - as I will die for you
Now you believe every word I say
Now you're puppets in my hands
Do you remember, I'd asked you once
If you will follow me even into death
Now, here's your ultimate chance
To take your oath, you've sworn on me
Don't pray to God for he is dead
A new Messiah has caputred your minds
One folk, one lord
One man to lead you into your
Salvation, extermination
We will change the world forever
I'm your leadeer, I'm your lord
Am I human or divine?

překlad

potřebuji tě
Vedu tě
Nadchnu tě
zabiju tě
Odvedu tě z noci
To na nás jednou padlo
Pomsta za bodnutí dýkou
Přímo do našich bez štítů
Souhlasíte, když řeknu vyloučení?
Souhlasíte s jejich vymazáním?
Vadí vám hlas světa?
Nebo budete následovat každý příkaz?
Jedno srdce, jedna duše
Jeden muž, který vás zavede do vašeho
Spása, nadvláda,
Můžeme vládnout světu navždy
Potřebuji tě - jako vzduch, který den co den dýchám
Budu tě vést - moje jehňata, mé drahé děti
Budu tě vzrušovat - jsem soumrak bohů
Zabiju tě - protože za tebe zemřu
Nyní věříte každému slovu, které řeknu
Teď jste v mých rukou loutky
Pamatuješ, jednou jsem se tě zeptal
Pokud mě budete následovat i do smrti
Tady je vaše konečná šance
Abys složil přísahu, přísahal jsi na mě
Nemodli se k Bohu, protože je mrtvý
Nový Mesiáš získal vaši mysl
Jeden lid, jeden pán
Jeden muž, který vás zavede do vašeho
Záchrana, vyhlazení
Navždy změníme svět
Jsem tvůj leadeer, jsem tvůj pán
Jsem člověk nebo božstvo?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com