TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • 10000 maniacs – party of god

Interpret: 10000 maniacs - Název: party of god 

Písňové texty a překlad: 10000 maniacs - party of god Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 10000 maniacs! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 1 od 10000 maniacs a podívejte, jaké další písničky od 10000 maniacs máme v našem archívu, např. party of god.

Původní

[ Billy Bragg and Natalie Merchant ]. . In a busy street. A man sits down. Oblivious to the traffic sounds. No chaos. No frenzied shrieking crowd. Thank God their silence. Walking heads bent down. Come when they saw us. Called it lethargy. The treadmill turns. There down below their feet. Should I pray for an end to come. Quickly (quickly), quickly (quickly). Or cross the waves of an angry sea. Risking (risking). And braving (braving). The shipwreck and the mutiny assailing. Assailing. In a haunted doorway. And from the light of day. See another life fall to ruin in pain. False smiles from even children it seems. Landlocked ground for empty and lost dreams. A league against me. I hear him say. It's not worth half the effort. Or the price you pay. Should I pray for an end to come. Quickly (quickly), quickly (quickly). Or should I raise my face to the heavens above. And tell God (dear God). Stop jeering (and jeering). As our human frailties and all. Our failings. Are we failing?. Pound pound on an endless street. Again and again the nightmare scene. All strained against the tightened rope. Not one with a lasting lingering hope. There's evidence everywhere you see. Put a quarter down at the newsstand. So that you can read. Should I pray for an end to come. Quickly (quickly), quickly (quickly). Or should I raise my face to the clouds above. Entreating (entreating). Their mercy (some mercy). But as clouds will do. They'll rain down. First gently (gently) and sweetly (so sweetly). Until they silence me. With a burst of thunder (thunder) and lightning (and lightning). And helpless landlocked screaming. I know God must be agreeing. It's the worst part of watching. It's the worst part of watching. It's the worst part of watching. It's the worst part. Landlocked in screaming. God must be agreeing. To be helpless is the worst. Must be the worst part of watching. The worst part of watching.

překlad

[ Billy Bragg a Natalie Merchant ]. . Na rušné ulici. Muž se posadí. Nevnímá zvuky provozu. Žádný chaos. Žádný zběsilý ječící dav. Díky Bohu za jejich ticho. Kráčející hlavy skloněné k zemi. Přišli, když nás uviděli. Říkali tomu letargie. Šlapací pás se otáčí. Tam dole pod jejich nohama. Měl bych se modlit, aby přišel konec. Rychle (rychle), rychle (rychle). Nebo překročit vlny rozbouřeného moře. Riskovat (riskovat). A statečně (braving). Ztroskotání a vzpoura útočí. Napadající. Ve strašidelných dveřích. A z denního světla. Vidět další život, jak v bolestech padá do záhuby. Falešné úsměvy i od dětí se zdá. Uzamčená půda pro prázdné a ztracené sny. Liga proti mně. Slyším ho říkat. Nestojí to ani za polovinu námahy. Ani cenu, kterou zaplatíš. Mám se modlit, aby přišel konec. Rychle (rychle), rychle (rychle). Nebo mám pozvednout tvář k nebesům nahoře. A říct Bohu (milý Bože). Přestaň se vysmívat (a posmívat). Jak naše lidské slabosti a vůbec. Naše selhání. Selháváme? Pound libra na nekonečné ulici. Znovu a znovu scéna noční můry. Všichni napjatí na napjatém laně. Ani jeden s trvalou přetrvávající nadějí. Všude, kam se podíváš, jsou důkazy. Položte čtvrťák u novinového stánku. Abyste si mohli přečíst. Mám se modlit, aby přišel konec. Rychle (rychle), rychle (rychle). Nebo mám pozvednout tvář k oblakům nahoře. Prosebně (prosebně). Jejich milosrdenství (nějaké milosrdenství). Ale jak to mraky udělají. Budou pršet dolů. Nejdřív jemně (jemně) a sladce (tak sladce). Dokud mě neumlčí. S výbuchem hromu (hromu) a blesku (a blesku). A bezmocným suchozemským křikem. Vím, že Bůh musí souhlasit. Je to ta nejhorší část sledování. Je to nejhorší část sledování. Je to nejhorší část sledování. Je to ta nejhorší část. Uvězněná v křiku. Bůh s tím musí souhlasit. Být bezmocný je to nejhorší. Musí to být nejhorší část sledování. Nejhorší část sledování.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com