TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 3rd bass - Název: oval office 

Písňové texty a překlad: 3rd bass - oval office Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 3rd bass! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 3 od 3rd bass a podívejte, jaké další písničky od 3rd bass máme v našem archívu, např. oval office.

Původní

"This recording, is a collection
Of unintended indiscretions before microphone"
"Oh who locked the door?"
"A hard man is good to find."
"Open the door!"
"The principles.. of friction"
This feeling's a function, so step to this
Ain't the average boys who do this
Door is opened, to office summoned
Yo Pete I think you're in there man! ("I'm coming!")
Reception warm, not a handshake
My hands shook, barrier's about to break
She was seated, legs long and slammin'
Oval office opened, so let's begin!
Push my point across, firmly
Core proposal
Prime Minister serve me, surely ("Surely! Nyuk nyuk nyuk")
I serve you with motion
And doors open wider, coast in
Secretary said, "Put Serch on line two
Yo, put him on hold!"
[Repeat x4]
"That towel was related to my husband!"
Aiyyo Pete man, let me in man
I'm here to get retarded yo, so step off
Nah I'm not holdin' the door to come in
Yo, yo move your, move your elbow!
Move your elbow, yo, you're not dickin' on me
Your boy look like the Great Pumpkin
You're frontin' like you play the Pumpkin
Move your elbow, because I'm in there!
The meeting rotates
Mockneck or cactus?
"They got my head boss.."
She attacked us!
With a treaty for disarmament
We signed
Figured there's no harm in it ("Oh alright alright alright..")
So I disarmed
And I poured the Scotch
And asked the Prime Minister, mind if I watch?
("Oh my goodness!")
Yeah, I reckon
You keep minutes, I'll let you get second
Then the summit rose, I get vetoed
Presidential pardon, let me G yo!
Lunch became filet of soul/sole with tongue
The Oval Office work is never done!
Never done!
"That towel was related to my husband!"
"That towel was related to my husband!"
Aiyyo I'm serious man, did you have sex?
Nah man
It was you that did it!
Filet of sole on the Oval Office
On a peanut butter leg
Yo..
She got down to my knees and it spread!
"That towel was related to my husband!"
"That towel was related to my husband!"
G'in, seein, have you playin it like a diplomat
The Oval Office ain't nothin but a boot magnet
Close to close, but Pete freaked it anyway
Serch said
Prime, let's do the three the hard way!
And knockin like we're knockin
BOOTS!
The office flooded with the sex check suits
Deploy missiles of the MX variety
Spoken spasm of invasion inside of me
I release my rebels, the onslaught ceased
And in the Oval Office
Finally peace!
Motions carried out, played it like Presidents
What's the Oval Office?
Our permanent residence!
Meeting of the mind, as well as the pelvis
Aiyyo Bush!
We're audi like Elvis!
Aiyyo Serch you're in there man
You're finally in there, for the first time man!
"Victims of these classic boners.."
Yo move that thick body of yours
Move that thick white body!
"Victims of these classic boners.."
Yes, yes woodie!
I've got the woody!
I've got the woodie and I'm gonna get the head
"Victims of these classic boners.."
I can feel it! You gotta understand see
"Victims of these classic boners"
Gotta understand the subject of the topic
There's too much butt-waxin', no
There's too much Vaseline usage
There's too much KY jelly
'Cause I've got the woodie!
I have the woody man, I have
Yo let me tell you somethin' man, you're a girlie man
You're a flabber man, I am a muscle man
I think you are my auntie
Cause I am the man who is in the Oval Office
You're just a girlie flabber man, you hamster man
I'm a great man, you're a flabber man
Uhh, aiyyo yo you know what I heard?
I heard Rob never got the wood
I heard Rob is frontin' like the great pumpin' on the woodie
And I heard Seth Lover? He got the wrong woodie
He needs the positive woodie!
Aiyyo I'm goin home man; I'm goin' home to tell my mother (boots!)
I'm goin' home to tell my mother about my first experience

překlad

„Tato nahrávka je sbírkou
O nezamýšlených indiskrétích před mikrofonem "
„Kdo zamkl dveře?“
„Je těžké najít tvrdého muže.“
"Otevřít dveře!"
„Principy tření“
Tento pocit je funkce, tak k tomu přejděte
Nejsou to průměrní chlapci, kteří to dělají
Dveře jsou otevřeny, do kanceláře přivolán
Yo Pete, myslím, že jsi tam, chlape! ("Přicházím!")
Příjem teplý, ne potřesení rukou
Moje ruce se třásly, bariéra se chystá zlomit
Seděla, nohy měla dlouhé a udeřila
Otevřena oválná kancelář, tak pojďme začít!
Zatlačte můj bod napevno
Základní návrh
Předseda vlády mi jistě poslouží („Jistě! Nyuk nyuk nyuk“)
Sloužím ti pohybem
A dveře se otevírají širší, vplují dovnitř
Tajemník řekl: „Dejte Sercha na linku dva
Jo, přidrž ho! “
[Opakovat x4]
„Ten ručník souvisel s mým manželem!“
Aiyyo Pete muž, pusť mě do muže
Jsem tu, abych se dostal zpožděně, tak odstupte
Ne, nedržím dveře, abych vešel dovnitř
Hej, hýbej se, hýbej loketem!
Pohni loktem, jo, ty na mě nehraješ
Váš chlapec vypadá jako Velká dýně
Jsi v čele, jako bys hrál dýni
Pohni loktem, protože jsem tam!
Schůze se otáčí
Mockneck nebo kaktus?
„Dostali mého šéfa ...“
Zaútočila na nás!
Smlouvou o odzbrojení
Podepsali jsme
Myslel jsem si, že to není na škodu („Ach v pořádku, v pořádku ...“)
Takže jsem odzbrojil
A nalil jsem skotskou
A zeptal jsem se předsedy vlády, jestli se dívám?
(„Ach můj bože!“)
Jo, myslím
Udržuješ si minuty, dám ti druhé
Pak se vrchol zvýšil, já budu vetován
Pardon prezidenta, dovolte mi, jo!
Oběd se stal filetem duše / chodidla s jazykem
Práce v Oválné kanceláři nikdy nekončí!
Nikdy nedokončeno!
„Ten ručník souvisel s mým manželem!“
„Ten ručník souvisel s mým manželem!“
Aiyyo, já jsem vážný muž, měl jsi sex?
Ne, člověče
Byl jsi to ty, kdo to udělal!
Filet jazyka na Oválné pracovně
Na arašídovém másle
Yo ..
Slezla mi na kolena a rozšířilo se to!
„Ten ručník souvisel s mým manželem!“
„Ten ručník souvisel s mým manželem!“
G'in, seein, hraješ to jako diplomat
Oválná kancelář není nic jiného než zaváděcí magnet
Blízko k závěru, ale Pete to stejně vyděsil
Řekl Serch
Prime, pojďme udělat tři tvrdě!
A klepeme, jako bychom klepali
BOTY!
Kancelář byla zaplavena obleky na kontrolu sexu
Nasazujte rakety odrůdy MX
Mluvený křeč invaze uvnitř mě
Pustím své rebely, nápor ustal
A v Oválné pracovně
Konečně mír!
Provedené pohyby hrály jako prezidenti
Co je to oválná pracovna?
Naše trvalé bydliště!
Setkání mysli i pánve
Aiyyo Bush!
Jsme audi jako Elvis!
Aiyyo Serche, jsi tam, člověče
Konečně jsi tam, poprvé!
„Oběti těchto klasických bonerů ..“
Pohybujte svým tlustým tělem
Přesuňte to tlusté bílé tělo!
„Oběti těchto klasických bonerů ..“
Ano, ano, Woodie!
Mám tu dřevinu!
Mám Woodieho a dostanu hlavu
„Oběti těchto klasických bonerů ..“
Cítím to! Musíte to pochopit, vidět
„Oběti těchto klasických bonerů“
Musím porozumět tématu tématu
Je tu příliš mnoho vosků, ne
Je zde příliš mnoho použití vazelíny
Je tu příliš mnoho KY želé
Protože mám les!
Mám lesního muže, mám
Dovolte mi, abych vám něco řekl, jste dívčí muž
Jsi blázen, já jsem svalnatý muž
Myslím, že jsi moje teta
Protože jsem muž, který je v Oválné pracovně
Jsi jen holčičí flabber, křeček
Jsem skvělý muž, ty jsi vychloubač
Uhh, aiyyo, víš, co jsem slyšel?
Slyšel jsem, že Rob nikdy dřevo nedostal
Slyšel jsem, že Rob je vpředu jako skvělá pumpa na lesích
A slyšel jsem Seth Lover? Měl špatný les
Potřebuje pozitivního Woodieho!
Aiyyo, jedu domů, člověče; Jdu domů říct to své matce (boty!)
Jdu domů a povím matce o své první zkušenosti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com